Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod

Dočasně pověřen vedením oddělení:

Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.

E-mail:  jan.topinka@iem.cas.cz

Tel.: +420 241 062 675

Oddělení je zaměřeno na výzkum biomateriálů a kmenových buněk a jejich sekretomů pro regeneraci a rekonstrukci tkání a studium jejich funkčnosti na různých biologických modelech (míšní poranění, poškození chrupavky). Oddělení je zapojeno do Centra rekonstrukčních neurověd, kde řeší projekty zaměřené na podpoření růstu axonů po míšním poranění pomocí transgenní aktivace integrinů a na roli extracelulární matrix a perineuronálních sítí v tvorbě paměti. V rámci spolupráce s Fyzikálním ústavem AV ČR se oddělení zabývá aplikovaným vývojem nízkoteplotního plazmatu pro využití ve veterinární a humánní medicíně.

Výzkum probíhá v těchto hlavních oblastech:

Studium terapeutického potenciálu mezenchymových kmenových buněk z různých zdrojů (kostní dřeň, tuková tkáň, pupečník) a jejich sekretomů in vitro a in vivo na modelech poškozené míchy a v reparaci chrupavky.

Vývoj technologie kultivace a uchovávání kmenových buněk pro klinické využití.

Vývoj a výzkum hydrogelů na bázi extracelulární matrix a hodnocení jejich terapeutického potenciálu v regeneraci poškozené nervové tkáně.

Stimulace axonálního růstu v CNS pomocí transgenní aktivace integrinů a biomodifikovaných biomateriálů, role extracelulární matrix a perineuronálních sítí v tvorbě a uchovávání paměti.

Výzkum v oblasti technologie nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s živými organismy. Preklinické a klinické testování v hojení ran.

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
E-mail: milada.chudickova@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 062 827

Vědečtí pracovníci

Ing. Milada Chudíčková, Ph.D. 
Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D. (MD)
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. 
Mgr. Yuri Petrenko, Ph.D. 
Ing. Irena Vacková, CSc.

Postgraduální studenti

Noelia Martinez Varea, MSc. 
Mgr. Jana Vallová
Ing. Karel Výborný

Pregraduální studenti

Bc. Pavlína Jančová
Bc. Simona Stuchlíková
Bc. Eliška Vavřinová
Anda Cimpean, MSc.

Odborní pracovníci

RNDr. Lucie Svobodová, Ph.D. 
Mgr. Lenka Uherková, Ph.D.

Techničtí pracovníci

Linda Fedorowiczová

Významné výsledky v roce 2019

Léčba míšního poranění pomocí kondiciovaného média z kmenových buněk

Transplantace mezenchymálních stromálních buněk derivovaných z pupečníku (WJ-MSC) představuje alternativní  možnost léčby míšního poranění. Léčebný účinek MSC spočívá především v jejich parakrinní aktivitě, neboť tyto buňky vylučují spektrum růstových faktorů, cytokinů, chemokinů nebo imunomodulačních molekul. Na modelu míšního poranění u potkana jsme prokázali, že léčebný efekt kondiciovaného média (sekretomu) získaného z WJ-MSC je srovnatelný s přímou transplantací kmenových buněk. Naše studie potvrdila, že sekretom z kmenových buněk lze použít jako vhodnou alternativu k buněčné terapii.

Publikace:  Chudickova M, Vackova I, Machova Urdzikova L, Jancova P, Kekulova K, Rehorova M, Turnovcova K, Jendelova P, Kubinova S. The Effect of Wharton Jelly-Derived Mesenchymal Stromal Cells and Their Conditioned Media in the Treatment of a Rat Spinal Cord Injury. Int J Mol Sci. 2019 Sep 12;20(18)

Aplikace buněčného sekretomu na modelu míšního poranění

Mezenchymální stromální buňky z pupečníku (WJ-MSC) produkují spektrum bioaktivních faktorů. Terapeutický efekt kondiciovaného média, ve kterém byly buňky kultivovány, tzv. buněčného sekretomu, byl prokázán na modelu míšního poranění u potkana

Významné výsledky v roce 2018

Klinicky využitelný roztok pro hypotermické skladování a transport lidských multipotentních stromálním buněk.

Vyvinuli jsme jednoduché a účinné řešení pro hypotermické uchovávání suspenze multipotentních stromálních buněk (MSC) z lidské kostní dřeně, založené na roztoku s obsahem trehalózy. Ve srovnání s komerčně používanými skladovacími médii vedlo hypotermické skladování MSC v tomto roztoku po dobu 72h k vyššímu zachování buněčné životaschopnosti beze změny buněčného fenotypu a terapeutického potenciálu MSC. Vyvinutý roztok na bázi trehalózy tak přestavuje levné a účinné řešení pro hypotermické uchovávání suspenzí MSC s vysokým potenciálem pro translaci do klinické praxe.

Publikace: Petrenko, Y., Chudickova, M., Vackova, I., Groh, T., Kosnarova, E., Cejkova, J., Turnovcova, K., Petrenko A, Sykova E, Kubinova S.: (2019) Clinically Relevant Solution for the Hypothermic Storage and Transportation of Human Multipotent Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cells International, Article ID 5909524.

