Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Oddělení se zabývá testováním toxických účinků vyráběných nanočástic i jemných částic z ovzduší na lidských buněčných liniích pocházejících z povrchového epitelu dýchacího traktu a také na 3D plicních modelech (systém MucilAirTM). Dále se provádějí molekulárně-epidemiologické studie analyzující vliv znečištěného životního prostředí na člověka.

Používané metody zahrnují stanovení cytotoxicity, detekci oxidačního poškození DNA, proteinů a lipidů. Přímé genotoxické působení je stanovováno kometovým testem a analýzou DNA aduktů. Změny v počtu či struktuře chromozomů jsou zjišťovány analýzou mikrojader a pomocí fluorescenčního barvení jednotlivých chromozomů. Biologické působení částic je dále studováno molekulárně-genetickými metodami vyhodnocující změny v expresi genů či metylace DNA. Dále se zde provádí analýza exprese proteinů a detekce aktivity reparace DNA. Cílem výzkumu je zhodnocení toxicity nanočástic využitelných v biomedicíně, dále vyhodnocení potenciálního rizika poškození zdraví u jedinců pracujících s nanomateriály a u populace vystavené znečištěnému ovzduší.

Výzkum oddělení je také zaměřen na studium kmenových buněk a jejich role při hojení a regeneraci poškozených tkání. Kmenové buňky jsou isolovány a množeny v tkáňových kulturách, charakterizovány a přenášeny do míst tkáňového poškození nebo zánětu. K lokálním přenosům kmenových buněk slouží různé formy nanovlákenných nosičů. Kmenové buňky používáme k léčbě závažných poškození očního povrchu nebo k pokusům o léčbu doposud neléčitelných degenerativních onemocnění sítnice. Cílem je poznání mechanismů terapeutických účinků kmenových buněk a jejich perspektivní využití ke zlepšení kvality života pacientů.

Zástupce vedoucího oddělení:

prof. RNDr. Vladimír Holáň DrSc.
E-mail: vladimir.holan@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 063 226

Vědečtí pracovníci:

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Holáň DrSc.
Doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Mgr. Helena Líbalová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.
RNDr. Božena Novotná, CSc.
MUDr. Anna Pastorková, CSc.
RNDr. Michal Šíma, Ph.D.
RNDr. Alena Zajícová, CSc.

Postgraduální studenti:

Mgr. Antonín Ambrož
Mgr. Tereza Červená

Odborní pracovníci:

Mgr. Pavla Boháčová
Ing. Fatima Elzeinová
Mgr. Jan Kössl
Mgr. Zuzana Nováková
Mgr. Bianka Porubská
Mgr. Zuzana Šímová
Mgr. Kristýna Vrbová

Laboranti:

Lucie Holáňová
Jolana Vaňková
Jaroslava Knížová

Diplomanti:

Kateřina Palacká
Barbora Echalar

Významné výsledky v roce 2019

1. Benzo[a]pyren je asociovaný s deregulovanou myelolymfoidní hematopoézou u astmatických dětí

U astmatických dětí žijících v městském prostředí se expozice B[a]P může současně podílet na potlačení aktivity prozánětlivých (tj. NK T-lymfocytů prostřednictvím aktivace NF-kB) a zvýšení aktivity protizánětlivých drah (tj. CD8+ T-lymfocytů produkujících IL-10). B[a]P navíc zvyšuje biosyntézu hemu, což následně vede k expanzi neutrofilních metamyelocytů a potlačení CD71+ erytroidních buněk.

