Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Název Název anglicky Poskytovatel / Funding Agency Registrační číslo / Registration Number
Doba řešení / Implementaion Period
Hlavní řešitel / Principal Investigator
Odkaz / Reference
Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenoma ke karcinomu Identification of diagnostic markers in colorectal cancer by profiling of trascriptome, DNA methylome and microbiome in adenoma-carcinoma transition AZV ČR NV18-03-00199 1.5.2018 - 31.12.2021 MUDr. Pavel Vodička, CSc./ Ing. Veronika Vymetálková Ph.D.
Klinicko-patologické a molekulární faktory detekované v metastázách, které předpovídají odpověď na léčbu karcinomu tlustého střeva. The clinicopathological and molecular factors detected in metastases, predicting of treatment response in colon cancer patients. AZV ČR NV19-09-00237 1.5.2019 - 31.12.2022 Ing. Veronika Vymetálková Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látek Development and comprehensive evaluation of novel injectable, resorbable, porous bone substitute with controlled release of antimicrobial agents AZV ČR NV18-05-00379 1.5.2018 - 31.12.2021 Mgr. Michala Rampichová (MD) Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Nové diagnostické postupy ve vyšetření sluchových změn způsobených stárnutím. Novel diagnostic methods in examination of age related changes of the auditory system. AZV ČR NU20-08-00311 1.5.2020 - 31.12.2023 MUDr. Oliver Profant, Ph.D.
Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy choroby Dually acting cognitive enhancers for palliative treatment of Alzheimer´s disease AZV ČR NU20-08-00296 1.5.2020 - 31.12.2023 Mgr. Martin Horák, Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchy Monitoring of serum biomarkers in patients with acute spinal cord injury AZV ČR NU21-08-00286 1.5.2021 - 31.12.2024 Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D.
Homeostáza telomér jako potencialni biomarker rizika, prognózy a progrese u gynekologických nádorů. Telomere homeostasis as potential biomerker of risk, prognosis and progression in gyneacologic tumours AZV ČR NU21-03-00145 1.5.2021 - 31.12.2024 MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a onkogenní KRAS mutace pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu. Concept of liquid biopsy in mapping of microRNA and oncogenicKRAS mutations for early diagnosis and risk assessment of pancreatic cancer AZV ČR NU-21-07-00247 1.5.2021 - 31.12.2024 MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Význam mutačního spektra nádorových buněk ve vývoji kolorektálního karcinomu Tumor cell and mutational landscape in colorectal cancer development T AZV ČR NU21-03-00506 1.5.2021 - 31.12.2024 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Studium mechanismů maligní transformace adenomů tlustého střeva a konečníku v karcinom. Mapping the traits involved in malignant transformation of colorectal adenoma into carcinoma. GA ČR 18-09709S 1.1.2018 - 30.6.2021 MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Změny DNA reparačního systému související s odpovědí na léčbu ovariálního karcinomu. Changes in DNA repair system associated with therapy outcome of ovarian carcinoma. GA ČR 19-10543S 1.1.2019 - 31.12.2021 MUDr. Pavel Vodička, CSc. / MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
Změny funkce sluchového systému ve spojitosti se zvukovou expozicí a věkem Functional changes of the auditory system associated with auditory experience and aging GA ČR 18-09692S 1.1.2018 - 30.6.2021 Ing. Daniel Šuta, Ph.D.
Dysfunkce GABAB receptorů a patofyziologie tinnitu ABAB receptor dysfunction and the pathophysiology of tinnitus GA ČR 19-09283S 1.1.2019 - 31.12.2021 RNDr. Rostislav Tureček Ph.D.
Změny ve sluchové kůře u pacientů s jednostrannou hluchotou Changes in the auditory cortex in patients with single sided deafness GA ČR 19-08241S 1.1.2019 - 31.12.2021 doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Mechanismy buněčné odpovědi na genotoxicitu organických látek v emisích z benzínových a alternativních paliv na modelu lidských plicních buněk Mechanisms behind the genotoxic response upon exposure to organic compounds from gasoline and alternative fuel emissions in human lung cells GA ČR 18-06548Y 1.1.2018 - 31.12.2021 Mgr. Helena Líbalová, Ph.D.
Gliové buňky - klíčoví hráči v progresi amyotrofické laterální sklerózy Glial cells- the key players in the progression of amyotrophic lateral sclerosis GA ČR 19-02046S 1.1.2019 - 31.12.2021 Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Narušení interneuronů a glie jako společný patofyziologický mechanismus u heuristických animálních modelů schizofrenie různého původu Disruption of interneurons and glia as a common pathophysiological hallmark in heuristic animal models of schizophrenia of various origins GA ČR 19-03016S 1.1.2019 - 31.12.2021 Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
MikroRNA v poranění nervové soustavy: potenciální úloha a terapeutický význam MicroRNA in central nervous system injury: potential roles and therapeutic implications GA ČR 18-21942S 1.1.2018 - 30.6.2021 Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D.