Patent:  Petrenko, Y., Syková, E., Čejková, J., Vacková, I., Groh, T.: (2017) Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk. (A device for storage, transport and application of stem cells.) Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Datum udělení patentu: 31.05.2017. Číslo patentu: 306800

petrenko-obr

Životnost MSCs po hypotermickém skladování v BTS a klinicky schválených roztocích během 24 hodin, 48 hodin a 72 hodin, hodnocená barvením Trypanovou modří. * Hodnoty jsou signifikantně vyšší ve srovnání s Ringerovým roztokem (p <0,05); Hodnoty # jsou signifikantně vyšší než roztok Plasma-Lyte® 148 (p <0 05); @ hodnoty jsou signifikantně odlišné ve srovnání se stejnou skupinou po 24 hodinách skladování (p <0,05). BTS: vyvinutý roztok na bázi trehalózy.

Významné výsledky v roce 2017

1. Nízkoteplotní plazma stimuluje hojení akutních ran u potkana

Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antibakteriální účinky a může být aplikováno jako účinný nástroj v léčbě infikovaných ran a dalších patologických onemocnění kůže. V této studii jsme analyzovali účinek NTP na hojení akutní kožní rány u potkana. Léčba NTP zlepšila hojení akutních kožních ran bez viditelných vedlejších účinků a bez souběžné aktivace prozánětlivé signalizace. Získané výsledky prokázaly bezpečnost a účinnost NTP po jeho aplikaci na akutní ránu, což je důležité pro další vývoj zařízení do klinické praxe.

Publikace: Kubinova S, Zaviskova K, Uherkova L, Zablotskii V, Churpita O, Lunov O, Dejneka A. Non-thermal air plasma promotes the healing of acute skin wounds in rats. Sci Rep. 2017; 7:45183.

 

  potkan-ntp

Hojení akutní kožní rány u potkana po aplikaci nízkoteplotního plazmatu
(A) Schéma experimentu. (B) Kontrakce kožní rány v časových intervalech 1-14 dní. Signifikantní zlepšení hojení rány po aplikaci plazmatu bylo pozorováno 7. den po poranění.  

 

2. Hojení rohovky po alkalickém poleptání pomocí molekulárního vodíku

Alkalické poleptání předního segmentu oka vyvolá v tkáních oxidační stres, neboť dochází k vyčerpání kapacity přítomných antioxidačních mechanismů. Vzniká nerovnováha mezi oxidanty a antioxidanty, na kterou velmi rychle navazuje nerovnováha mezi proteázami a jejich inhibitory. Tento stav vede ke vzniku nadměrného zánětu. Aplikace molekulárního vodíku obsaženého v roztoku na povrch poraněného oka časně po jeho poškození působí antioxidačně a ve svém důsledku snižuje zánět a urychluje hojení.

Publikace:  Čejka, Č., Kössl, J., Heřmánková, B., Holáň, V., Čejková, J.: (2017) Molecular Hydrogen Effectively Heals Alkali-Injured Cornea via Suppression of Oxidative Stress. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 8906027.

    cejk

Hojení králičího oka po alkalickém poleptání po aplikaci pufru a pufru s molekulárním vodíkem (H 2). Rohovka oka hojeného H2 je na konci experimentu (20. den) transparentní, bez neovaskularizace. Aplikace H2 významně snížila expresi vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF), který je charakteristický pro neovaskularizaci.

 

Významný výsledek v roce 2016

Reparace poškozené míšní tkáně pomocí hydrogelů na bázi extracelulární matrix

Důležitou strategií při reparaci míšního poranění (SCI) je přemostění léze pomocí biomateriálu, který vytvoří prostředí stimulující regeneraci přerušených axonů. V této studii jsme připravili hydrogely na bázi extracelulární matrix (ECM) pomocí decelularizace prasečí míchy nebo močového měchýře a hodnotili jejich neuroregenerativní potenciál in vivo u akutního modelu SCI. Výsledky ukázaly, že oba typy ECM hydrogelů podpořily přemostění míšní léze, modulovaly imunitní odpověď a stimulovaly regeneraci nervové tkáně in vivo. Hydrogely na bázi ECM se prokázaly jako slibný biomateriál pro reparaci nervové tkáně.

Publikace: Tukmachev D, Forostyak S, Koci Z, Zaviskova K, Vackova I, Vyborny K, Sandvig I, Sandvig A, Medberry CJ, Badylak SF, Sykova E, Kubinova S. Injectable extracellular matrix hydrogels as scaffolds for spinal cord injury repair. Tissue Eng A. 2016; 22(3-4):306-17. IF 3.892

ecm-hydrogel

Schéma přípravy hydrogelů pomocí decelularizace tkání a jejich aplikace do modelu míšního poškození.

 

Významný výsledek v roce 2015

Systém efektivního magnetického transportu kmenových buněk do oblasti míšního poranění

V této studii jsme navrhli magnetický systém k cílenému transportu kmenových buněk značených superparamagnetickými nanočásticemi oxidu železa (SPION) do oblasti míšního poškození. Histologická analýza prokázala korelaci distribuce buněk nalezených v oblasti míšní léze s teoretickou modelací rozložení magnetických sil působících na transplantované buňky. Výsledky ukazují, že s využitím navrženého neinvazivního magnetického systému lze rychle a cílené dosáhnout potřebné koncentrace kmenových buněk v oblasti léze.

2015-kubinova

Neinvazivní magnetický systém, kterým lze rychle a cílené dosáhnout potřebné koncentrace kmenových buněk v oblasti léze.  

Publikace:  Tukmachev D, Lunov O, Zablotskii V, Dejneka A, Babic M, Sykova E, Kubinova S. An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Nanoscale. 2015;7(9):3954-8. IF 7.39

MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419, Centrum rekonstrukčních neurověd, NEURORECON. 2016-2022

MPO TRIO: FV10081, Nízkoteplotní plazma v humánní medicíně. 2016-2020.