2019-1

Přehled integrované analýzy drah

Publikace:
Choi, H., Song, WM., Wang, M., Dostal, M., Pastorkova, A., Libalova, H., Tulupova, E., Rossnerova, A., Rossner, P. Jr., Sram, RJ., Zhang, B. (2019): Benzo[a]pyrene is associated with dysregulated myelo-lymphoid hematopoiesis in asthmatic children. Environ Int. 128: 218-232. doi: 10.1016/j.envint.2019.04.052. IF= 7.943

2. Biologický efekt expozice kompletním benzínovým emisím na lidské 3D modely plicního epitelu (MucilAirTM) a lidské epiteliální bronchiální buňky (BEAS-2B)

Hlavním cílem tohoto projektu byla expozice dvou buněčných modelů motorovým spalinám v reálném čase. Použitými modely byla buněčná linie plicního epitelu BEAS-2B a 3D plicní model MucilAirTM. Oba modely byly kultivovány na membránách tak, aby mohlo docházet k přímému styku spalin s buňkami. Byl vytvořen unikátní expoziční systém umožňující napojení na zchlazené a zředěné spaliny produkované v reálném čase. Výsledkem jednodenní a pětidenní opakované expozice bylo potvrzení vyšší odolnosti a reálnější výsledky u komplexnějších 3D modelů než u běžně používaných plicních buněk.

2019-2

Buněčná linie plicního epitelu BEAS-2B (A) a 3D plicní model MucilAirTM (B)

Publikace:
Rossner, P., Jr., Cervena, T., Vojtisek-Lom, M., Vrbova, K., Ambroz, A., Novakova, Z., Elzeinova, F., Margaryan, H., Beranek, V., Pechout, M., Macoun, D., Klema, J., Rossnerova, A., Ciganek, M., Topinka, J.: (2019) The Biological Effects of Complete Gasoline Engine Emissions Exposure in a 3D Human Airway Model (MucilAirTM) and in Human Bronchial Epithelial Cells (BEAS-2B). International Journal of Molecular Sciences. 20(22). pii: E5710. doi: 10.3390/ijms20225710. IF= 4.331

3. Studium terapeutického potenciálu kmenových buněk pro léčbu degenerativních onemocnění sítnice

Degenerativní onemocnění sítnice, pro které doposud neexistují léčebné protokoly, představují hlavní příčinu snížené kvality vidění nebo až slepoty u milionů lidí. Perspektivu pro jejich léčbu představují mesenchymální kmenové buňky. Prokázali jsme, že tyto buňky produkují řadu růstových a trofických faktorů podporujících přežívání buněk sítnice, vykazují významné protizánětlivé účinky a mohou se diferencovat v buňky exprimující znaky buněk sítnice.

2019-3

Mechanismy terapeutických účinků mesenchymálních kmenových buněk

Publikace:
Heřmánková, B., Kössl J., Boháčová P., Javorková E., Hájková M., Krulová M., Zajícová A., Holáň V.: (2019) The immunoregulatory potential of mesenchymal stem cels in a retinal inflammatory environment. Stem Cell Rev. Rep., doi: 10.1007/s12015-019-09908-0. IF= 4.073.

Holáň V., Heřmánková B, Krulová M., Zajícová A.: (2019) Cytokine interplay among the diseased retina, inflammatory cells and mesenchymal stem cells – a clue to stem cell-based therapy. World J. Stem Cells 11, 957-967. IF= 3.534.

Významné výsledky v roce 2018

1. Transkripční odpověď lidských plicních buněk na organické složky emisí ze spalování benzínu a benzínu s biosložkou

Byly odebrány a charakterizovány částice vznikající spalováním benzínu (E0) a benzínu s biosložkou (15% ethanol, E15; 25% n-butanol, n- But25; 25% isobutanol, i-But25) v motoru s přímým vstřikováním. Z částic byla extrahována organická složka, aplikována na lidské plicní epiteliální buňky (expozice 4 a 24 hodin) a poté hodnocena změna genové exprese. Naše výsledky ukázaly, že nejméně genotoxické palivo byl benzín s 25% isobutanolem.

2018-1

Schéma studie hodnotící transkripční odpověď lidských plicních epiteliálních buněk BEAS-2B po expozici organickým složkám z emisí vzniklých spalováním čtyř typů benzínů (čistý benzín a benzíny s biosložkou).

