Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Rozdíly ve sluchové funkci a kochleární morfologii u samců a samic potkanů Fischer 344 během stárnutí

Staří samci potkana kmene Fischer 344 (F344) měli výrazně horší sluchový práh a menší amplitudu sluchových vyvolaných odpovědí z mozkového kmene (ABR) a menší amplitudu distorzních produktů otoakustických emisí (DPOAE) ve srovnání s F344 samicemi stejného věku. Počet vnějších vláskových buněk (OHC) a počet páskových synapsí u vnitřních vláskových buněk (IHC ribbon synapses) však byl stejný u starých samců a samic potkanů F344, ale struktura stria vascularis byla výrazně poškozena u starých samců F344 v porovnání se stejně starými samicemi. Staří samci potkanů F344 tak můžou být využiti jako experimentální model striální presbykuze u lidí.

Spolupracující subjekt:  Dr. Francesca Chiumentiu University of Padova, Padova, Itálie

Kontaktní osoba:  RNDr. Jiří Popelář, CSc.; tel.: 241 062 689; jpopelar@biomed.cas.cz

Publikace:
Z. Balogová, J. Popelář, F. Chiumenti, T. Chumak, J. Svobodová Burianová, N. Rybalko, J. Syka. Age-related differences in hearing function and cochlear morphology between male and female Fischer 344 rats. Front. Aging Neurosci. doi: 10.3389/fnagi.2017.00428

vav-audio-2018 vav-audio-2018-2

Plošné preparáty z kochleí starých potkanů kmene F344. Příklady kochleárních plošných preparátů z 27-měsíců starých potkanů F344 zobrazujících páskové synapse ve vnitřních vláskových buňkách (IHC) (zelené) u samců ( A) a samic (B) potkanů F344, a vnitřní (IHC) a vnější vláskové buňky (OHC) u samců (C) a samic (D) potkanů F344. Jádra IHC jsou obarvena DAPI  (modré). E – průměrný počet přežívajících OHC v jednotlivých tonotopických oblastech Cortiho orgánu je stejný u starých samců a samic potkanů F344. F – průměrný počet páskových synapsí na jednu IHC v jednotlivých tonotopických oblastech Cortiho orgánu je stejný u starých samců a samic potkanů F344.

Příčné řezy z kochleí starých potkanů kmene F344. Příklady kochleárních příčných řezů zobrazujících strukturu stria vascularis u mladých potkanů (A, B) a u 27-měsíců starých samic (C) a samců (D) potkanů F344. Povrchová vrstva buněk stria vascularis u starých samců je výrazně poškozená na rozdíl od zachované struktury stria vascularis u starých samic potkanů F344.