MŠMT: Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu, EATRIS-CZ, LM2018133, 2020-2022, www.umtm.cz/eatris

TAČR Epsilon: TH04030206, Výzkum využití fyzikálních metod sterilizace vajec pro líhnění, 2018-2022

GAČR: 19-10365S, Modelování perineurálních sití a gliové jizvy v léčbě míšního poranění, 2019-2021

AZV: NV19-06-00355, Bezpečnost a účinnost alogenních mezenchymových kmenových buněk izolovaných z pupečníkové tkáně v reparaci defektu chrupavky kolene: preklinická studie na modelu zvířete. 2019-2022

Smluvní výzkum: Nanoprogress IV, Výzkum a vývoj kombinovaného materiálu na bázi atomizovaných nanopartikulí z biologického materiálu získaného z mezenchymálních kmenových buněk a funkcionalizovaných nanovlákenných struktur pro využití v biomedicíněv rámci Programu – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzva - SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM, 2018-2020

2020

Kubinová, Š. : (2020) Biomaterials and Magnetic Stem Cell Delivery in the Treatment of Spinal Cord Injury. Neurochemical Research. 45(1): 171-179.

Jiráková, K., Moskvin, M., Machová Urdzíková, L., Rössner, P., Elzeinová, F., Chudíčková, M., Jirák, D., Ziolkowská, N., Horák, D., Kubinová, Š., Jendelová, P. : (2020) The negative effect of magnetic nanoparticles with ascorbic acid on peritoneal macrophages. Neurochemical Research. 45(1): 159-170

Petrenko, Y, Vackova, I., Kekulova, K., Chudickova, M., Koci, Z., Turnovcova, K., Kupcova Skalnikova, H., Vodicka, P., Kubinova, S. : (2020) A comparative analysis of multipotent mesenchymal stromal cells derived from different sources, with a focus on neuroregenerative potential, Sci Rep., in press.

2019

Chudíčková, M., Vacková, I., Machová Urdziková, L., Jančová, P., Kekulová, K., Řehořová, M., Turnovcová, K., Jendelová, P., Kubinová, Š. : (2019) The Effect of Wharton Jelly-Derived Mesenchymal Stromal Cells and Their Conditioned Media in the Treatment of a Rat Spinal Cord Injury. International Journal of Molecular Sciences. 20(18): E4516.

Krůpa, P., Svobodová, B., Dubišová, J., Kubinová, Š., Jendelová, P., Machová Urdzíková, L. : (2019) Nano-formulated curcumin (Lipodisq (TM)) modulates the local inflammatory response, reduces glial scar and preserves the white matter after spinal cord injury in rats. Neuropharmacology. 155: 54-64.

Lunova, M., Smolková, B., Lynnyk, A., Uzhytchak, M., Jirsa, M., Kubinová, Š., Dejneka, A., Lunov, O. : (2019) Targeting the mTOR Signaling Pathway Utilizing Nanoparticles: A Critical Overview.  Cancers. 11(1): 82.

Lunova, M., Smolková, B., Uzhytchak, M, Janoušková, K.Ž., Jirsa, M., Egorová, D., Kulikov, A., Kubinová, Š., Dejneka, A., Lunov, O.: (2019) Light-induced modulation of the mitochondrial respiratory chain activity: possibilities and limitations. Cellular and Molecular Life Sciences. IN PRESS

Petrenko, Y., Chudičková, M., Vacková, I., Groh, T., Košnarová, E., Čejková, J., Turnovcová, K., Petrenko, A., Syková, E., Kubinová, Š. : (2019) Clinically Relevant Solution for the Hypothermic Storage and Transportation of Human Multipotent Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cells International. 2019: 590952.

Rogulská, O., Tykhvynská, O., Revenko, O., Grischuk, V., Mazur, S., Volková, N., Vasyliev, V., Petrenko, A., Petrenko, Y. : (2019) Novel Cryopreservation Approach Providing Off-the-Shelf Availability of Human Multipotent Mesenchymal Stromal Cells for Clinical Applications. Stem Cells International. IN PRESS

Růžička, J., Urdziková Machová, L., Kloudová, A., Amin, A.G., Vallová, J., Kubinová, Š., Schmidt, M.H., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P. : (2018) Anti-inflammatory compound curcumin and mesenchymal stem cells in the treatment of spinal cord injury in rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 78(4): 358-374.

Řehořová, M., Vargová, I., Forostyak, S., Vacková, I., Turnovcová, K., Kupcová Skalníková, H., Vodička, P., Kubinová, S., Syková, E., Jendelová, P. : (2019) A Combination of Intrathecal and Intramuscular Application of Human Mesenchymal Stem Cells Partly Reduces the Activation of Necroptosis in the Spinal Cord of SOD1(G93A) Rats. Stem Cells Translational Medicine. 8 (6): 535-547.

Smolková, B., Lunova, M., Lynnyk, A., Uzhytchak, M., Churpita, O., Jirsa, M., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A. : (2019) Non-Thermal Plasma, as a New Physicochemical Source, to Induce Redox Imbalance and Subsequent Cell Death in Liver Cancer Cell Lines. Cellular Physiology and Biochemistry. 52 (1): 119-140.

Výborný, K., Vallová, J., Kočí, Z., Kekulová, Jiráková, K., Jendelová, P., Hodan, J., Kubinová, Š .: (2019) Genipin and EDC crosslinking of extracellular matrix hydrogel derived from human umbilical cord for neural tissue repair.  Scientific Reports. 9: 10674.