Publikace:
Libalova, H., Rossner, P. Jr., Vrbova, K., Brzicova, T., Sikorova, J., Vojtisek-Lom, M., Beranek, V., Klema, J., Ciganek, M., Machala, M., Topinka, J.: (2018) Transcriptional response to organic compounds from diverse gasoline and biogasoline fuel emissions in human lung cells. Toxicology in Vitro. 48: 329-341. doi: 10.1016/j.tiv.2018.02.002. IF= 3,067

2. Měření profilu genové exprese u zdravých novorozenců z různých lokalit České republiky

Analyzovali jsme genovou expresi v leukocytech pupečníkové krve 202 novorozenců z České Republiky, které se lišily na úrovni lokalit zejména znečistěným ovzduším. Cílem bylo identifikovat diferenciálně exprimované geny a biochemické dráhy ve vztahu k lokalitě. Největší počet diferenciálně exprimovaných genů byl pozorován u vzorků z Karviné. Analýza drah přiblížila afektní dráhy v deregulačních procesech asociovaných s buněčným růstem, apoptózou a buněčnou homeostázou, imunitními procesy nebo oxidačním stresem.

2018-2

Heatmapa nejvíce diferenciálně exprimovaných genů

Publikace:
Honkova, K., Rossnerova, A., Pavlikova, J., Svecova, V., Klema, J., Topinka, J., Milcova, A., Libalova, H., Choi, H., Veleminsky, M., Sram, R.J., Rossner, P. Jr.: (2018) Gene Expression Profiling in Healthy Newborns from Diverse Localities of the Czech Republic. Environmental and Molecular Mutagenesis. 59: 401-415; doi: 10.1002/em.22184. IF= 2.528

3. Inhalace nanočástic ZnO: exprese míst sestřihu a alternativní sestřih u myší

Biologické účinky nanočástic ZnO byly studovány u myší inhalující tento materiál. Expozice způsobila změnu v expresi míst sestřihu genů, které mají vliv v procesech oxidačního stresu, apoptózy, imunitní odpovědi, zánětu a opravy DNA. Navíc byl ovlivněn alternativní sestřih genů spojených s oxidačním stresem a zánětem. Nanočástice ZnO mají tedy potenciální negativní účinky na živé organismy.

2018-3

Exprese mRNA stanovená pomocí RT-qPCR u vybraných genů.

Publikace:
Rössner, Jr.P., Vrbová, K., Strapáčová, S., Rössnerová, A., Ambrož, A., Brzicová, T., Libalová, H., Javorková, E., Kulich, P., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Krumal, K., Capka, L., Docekal, B., Moravec, P., Sery, O., Misek, I., Fictum, P., Fiser, K., Machala, M., and Topinka, J.: (2018) Inhalation of ZnO nanoparticles: splice junction expression and alternative splicing in mice. Toxicological Sciences. 168(1): 190-200. doi: 10.1093/toxsci/kfy288. IF= 3,654

Významné výsledky v roce 2017

1. Ultrajemné a jemné částice a hospitalizace ve střední Evropě. Výsledky ze studie UFIREG

Studovali jsme krátkodobé účinky ultrajemných a jemných prachových částic v ovzduší na frekvenci hospitalizací osob žijících ve městech střední a východní Evropy. Zjistili jsme, že zvýšení množství ultrajemných částic o 2750/cm3 je spojeno s vyšším rizikem hospitalizací v důsledku respiračních onemocnění. Současně jsme pozorovali i vliv částic o aerodynamickém průměru <2,5 µm na zvýšení rizika hospitalizací souvisejících s kardiovaskulárními a respiračními onemocněními.

2017-1

Velikost částic a jejich pronikání do dýchacího systému ( http://www.ufireg-central.eu)

Publikace:
Lanzinger, S., Schneider, A., Breitner, S., Stafoggia, M., Erzen, I., Dostal, M., Pastorkova, A., Bastian, S., Cyrys, J., Zscheppang, A., Kolodnitska, T., Peters, A.; UFIREG study group: (2016) Ultrafine and Fine Particles and Hospital Admissions in Central Europe. Results from the UFIREG Study. Am J Respir Crit Care Med.194(10):1233-1241. IF=13.204.

