Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Preventivní opatření proti šíření COVID-19

Aktualizováno 01. 03. 2021

V návaznosti na Mimořádné opatření vydané MZČR dne 26. 2. 2021 a za účelem zajištění bezpečného pracovního prostředí, vydává ředitelka ÚEM následující pokyn:

Ve všech vnitřních prostorech ÚEM platí povinnost:

 • mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (tzn. třídy FFP2 / KN 95 / FFP3) nebo zdravotnickou obličejovou maskou (též označovanou jako „jednorázová chirurgická rouška“),
 • použít dezinfekci rukou při vstupu do budovy

Do odvolání platí zákaz vstupu do vnitřních prostor ÚEM veřejnosti, vyjma zaměstnanců ÚEM, externích spolupracovníků a návštěv se souhlasem vedení/vedoucích pracovníků oddělení.

Zákaz vstupu platí také pro výše uvedené subjekty (tzn. zaměstnance ÚEM, spolupracovníky a návštěvy ) v případě, kdy :

 • pociťují příznaky virového onemocnění (tzn. zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, bolest kloubů, celková slabost a schvácenost, aj.) nebo se tyto příznaky objevily u jiného člena společné domácnosti a to po dobu 14 dnů od prvotních příznaků,
 • byli v přímém kontaktu s osobou (aktuálně) pozitivně testovanou na COVID-19, a to po dobu 14 dnů od posledního kontaktu s touto osobou nebo po dobu nařízené karantény Krajskou hygienickou stanicí (je-li doba delší než 14 dnů),
 • byli pozitivně testovaní na COVID-19 a to po dobu nařízené izolace Krajskou hygienickou stanicí nebo do ukončení léčby, minimálně však 14 dnů.

Ve výše uvedených případech je zaměstnanec ÚEM povinen o této skutečnosti neprodleně informovat svého nadřízeného a domluvit se společně na dalším postupu (práci z domova, aj.), stejně tak informovat všechny své kolegy, se kterými byl v nedávné době v přímém kontaktu.
Tito kolegové pak taktéž informují své nadřízené a zůstanou z preventivních důvodů doma na home office (po dobu karantény, tj. 14 dnů) nebo po dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Kromě výše uvedených povinností a zákazů doporučuji:

 • Tam, kde je to možné, rozdělit zaměstnance do skupin, které se budou na pracovišti střídat dle stanoveného harmonogramu. Stanovení harmonogramu je v gesci vedoucích pracovníků oddělení. Je nutné zajistit, aby se jednotlivé skupiny zaměstnanců na pracovišti vzájemně nesetkávaly (např. skupina č. 1 - liché týdny, skupina č. 2 – sudé týdny).
 • Zaměstnancům, kteří patří do některé z více ohrožených skupin, tzn. osoby s vážným chronickým onemocněním, oslabenou imunitou, vyššího věku apod., zvážit home office po dobu trvání nepříznivé epidemiologické situace.
 • Omezit v maximální možné míře: setkávání zaměstnanců (převést nezbytná jednání na on-line formu), návštěvy THS, docházení návštěv a externích spolupracovníků na ÚEM.
 • Zodpovědně dodržovat veškerá epidemiologická opatření i mimo pracoviště ÚEM
 • (dle nařízení MZČR a Vlády ČR).
 • Využít v maximální možné míře možnosti testování.

Současně žádám o zvážení návštěv sekretariátu, který je Vám plně k dispozici v nezbytných případech.

Výše uvedená opatření vycházejí převážně z Mimořádných opatření MZČR a vládních nařízení. V případě, že dojde ke zpřísnění / rozvolnění těchto nařízení (opatření), upozorňuji, že platí aktuálně vydaná vládní nařízení (opatření).

Tento pokyn vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 3. 2021.

 

Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka, v. r.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230