Smolková, B., Uzhytchak, M., Lynnyk, A., Kubinová, Š., Dejneka, A., Lunov, O .: (2018) A Critical Review on Selected External Physical Cues and Modulation of Cell Behavior: Magnetic Nanoparticles, Non-thermal Plasma and Lasers. Journal of Functional Biomaterials. 10(1): 2.

Čejka, Č., Kössl, J., Heřmánková, B., Holáň, V., Kubinová, Š.,Olmiere, C., Čejková, J. : (2019) The Healing of Oxidative Injuries with Trehalose in UVB-Irradiated Rabbit Corneas. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2019: 1857086.

Čejka, Č., Kubinová, Š., Čejková, J. : (2019) The preventive and therapeutic effects of molecular hydrogen in ocular diseases and injuries where oxidative stress is involved. Free Radical Research. 53(3): 237-247.

Čejka, Č., Kubinová, Š., Čejková, J. : (2019) Trehalose in ophthalmology. Histology and Histopathology. 34(6): 611-618.

2018

Závišková, K., Tukmachev, D., Dubišová, J., Vacková, I., Hejčl, A., Bystronová, J., Pravda, M., Scigalková, I., Šuláková, R., Velebný, V., Wolfová, L., Kubinová, Š.: (2018) Injectable hydroxyphenyl derivative of hyaluronic acid hydrogel modified with RGD as scaffold for spinal cord injury repair. Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 106(4): 1129-1140.

Kočí, Z., Boráň, T., Krůpa, P., Kubinová, Š.: (2018) The Current State of Advanced Therapy Medicinal Products in the Czech Republic. Human Gene Therapy Clinical Development. 29 (3): 132-147.

Hejčl, A., Růžička, J., Kekulová, K., Svobodová, B., Proks, V., Macková, H., Jiránková, K., Kárová, K., Urdzíková, L., Kubinová, Š., Cihlář, J., Horák, D., Jendelová, P.: (2018) Modified methacrylate hydrogels improve tissue repair after spinal cord injury. International Journal of Molecular Sciences. 19(8): 248.

Hejčl, A., Růžička, J., Proks, V., Macková, H., Kubinová, Š., Tukmachev, D., Cihlář, J., Horák, D., Jendelová, P.: (2018) Dynamics of tissue ingrowth in SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores after bridging a spinal cord transection. Journal of Materials Science-Materials in Medicine. 29(7): 89.

Krůpa, P., Vacková, I., Růžička, J., Závišková, K., Dubišová, J., Kočí, Z., Turnovcová, K., Urdzíková, L., Kubinová, Š., Řehák, S., Jendelová, P.: (2018) The Effect of Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Wharton's Jelly in Spinal Cord Injury Treatment Is Dose-Dependent and Can Be Facilitated by Repeated Application. International Journal of Molecular Sciences. 19(5): 1503.

Lynnyk, A., Lunova, M., Jirsa, M., Egorova, D., Kulikov, A., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A.: (2018) Manipulating the mitochondria activity in human hepatic cell line Huh7 by low-power laser irradiation. Biomedical Optics Express. 9(3): 1283-1300.

Školoudík, L., Chrobok, V., Kočí, Z., Popelář, J., Syka, J., Laco, J., Filipová, A., Syková, E., Filip, A.: (2018) The Transplantation of hBM-MSCs Increases Bone Neo-Formation and Preserves Hearing Function in the Treatment of Temporal Bone Defects - on the Experience of Two Month Follow Up. Stem Cell Reviews and Reports. 14: 860-870.

Ruzicka, J., Urdzikova, L.M., Svobodova, B., Amin, A.G., Karova, K., Dubisova, J., Zaviskova, K., Kubinova, S., Schmidt, M., Jhanwar-Uniya, M., Jendelova, P.: (2018) Does combined therapy of curcumin and epigallocatechin gallate have a synergistic neuroprotective effect against spinal cord injury? Neural Regen Research. 13(1):119-127.

Ruzicka, J., Urdzikova, L.M., Kloudova, A., Amin, A.G., Vallova, J., Kubinova, S., Schmidt, M.H., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelova, P.: (2018) Anti-inflammatory compound curcumin and mesenchymal stem cells in the treatment of spinal cord injury in rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis (Wars). 78(4):358-374.

Smolková, B., Uzhytchak, M., Lynnyk, A., Kubinová, Š., Dejneka, A., Lunov, O.: (2018) A Critical Review on Selected External Physical Cues and Modulation of Cell Behavior: Magnetic Nanoparticles, Non-thermal Plasma and Lasers. Journal of Functional Biomaterials. 24;10(1).

2017

Cejka, C., Kossl, J., Hermankova, B., Holan, V., Kubinova, S., Zhang, J.H., Cejkova, J.: (2017)  Therapeutic effect of molecular hydrogen in corneal UVB-induced oxidative stress and corneal photodamage. Scientific Reports 21;7(1):18017.

Čejka, Č., Kössl, J., Heřmánková, B., Holáň, V., Čejková, J.: (2017) Molecular Hydrogen Effectively Heals Alkali-Injured Cornea via Suppression of Oxidative Stress. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 8906027.

Chudičková, M., Brůža, P., Zajícová, A., Trošan, P., Svobodová, L., Javorková, E., Kubinová, Š., Holáň, V.: (2017) Targeted neural differentiation of murine mesenchymal stem cells by a protocol simulating the inflammatory site of neural injury. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 11(5): 1588-1597.

Kočí, Z., Výborný, K., Dubišová, J., Vacková, I. , Jäger, A., Lunov, O., Jiráková, K., Kubinová, Š.: (2017) Extracellular Matrix Hydrogel Derived from Human Umbilical Cord as a Scaffold for Neural Tissue Repair and Its Comparison with Extracellular Matrix from Porcine Tissues. Tissue Engineering part C- Methods. 23(6): 333-345.