2. Adaptace lidské populace k vlivům životního prostředí: Současné znalosti, důkazy z českých cytogenetických a "omics" biomonitorovacích studií a možný mechanismus.

Hlavním cílem článku byla reanalýza výsledků nasbíraných v průběhu posledních deseti let v českých biomonitorovacích studiích zaměřených na vliv expozice různým hladinám znečištěného ovzduší a radiace v různě exponovaných populačních skupinách. Detailní analýza dat nás přivedla k hypotéze univerzálního modelu adaptace k expozičním stresorům v životním prostředí prostřednictvím nastavení methylace DNA. Toto nastavení může mít původ již v prenatálním vývoji a představuje potenciál pro redukci poškození DNA.

2017-2

Model epigenetického mechanismu ukazující souvislosti mezi změnami hladin stresoru z životního prostředí v průběhu života a hladinou poškození DNA.

Publikace:
Rössnerová, A., Pokorná, M., Švecová, V., Šrám, R., Topinka, J., Zölzer, F., Rössner, P.: (2017) Adaptation of the human population to the environment: Current knowledge, clues from Czech cytogenetic and "omics" biomonitoring studies and possible mechanisms. Mutation Research-Reviews in Mutation Research. 773: 188-203. IF=5.5. doi: 10.1016/j.mrrev.2017.07.002. Epub 2017 Jul 12. Review.

3. Mesenchymální kmenové buňky představují svými diferenciačními, imunomodulačními a sekretorickými vlastnostmi slibný nástroj pro léčbu doposud neléčitelných degenerativních onemocnění sítnice

Degenerativní onemocnění sítnice představují hlavní příčinu snížené kvality vidění nebo slepoty. Účinná léčba těchto onemocnění stále chybí. Prokázali jsme, že mesenchymální kmenové buňky mohou být cíleně diferencovány v buňky exprimující znaky a charakteristiky buněk sítnice, mají významné imunoregulační vlastnosti a produkují řadu neuroprotektivních a růstových faktorů. Tyto buňky tak představují slibný nástroj pro léčbu doposud neléčitelných degenerativních onemocnění sítnice.

Diferenciace mesenchymálních kmenových buněk v buňky exprimující znaky sítnice. Myší mesenchymální kmenové buňky byly kultivovány samotné (-), v přítomnosti supernatantu z aktivovaných T buněk (Sup), s extraktem z buněk sítnice (Ext) nebo v přítomnosti Sup + Ext. Po 7 dnech kultivace byla exprese genů pro znaky buněk sítnice (Rho, Sag, Rcvr, Rlbp, Rpe65 a Calb2) detekována pomocí RT-PCR.

2017-3

Diferenciace mesenchymálních kmenových buněk v buňky exprimující znaky sítnice. Myší mesenchymální kmenové buňky byly kultivovány samotné (-), v přítomnosti supernatantu z aktivovaných T buněk (Sup), s extraktem z buněk sítnice (Ext) nebo v přítomnosti Sup + Ext. Po 7 dnech kultivace byla exprese genů pro znaky buněk sítnice (Rho, Sag, Rcvr, Rlbp, Rpe65 a Calb2) detekována pomocí RT-PCR.

Publikace:    
Heřmánková, B., Kössl, J., Javorková, E., Boháčová, P., Hájková, M., Zajícová, A., Krulová, M., Holáň, V.: (2017) The identification of interferon-gama as a supportive factor for retinal differentiation of murine mesenchymal stem cells. Stem cells Dev. 26, 1399-1408. IF=3.562.

Holáň V., Heřmánková B., Kössl J.:(2017) Perspectives of stem cell-based therapy for age-related retinal degenerative diseases. Cell Transplant. 26, 138-141, 2017. IF=3.006.

Významné výsledky v roce 2016

1. Analýza 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosinu v moči zdokonalenou metodou ELISA: mezilaboratorní srovnávací studie.