Experimentální transplantace buněk retinálního pigmentového epitelu na modelu velkého zvířete Experimental transplantation of the retinal pigmented epithelial cells in a large animal model GA ČR 18-04393S 1.1.2018 - 30.6.2021 Dr.Slaven Erceg, Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Funkce specifických membránových mikrodomén v homeostáze lipidů Function of specific membrane microdomains in lipid homeostasis GA ČR 19-04052S 1.1.2019 - 31.12.202 doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Využití kmenových buněk pro indukci specifické transplantační tolerance The use of stem cells for induction of specific transplantation tolerance GA ČR 19-02290S 1.1.2019 - 31.12.2021 prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Vliv mikrobiálních metabolitů a diety na genom a epigenom při vzniku kolorektálního karcinomu Microbial metabolites and dietary factors influencing genome and epigenome in colorectal cancer development GA ČR 20-03997S 1.1.2020 - 31.12.2022 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Charakterizace faktorů esenciálních pro úspěšnou remodelaci spermie po oplození Understanding the factors critical for successful paternal genome remodelling: Dissecting the role of oocyte components GA ČR 20-04465S 1.1.2020 - 31.12.2022 Mgr. Helena Fulková, Ph.D.
Úloha eisosomu v regulaci stresové odpovědi Role of eisosome in stress response regulation GA ČR 20-04987S 1.1.2020 - 31.12.2022 doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Úloha gliálních TRPV4 kanálů ve vzniku mozkového edému a post-ischemické regeneraci The role of glial TRPV4 channels in brain edema formation and post-ischemic regeneration GA ČR 20-05770S 1.1.2020 - 31.12.2022 Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Role horizontálního transferu mitochondrií v tvorbě nádorů mozku Role of horizontal transfer of mitochondria in brain tumour formation GA ČR 20-05942S 1.1.2020 - 31.12.2022 Ing. Miroslava Anděrová, CSc.(spoluřešitel za ÚEM)
Úloha NEUROD1 and ISL1 ve vývoji neuronů vnitřního ucha The role of NEUROD1 and ISL1 in neuronal development of the inner ear GA ČR 20-06927S 1.1.2020 - 31.12.2022 prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Nové neuroprotektivní látky na bázi antagonismu NMDA receptorů a cholinergní stimulace Novel neuroprotective compounds based on NMDA receptor antagonism and cholinergic stimulation GA ČR 20-12047S 1.1.2020 - 31.12.2022 Mgr. Martin Horák, Ph.D. (spoluřešitel za ÚEM)
Studium mechanizmů regulujících specifické podtypy NMDA receptorů v savčích neuronech Delineating the mechanisms that regulate specific NMDA receptor subtypes in mammalian neurones GA ČR 20-12420S 1.1.2020 - 31.12.2022 Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Ochranné povlaky proti rozpouštění/rozpadu světlo-konvertujících nanočástic na bázi lanthanidů v biologických médiích Protective coatings against dissolution/disintegration of upcorventing lanthanide-based nanoparticles in biological media GA ČR 21-04420S 1.1.2021 - 31.12.2023 MUDr. Lucia Machová Urdzíková, PhD. (spoluřešitel za ÚEM)
Úloha GABAB-asociovaných KCTD16 proteinů v senzorickém nervovém systému The role of GABAB receptor-associated KCTD16 proteins in the sensory nervous system GA ČR 21-17085S 1.1.2021 - 31.12.2023 RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.
Vliv nanočástic kovů na vlastnosti a funkce kmenových buněk: studie in vitro a in vivo The impact of metal nanoparticles on properties and functions of stem cells: an in vitro and in vivo study GA ČR 21-17720S 1.1.2021 - 31.12.2023 RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
Role signalizace Wnt/β-katenin v neurogenezi a gliogenezi vyvolané ischemickým poškozením mozku - analýza na úrovni jednotlivých buněk Role signalizace Wnt/β-katenin v neurogenezi a gliogenezi vyvolané ischemickým poškozením mozku - analýza na úrovni jednotlivých buněk GA ČR 21-24674S 1.1.2021 - 31.12.2023 Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)
Homeostáza telomer od kolorektálního adenomu po metastatický nádor Telomere homeostasis from colorectal adenoma to metastatic cancer GA ČR 21-27902S 1.7.2021 - 30.6.2024 MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
Horizontální přenos mitochondrií v biologii rakoviny Horizontal transfer of mitochondria in cancer biology GA ČR 21-04607X 1.1.2021 - 31.12.2025 MUDr. Pavel Vodička, CSc. (spoluřešitel za ÚEM)

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230