Kubinová, Š. , Závišková, K., Uherková, L., Zablotskyy, V., Churpita, O., Lunov, O., Dejneka, A.: (2017) Non-thermal air plasma promotes the healing of acute skin wounds in rats. Scientific Reports. 7: 45183.

Kubinová, Š.: (2017) Extracellular matrix based biomaterials for central nervous system tissue repair: the benefits and drawbacks. Neural Regeneration Research. 12 (9): 1430-1432.

Lunov, O., Zablotskyy, V., Churpita, O., Lunova, M., Jirsa, M., Dejneka, A., Kubinová, Š.: (2017) Chemically different non-thermal plasmas target distinct cell death pathways. Scientific Reports. 7: 600.

Lunova, M., Prokhorov, A., Jirsa, M., Hof, M., Olžyńska, A., Jurkiewicz, P., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A.: (2017) Nanoparticle core stability and surface functionalization drive the mTOR signaling pathway in hepatocellular cell lines. Scientific Reports. 7(1): 16049.

Macková, H., Plichta, Z., Hlídková, H., Sedláček, O., Konefal, R., Sadakbayeva, Z., Dušková-Smrčková, M., Horák, D., Kubinová, Š.: (2017) Reductively Degradable Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Hydrogels with Oriented Porosity for Tissue Engineering Applications. ACS Applied Materials and Interfaces. 9 (12): 10544-10553.

Machová-Urdzíková, L., Růžička, J., Kárová, K., Kloudová, A., Svobodová, B. , Anubhav, A., Dubišová, J., Schmidt, M., Kubinová, Š., Jhanwar Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines. Neuropharmacology. 126: 213-223.

Petrenko, Y. , Syková, E., Kubinová, Š.: (2017) The therapeutic potential of three-dimensional multipotent mesenchymal stromal cell spheroids. Stem Cell Research & Therapy. 8: 94.

Petrenko, Y.A. , Petrenko, A.Y., Martin.I, Wendt, D.: (2017) Perfusion bioreactor-based cryopreservation of 3D human mesenchymal stromal cell tissue grafts. Cryobiology. 76: 150-153.

Rogulska, O., Petrenko, Y., Petrenko, A.: (2017) DMSO-free cryopreservation of adipose-derived mesenchymal stromal cells: expansion medium affects post-thaw survival. Cytotechnology. 69(2):265-276.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Gillick, J., Amemori, T., Romayuk, N., Kárová, K., Závišková, K., Dubišová, J., Kubinová, Š., Murali, R., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A Comparative Study of Three Different Types of Stem Cells for Treatment of Rat Spinal Cord Injury. Cell Transplantation. 26(4): 585-603.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Svobodová, B., Amin, A.G., Kárová, K., Dubišová, J., Závišková, K., Kubinová, Š., Schmidt,M., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) Combined therapy of Curcumin and Epigallocatechin gallate in an experimental model of spinal cord injury in rats. Neural Regeneration Research. IN PRESS

Uzhytchak, M., Lynnyk, A., Zablotskii, V., Dempsey, N.M., Dias, A. L., Bonfim, M., Lunova, M., Jirsa, M., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A.: (2017) The use of pulsed magnetic fields to increase the uptake of iron oxide nanoparticles by living cells. Applied Physics Letters. 111: 243703.

Články v odborném recenzovaném periodiku bez IF:

Kubinová, Š., Závišková, K. , Lunov, O., Churpita, O., Zablotskyy, V. A., Dejneka, A.:(2016) Nízkoteplotní plazma v hojení ran. Kazuistiky v diabetologii. 1: 20-23.

2016

Čejka, Č., Čejková, J., Trošan, P., Zajícová, A., Syková, E., Holáň, V.: (2016) Transfer of mesenchymal stem cells and cyclosporine A on alkali-injured rabbit cornea using nanofiber scaffolds strongly reduces corneal neovascularization and scar formation. Histol. Histopath.,969-980.

Čejková, J., Čejka, Č., Trošan, P., Zajícová, A., Syková, E., Holáň, V.: (2016) Treatment of alkali-injured cornea by cyclosporine A-loaded electrospun nanofibers - An alternative mode of therapy. Exp. Eye Res., 147:128-37.

Forostyak, O., Butenko, O., Anděrová, M., Forostyak, S., Syková, E., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Specific profiles of ion channels and ionotropic receptors define adipose- and bone marrow derived stromal cells. Stem Cell Res., 16(3): 622-634.

Forostyak, O., Forostyak, S., Kortus, Š., Syková, E., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Physiology of Ca(2+) signalling in stem cells of different origins and differentiation stages. Cell Calcium, 59(2-3): 57-66.

Herynek, V., Turnovcová, K., Veverka, P., Dědourková, T., Žvátora, P., Jendelová, P., Gálisová, A., Kosinová, L., Jiráková, K., Syková, E.: (2016) Using ferromagnetic nanoparticles with low Curie temperature for magnetic resonance imaging-guided thermoablation. Int. J. Nanomed., 11: 3801-3811.

Chudičková, M. , Brůža, P., Zajícová, A., Trošan, P., Svobodová, L., Javorková, E., Kubinová, Š., Holáň, V.: (2015) Targeted neural differentiation of murine mesenchymal stem cells by a protocol simulating the inflammatory site of neural injury. J. Tissue Eng. Regen. Med., IN PRESS

Jelínek, M., Bačáková, L., Remsa, J., Kocourek, T., Mikšovský, J., Písařík, P.,Vandrovcová, M., Filová, E.,Kubinová, Š.: (2016) Hybrid Laser Technology for Creation of Doped Biomedical Layers. Journal of Materials Science and Chemical Engineering. 4 (1) 98-104.

