Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Tisková zpráva

Vyjádření Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. k článku publikovanému dne 15. 6. 2018 na internetových stránkách www.parlamentnilisty.cz pod názvem „Senátorka Syková jako vědkyně dala naději těžce nemocným, publikovala v nejlepším odborném časopise. Jenže pak se střetla s nenávistí Jiřího Drahoše…“

Dne 15. 6. 2018 byl na internetových stránkách www.parlamentnilisty.cz publikován článek pod názvem „Senátorka Syková jako vědkyně dala naději těžce nemocným, publikovala v nejlepším odborném časopise. Jenže pak se střetla s nenávistí Jiřího Drahoše …“.

Přestože se jednoznačně jedná pouze o jeden z PR článků, které Parlamentní listy o prof. Sykové v uplynulém období publikovaly, považuje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. za nutné se k výše uvedenému článku a ke skutečnostem v něm uvedeným vyjádřit a uvést na pravou míru alespoň ta tvrzení, která jsou hrubě nepravdivá a poškozují dobrou pověst Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V úvodu článku je uvedeno: „… je ostudou a nesmírnou škodou, že už několik let je jí znemožněno pokračovat ve slibném výzkumu, který dával alespoň naději těžce nemocným. I proto stejně trpící jsou u nás dnes ponecháni osudu, pokud nedisponují značnými prostředky, aby hledali naději za hranicemi, kde na výzkum profesorky Sykové navázali.“

Toto tvrzení je naprosto nepravdivé. Prof. Syková ukončila svou činnost v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. poté, co vyšlo najevo, že postupovala neeticky v případě klinické studie týkající se kmenových buněk, kdy byly vybírány finanční prostředky od pacientů. Výzkum kmenových buněk na Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. nadále pokračuje, a to včetně výzkumu týkajícího se možnosti využití kmenových buněk při léčbě ALS. Oproti dřívějšímu postupu Prof. Sykové však nejsou pacientům slibovány neověřené výsledky.

Prof. Syková opakovaně označuje současnou ředitelku ÚEM AV ČR, Ing. Miroslavu Anděrovou, CSc., za svou žačku, a tvrdí „Docela nehezkým způsobem mne přinutila odejít, prý na přímé doporučení Jiřího Drahoše.“

K těmto tvrzením můžeme uvést, že Ing. Anděrová nikdy žačkou Prof. Sykové nebyla a pracovní poměr Prof. Sykové v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. byl rozvázán dohodou. Není nám známo, že by Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. z pozice předsedy Akademie věd ČR tento krok jakkoli ovlivňoval.

Stejně tak není pravdou, že by si Ing. Anděrová a „skupina kolem ní“ přivlastnila oddělení Prof. Sykové a rozdělila grant, který měla získat Prof. Syková v roce 2017 ve výši cca 150 mil. Kč ze strukturálních fondů, jak je uvedeno v článku. Skutečnost je taková, že předmětný grant řešily a nadále řeší dvě bývalé spolupracovnice Prof. Sykové, které se na sepsání projektu významně podílely. Oddělení Ing. Anděrové se na řešení projektu podílí pouze okrajově: po dohodě s řešiteli grantu se jedna vědecká pracovnice z tohoto oddělení zapojila do řešení části projektu zaměřené na gliové buňky.

Dále musíme na pravou míru uvést tvrzení týkající se prodeje majetkové účasti Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. ve firmě Bioinova, s.r.o. V článku je uvedeno: „Po jejím rozvoji a mém nedobrovolném odchodu přešla Bioinova postupně zcela do soukromých rukou a poslední podíl ústavu AV ČR byl nynějším vedením za nízkou cenu prodán soukromníkům!“

Skutečnost je taková, že v době výkonu funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. učinila Prof. Syková úmyslně či z nedbalosti kroky vedoucí k tomu, že ústav ztratil ve společnosti Bioinova, s.r.o. většinový podíl a mohl být přehlasován ostatními společníky z řad soukromých subjektů.

Společnost Bioinova, s.r.o. byla zapojena do výše zmíněné kauzy s kmenovými buňkami a vybíráním peněz od pacientů. Nové vedení Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. proto vyhodnotilo další setrvání v soukromé společnosti pro Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. jako nevhodné a rozhodlo se pro prodej podílu ve společnosti Bioinova, s.r.o. Podíl byl prodán soukromému investorovi za cenu, která byla 6,5krát vyšší než hodnota podílu stanovená znaleckým posudkem.

Tato tisková zpráva je v souladu se stanoviskem Rady ÚEM AV ČR, v.v.i. a byla mimo jiné zaslána redakci www.parlamentnilisty.cz a autorovi citovaného článku.

 

Tisková zpráva 14. 8. 2018 [PDF]

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230