Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Studovali jsme účinnost dvou důležitých biopaliv, butanolu a hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO), na naftovém motoru Iveco Tector. HVO, možné náhradní palivo pro naftové motory ukázalo vynikající spalovací a emisní charakteristiky. V porovnání s klasickou naftou prokázala všechna biopaliva snížení množství PAU a n-alkanů v emisích, zatímco hopany a stearany pocházející z mazacích olejů byly srovnatelné pro všechna paliva. Studené starty vedly k přibližně 15% zvýšení koncentrací částic a na ně navázaných organických sloučenin v emisích ve srovnání s teplými starty.   

Spolupracující subjekt: České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní osoba: Ing. Jan Topinka, CSc. DSc.; tel.: 241 062 763; jtopinka@biomed.cas.cz

Publikace:
Vojtíšek-Lom, M., Beránek, V., Mikuška, P., Křůmal, K., Coufalík, P., Sikorová, J., Topinka, J.: (2017) Blends of butanol and hydrotreated vegetable oils as drop-in replacement for diesel engines: Effects on combustion and emissions. Fuel, 197: 407-421. IF 4,601

 

paliva

Vzorkovací zařízení Digitel pro pevné emise z motorů