Jendelová, P., Kubinová, Š., Sandvig, I., Erceg, S., Sandvig, A., Syková, E.: (2016) Current developments in cell - and biomaterial-based approaches for stroke repair. Expert Opin Biol Ther., 16(1): 43-56.

Jiráková, K., Šeneklová, M ., Jirak, D., Turnovcová, K., Vosmanská, M., Babič, M., Horák, D., Veverka, P., Jendelová, P.: (2016) The effect of magnetic nanoparticles on neuronal differentiation of iPS-derived neural precursors Int J Nanomedicine, 6: 6267-6281.

Kaman, O., Dědourková, T., Koktan, J., Kuličková, J., Maryško, M., Veverka, P., Havelek, R., Královec, K., Turnovcová, K., Jendelová, P., Schröfel, A., Svoboda, L.: (2016) Silica-coated manganite and Mn-based ferrite nanoparticles: a comparative study focused on cytotoxicity. J. Nanopart. Res., 18 (4): 100.

Kortus, Š., Srinivasan, C., Forostyak, O., Ueta, Y., Syková, E., Chvátal, A., Zápotocký, M., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Physiology of spontaneous [Ca2+]i oscillations in the isolated vasopressin and oxytocin neurones of the rat supraoptic nucleus. Cell Calcium., 59(6): 280-288.

Kortus, Š., Srinivasan, C., Forostyak, O., Zápotocký, M., Ueta, Y., Syková, E., Chvátal, A., Verkhratsky, A., Dayanithi, G.: (2016) Sodium-calcium exchanger and R-type Ca2+ channels mediate spontaneous [Ca2+]i oscillations in magnocellular neurones of the rat supraoptic nucleus. Cell Calcium., 59(6): 289-298.

Lukovic, D., Diez Lloret, A., Stojkovic, P., Rodríguez-Martínez, D., Perez Arago, M.A., Rodriguez-Jimenez F.J., González-Rodríguez, P., López-Barneo, J., Syková, E., Jendelová, P., Kostic, J., Moreno-Manzano, V., Stojkovic,M., Shomi S Bhattacharya, S.S, Erceg S.: (2016) Highly efficient neural conversion of human pluripotent stem cells in adherent and animal-free conditions. Stem Cells Transl. Med., IN PRESS

Lukovic, D., Moreno-Manzano, V., Rodriguez-Jimenez, F.J., Vilches, A., Syková,E., Jendelová, P.,Stojkovic, M., Erceg S.: (2016) hiPSC Disease Modeling of Rare Hereditary Cerebellar Ataxias: Opportunities and Future Challenge. Neuroscientist ,IN PRESS

Lunov, O., Zablotskii, V., Churpita, O., Jaeger, A., Polívka, L ., Syková, E., Terebová, N., Kulikov, A., Kubinová, Š., Dejneka, A.: (2016) Towards the understanding of non-thermal air plasma action: effects on bacteria and fibroblasts. RSC Adv., 6(30) 25286-25292.

Lunov, O., Zablotskii, V., Churpita, O., Jäger, A., Polívka, L., Syková, E., Dejneka, A., Kubinová, Š.: (2016) The interplay between biological and physical scenarios of bacterial death induced by non-thermal plasma. Biomaterials., 82: 71-83.

Lunova, M., Zablotskii, V., Dempsey, N.M., Devillers, T., Jirsa, M., Syková, E., Kubinová, Š., Lunov, O., Dejneka, A.: (2016) Modulation of collective cell behaviour by geometrical constraints. Integr. Biol., 8(11): 1099-1110.

Macková, H., Plichta, Z., Proks, V., Kotelnikov, I., Kučka, J., Hlídková, H., Horák, D., Kubinová, Š, Jiráková, K.: (2016) RGDS- and SIKVAVS-Modified Superporous Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) Scaffolds for Tissue Engineering Applications. Macromol. Biosci., IN PRESS.

Machová Urdzíková, L., Kárová, K., Růžička, J., Kloudová, A., Shannon, C., Dubišová, J., Murali, R., Kubinová, Š., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2016) The Anti-Inflammatory Compound Curcumin Enhances Locomotor and Sensory Recovery after Spinal Cord Injury in Rats by Immunomodulation. Int. J. Mol. Sci., 17(1).

Novotná, B., Turnovcová, K., Veverka, P., Rössner, P. Jr., Bagryantsevá, Y., Herynek, V., Zvatora, P., Vosmanská, M., Klementová, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2016) The impact of silica encapsulated cobalt zinc ferrite nanoparticles on DNA, lipids and proteins of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Nanotoxicology, 10(6): 662-670.

Růžička, J., Kulijewicz-Nawrot, M., Rodrigez-Arellano, J.J., Jendelová,P., Syková, E.: (2016) Mesenchymal Stem Cells Preserve Working Memory in the 3xTg-AD Mouse Model of Alzheimer's Disease. Int. J. Mol. Sci., 17(2): 152.