Provedli jsme mezilaboratorní srovnání 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosinu metodou ELISA s využitím standardizovaných podmínek, porovnali jsme výsledky s metodou kapalinové chromatografie-hmotové spektrometrie a identifikovali látky, které mohou přispívat k odlišnostem ve výsledcích. Standardizace významně zlepšila kvalitu výsledků, i když jsme stále pozorovali jistou variabilitu způsobenou přítomností aromatických a heterocyklických látek a sacharidů.

2016-1

Vylepšená metoda ELISA pro stanovení 8-oxo-7,8-dihydro-2‘-deoxyguanosinu (8-oxodG) v moči

S využitím standardizovaných podmínek jsme stanovovali 8-oxodG ve vzorcích moči. Standardizace výrazně snížila mezilaboratorní variabilitu stanovení.

Publikace:
Rössner, P., Orhan, H., Koppen, G., Sakai, K., Santella, R.M., Ambrož, A., Rossnerová, A., Šrám, R., Ciganek, M., Neca, J., Arzuk, E., Mutlu, N., Cooke, M.S.: (2016) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine analysis by an improved ELISA: An inter-laboratory comparison study. Free Radic. Biol. Med., 22;95: 169-179. IF=5.784

2. Vliv nanočástic na bázi kobaltu, zinku a železa potažených oxidem křemičitým na DNA, lipidy a proteiny mesenchymálních kmenových buněk kostní dřeně potkana

Nanočástice (NP) na bázi kobaltu, zinku a železa potažené oxidem křemičitým byly testovány z hlediska jejich vlivu na DNA, lipidy a proteiny v mesenchymálních kmenových buňkách kostní dřeně potkana. NP nebyly významně cytotoxické, s výjimkou nejvyšší koncentrace, která zpomalila proliferaci buněk a indukovala poškození DNA, lipidů a proteinů. Výsledky naznačují, že testované NP představují při aplikaci v netoxické dávce slibné kontrastní činidlo pro značení buněk při analýze magnetickou rezonancí.

Publikace:
Novotná, B., Turnovcová, K., Veverka, P., Rössner, P. Jr., Bagryantsevá, Y., Herynek, V., Zvatora, P., Vosmanská, M., Klementová, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2016) The impact of silica encapsulated cobalt zinc ferrite nanoparticles on DNA, lipids and proteins of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Nanotoxicology, 10(6): 662-670. IF=7.913

3. Regulace imunomodulačních vlastností mesenchymálních kmenových buněk pomocí cytokinů

Imunoregulační a terapeutické vlastnosti mesenchymálních kmenových buněk (MSC) mohou být regulovány pomocí cytokinů. Prokázali jsme, že MSC produkují různá spektra imunoregulačních molekul v závislosti na jejich aktivaci a podle sekrečního profilu modulují imunologické reakce. Byl popsán a na molekulární úrovni charakterizován nový mechanismus, kterým MSC inhibují produkci interleukinu-10 aktivovanými B buňkami, a tak v závislosti na cytokinovém prostředí ovlivňují nežádoucí zánětlivé reakce.

2016-2

Imunoregulační vlastnosti mesenchymálních kmenových buněk.  Mesenchymální kmenové buňky (MSC) ovlivňují funkce buněk specifické imunity (Th – pomocné T lymfocyty, Tc – cytotoxické T lymfocyty, Treg – regulační T lymfocyty, Breg – regulační B lymfocyty) mnohočetnými mechanismy, a to v pozitivním i negativním směru.

Publikace:
Heřmánková, B., Zajícová, A., Javorková, E., Chudíčková, M., Trošan, P., Hájková, M., Krulová, M., Holáň, V.: (2016) Suppression of IL-10 production by activated B cells via a cell contact-dependent cyclooxygenase-2 pathway upregulated in IFN-gama-treated mesenchymal stem cells. Immunobiology, 221, 129-136, 2016. IF=2.720.

Holáň, V., Heřmánková, B., Boháčová, P., Kössl, J., Chudíčková, M., Hájková, M., Krulová, M., Zajícová, A., Javorková, E.: (2016) Distinct immunoregulatory mechanisms in mesenchymal stem cells: Role of the cytokine environment. Stem Cells Rev. Rep. 12, 654-663, 2016. IF=2.967.