Růžička, J., Machová Urdziková, L ., Gillick, J., Amemori, T., Romayuk, N., Kárová, K., Závišková, K., Dubišová, J., Kubinová, Š., Murali, R., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2016) A comparative study of three different types of stem cells for treatment of rat spinal cord injury. Cell Transplant., IN PRESS

Syková, E ., Rychmach, P., Drahorádová, I., Konrádová, Š., Růžičková, K., Voříšek, I., Forostyak, S., Homola, A., Bojar, M.: (2016) Transplantation of mesenchymal stromal cells in patients with amyotrophic lateral sclerosis: Results of Phase I/IIa clinical trial. Cell Transplant., IN PRESS

Školoudik, L., Chrobok, V., Kalfert, D., Koči, Z., Syková, E., Chumak, T., Popelář, J., Syka. J., Laco, J., Dědková, J., Dayanithi, G., Filip, S.: (2016) Human multipotent mesenchymal stromal cells in the treatment of postoperative temporal bone defect: an animal model. Cell Transplant., 25(7): 1405-1414.

Šponer, P., Filip, S., Kučera, T., Brtková, J., Urban,K., Palička, V., Kočí, Z., Syka, M., Bezrouk, A., Syková, E.: (2016) Utilizing Autologous Multipotent Mesenchymal Stromal Cells and -Tricalcium Phosphate Scaffold in Human Bone Defects: A Prospective, Controlled Feasibility Trial. Biomed Res. Int., 2076061.

Tukmachev, D., Forostyak, S., Kočí, Z., Závišková, K., Vacková, I., Výborný, K., Sandvig, I., Sandvig, A., Medberry, C.J., Badylak, S.F., Syková, E., Kubinová, Š.: (2016) Injectable Extracellular Matrix Hydrogels as Scaffolds for Spinal Cord Injury Repair. Tissue Eng., 22(3-4): 306-317.

Voříšek, I., Syka, M., Vargová, L.: (2016) Brain Diffusivity and Structural Changes in the R6/2 Mouse Model of Huntington Disease. J. Neurosci. Res., IN PRESS.

Zablotskii, V., Lunov, O., Kubinová, Š., Polyaková, T., Syková, E., Dejneka, A.: (2016) Effects of high-gradient magnetic fields on living cell machinery. J. Phys. D-Appl. Phys., 49: 493003.

Články v odborném recenzovaném periodiku bez IF:

Kubinová Š. New trends in spinalcordtissueengineering. FutureNeurol. 2015; 10 (2):129-145.

Kubinová Š, Drahošová M, Bezděk D, Churpita O, Musil R, Hanzálek T, Soldánová M, Berka P, Dejneka A. Nízkoteplotní plazma ve veterinární medicíně: Kazuistiky. Veterinární lékař. 2016; 14(2):69-75.

Vacková I, Kubinová Š. Stem cell conditioned medium for cell-free therapies. Československá fyziologie. 2016; 65(1):25-31.

2015

Amemori, T., Jendelová, P., Růžička, J., Urdziková, L.M., Syková, E.: (2015) Alzheimer's Disease: Mechanism and Approach to Cell Therapy. Int J Mol Sci. 16(11): 26417-26451.

Amemori, T., Růžička, J., Romanyuk, N., Jhanwar-Uniyal, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2015) Comparison of intraspinal and intrathecal implantation of induced pluripotent stem cell-derived neural precursors for the treatment of spinal cord injury in rats. Stem Cell Res Ther. 6(1): 257.

Babič, M., Schmiedtová, M., Poledne, R., Herynek V., Horák D.: (2015) In vivo monitoring of rat macrophages labeled with poly(l-lysine)-iron oxide nanoparticles. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 103(6): 1141-1148.

Forostyak, O., Romanyuk, N., Verkhratsky, A., Syková, E., Dayanithi G.: (2015) Plasticity of calcium signaling cascades in human embryonic stem cell-derived neural precursors. Stem Cells Dev., 22(10): 1506-1521.

Havlas, V., Kotaška, J., Koníček, P., Trč, T., Konrádová, Š., Kočí, Z., Syková, E.: (2015) Use of cultured human autologous bone marrow stem cells in repair of a rotator cuff tear: preliminary results of a safety study. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 82(3): 229-234.

Hejtčl, A., Jendelová, P., Sameš, M., Syková, E.: (2015) Experimental Treatment of Spinal Cord Injuries. Česká A Slovenska neurologie a neurochirurgie 78(4): 377-392.

Jelínek, M., Kocourek, T., Zemek, J., Mikšovský, J., Kubinová, Š., Remsa, J., Kopeček, J., Jurek, K.: (2015) Chromium-doped DLC for implants prepared by laser-magnetron deposition. Mater. Sci. Eng. C-Mater. Biol. Appl. 46: 381-386.

Klíma, K., Vaněček, V., Kohout, A., Jiroušek, O., Foltán, R., Stulík, J., Machoň, V., Pavlíková, G., Jendelová, P., Syková, E., Šedý, J.: (2015) Stem cells regenerative properties on new rat spinal fusion model. Physiol. Res. 64(1): 119-128.

Kubinová, Š., Horák, D., Hejčl, A., Plichta, Z., Kotek, J., Proks, V., Forostyak, S., Syková, E.: (2015) SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores for spinal cord injury repair. J Tissue Eng Regen Med. 9(11): 1298-1309.

Kwiecien, J. M., Jarosz, B., Machová-Urdziková, L., Rola, R., Dabrowski, W.: (2015) Subdural infusion of dexamethasone inhibits leukomyelitis after acute spinal cord injury in a rat model. Folia Neuropathol., 64(1): 41-45.

Lukovic, D., Moreno-Manzano, V., Lopez-Mocholi, E., Rodriguez-Jiménez, F.J., Jendelová, P., Syková, E., Oria, M., Stojkovic, M., Erceg, S.: (2015) Complete rat spinal cord transection as a faithful model of spinal cord injury for translational cell transplantation. Sci Rep., 5: 19640.

Lukovic, D., Stojkovic, M., Moreno-Manzano, V., Jendelová, P., Syková, E., Bhattacharya, S. S., Erceg S.: (2015) Reactive astrocytes and stem cells in spinal cord injury: good guys or bad guys?Stem Cells. 33(4) :1036-1041.

Lunov, O., Churpita, O., Zablotskii, V., Deyneka, I.G., Meshkovskii, I.K., Jäger, A., Syková, E., Kubinová,Š., Dejneka, A.: (2015) Non-thermal plasma mills bacteria: Scanning electron microscopy observations. Applied Physics Letters. 106 (5) : 053703.

Raha-Chowdhury, R., Raha, A.A., Forostyak, S., Zhao, J.W., Stott, S.R., Bomford, A.: (2015) Expression and cellular localization of hepcidin mRNA and protein in normal rat brain. BMC Neurosci., 16: 24.

Romanyuk, N., Amemori, T., Turnovcová, K., Procházka, P., Onteniente, B., Syková, E., Jendelová, P.: (2015) Beneficial effect of human induced pluripotent stem cell-derived neural precursors in spinal cord injury repair.Cell Transplant.24(9): 1781-1797.

Syka, M., Keller, J., Klempíř, J., Rulseh, A.M., Roth, J., Jech, R., Vořišek, I., Vymazal, J.: (2015) Correlation between relaxometry and diffusion tensor imaging in the globus pallidus of Huntington's disease patients. PLoS One., 10(3): e0118907.

Tukmachev, D. , Lunov, O., Zablotskii, V., Dejneka, A., Babič, M., Syková, E., Kubinová, Š.: (2015) An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Nanoscale.7(9): 3954-3958.

2014

Machová-Urdziková L, Růžička J, LaBagnara M, Kárová K, Kubinová Š, Jiráková K, Murali R, Syková E, Jhanwar-Uniyal M, Jendelová P. Humanmesenchymal stem cellsmodulateinflammatorycytokinesafterspinalcordinjury in rat. Int J Mol Sci. 2014; 15(7):11275-93. IF 2.862

Zablotskii V, Lunov O, Novotná B, Churpita O, Trošan P, Holáň V, Syková E, Dejneka A, Kubinová Š. Down-regulationofadipogenesisofmesenchymal stem cells by oscillatinghighgradientmagneticfields and mechanicalvibration. ApplPhysLett. 2014; 105, 103702. IF 3.302

Kočí Z, Turnovcová K, Dubský M, Baranovičová L, Holáň V, Chudíčková M, Syková E, Kubinová S. Characterizationofhumanadiposetissue-derivedstromalcellsisolatedfromdiabeticpatient'sdistallimbswithcriticalischemia. Cell BiochemFunct. 2014;32(7):597-604. IF 2.005

Lunov O, Zablotskii V, Churpita O, Chanova E, Sykova E, Dejneka A, Kubinova S, Cell deathinduced by ozone and various non-thermalplasmas: therapeuticperspectives and limitations, SciRep. 2014;4 : 7129. IF 5.578

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni
University of Cambridge, UK
University of Leeds, UK 

Patenty 

2018

Syková, E., Čejková, J., Čejka, Č.,  Forostyak, S . (2018) Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení posttraumatických zánětlivých reakcí a způsob jeho výroby. (A preparation containing stem cells for treatment of inflammatory diseases, post-traumatic reactions and degenerative diseases) Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Číslo patentu: 307325

2017

Petrenko, Y., Syková, E., Čejková, J., Vacková, I., Groh, T.: (2017) Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk. (A device for storage, transport and application of stem cells.) Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Číslo patentu: 306800

Užitné vzory 

2018

Čejková, J., Čejka, Č., Kubinová, Š., Vacková, I.: (2018) Přípravek k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění oka a oční kapky adjustované ve vialkách (EN: A preparation for the treatment of inflammatory and degenerative eye diseases and eye drops adjusted in vials) Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Číslo vzoru: 31773

2017

Groh, T.,  Petrenko, Y., Kosnarová, E., Bauer, P.: (2017) Prostředek pro uchování lidských nebo zvířecích buněk při velmi nízkých teplotách (EN: A preparation for preserving human or animal cells at very low temperatures). Vlastník: Bioinova, s.r.o., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Číslo vzoru: 31206

Syková, E., Čejková, J., Čejka, Č.,  Forostyak, S.: (2017) Prostředek obsahující kmenové buňky k léčení zánětlivých onemocnění, posttraumatických reakcí a degenerativních onemocnění. (EN: A preparation containing stem cells for treatment of inflammatory diseases, post-traumatic reactions and degenerative diseases.) Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v. i. Číslo vzoru: 30239

Petrenko, Y., Syková, E., Čejková, J., Vacková, I., Groh, T.: (2017) Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk. (A means for storage, transportation and application of stem cells.) Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Číslo vzoru: 30270

Churpita, O., Dejneka, A., Kubinová, Š. : (2017) Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro generaci plazmatu při využití v medicínských bioaplikacích (EN: A low-temperature plasma source, especially for plasma generation when used in medical bio-applications) Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Číslo vzoru: 310034

Ověřené technologie

Vacková, I., Turnovcová, K.: (2016) Proces izolace mezenchymálních stromálních buněk z kryoprezervované lidské pupečníkové tkáně. 

Vacková, I., Turnovcová, K., Růžičková, K, Holáň, V.: (2016) Optimální koncentrace mezenchymálních stromálních buněk při kryokonzervaci. (                                                 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230