Významné výsledky v roce 2015

1. Denní variabilita toxicity indukované organickými látkami vázanými na velikostně segregovaný atmosférický aerosol

Ve studii byla analyzována variabilita hmoty velikostně segregovaného aerosolu odebíraného každý den v průběhu zimního období ve znečištěných oblastech v Ostravě. Dále byly stanovovány toxické účinky organických látek extrahovaných z jednotlivých velikostních frakcí. Zjistili jsme, že horní akumulační mod (0,5 <dae < 1 μm) obsahuje většinu hmoty aerosolu a současně 44 % celkového obsahu karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (c-PAHs), zatímco ultrajemná frakce (< 0,17 μm) obsahuje pouze 11 % c-PAHs. Hladiny DNA aduktů a dioxinová aktivita silně korelovaly jak s hmotou aerosolu, tak koncentracemi c-PAHs. To ukazuje, že genotoxicita je hlavním mechanismem toxicity organických látek vázaných na velikostně segregovaný aerosol.

2015-1

(A) Součet koncentrací c-PAHs ve čtyřech frakcích aerosolu vztažený na mg hmoty velikostní frakce. Mezi c-PAHs patří benz[a]anthracen, chrysen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, dibenz[a,h]anthracen a indeno[1,2.3-cd]pyren.
(B) Hladiny celkových DNA aduktů indukovaných organickými extrakty z velikostně segregovaného aerosolu v nebuněčném systému (DNA z telecího brzlíku) vztažené na mg hmoty velikostní frakce. Mezi obsahem c-PAHs v jednotlivých velikostních frakcích a DNA adukty byla zjištěna silná korelace (R: 0,62 – 0,86).

Publikace:
Topinka, J., Rossner, P. Jr., Milcová, A., Schmuczerová, J., Pěnčíková, K., Rossnerová, A., Ambrož, A., Štolcpartová, J., Bendl, J., Hovorka, J., Machala, M.: (2015) Day-to-day variability of toxic events induced by organic compounds bound to size segregated atmospheric aerosol. Environ. Pollut. 202: 135-145. IF= 6.152.

2. Snížené hladiny genová exprese po chronické expozici vysokým koncentracím polutantů v ovzduší

Analyzovali jsme vliv znečištění ovzduší na genovou expresi u osob žijících v Praze a na Ostravsku. Z důvodu většího znečištění ovzduší jsme u osob z Ostravska očekávali změny v expresi DNA reparačních genů. Překvapivě byly ale změny zjištěny u osob z Prahy, a to zejména u genů spojených s imunitní odpovědí a neurodegenerativními chorobami. Výsledky naznačují, že chronická expozice znečištěnému ovzduší může vést k adaptaci organismu, ale s možnými pozdějšími negativními zdravotními důsledky.

2015-2

Dráhy spojené s expozicí znečištěnému ovzduší u osob z Prahy a z Ostravska. Obrázek znázorňuje jak dráhy spojené s lokalitou, tak dráhy spojené s expozicí znečištěnému ovzduší (B[a]P – benzo[a]pyren, PM2.5 – prachové částice o aerodynamickém průměru <2,5 µm).

Publikace:
Rossner, Jr. P., Tulupová, E., Rossnerová, A., Líbalová, H., Hoňková, K., Gmuender, H., Pastorková, A., Švecová, V., Topinka, J., Šrám, R.J.: (2015) Reduced gene expression levels after chronic exposure to high concentrations of air pollutants. Mutat Res. 780:60-70. IF= 2.293.

3. Srovnávací studie charakterizující vlastnosti a léčebný potenciál mesenchymálních kmenových buněk a tkáňově specifických limbálních kmenových buněk

Byla charakterizována a porovnána schopnost mesenchymálních kmenových buněk (MSC) a limbálních kmenových buněk (LSC) produkovat důležité imunoregulační molekuly a modulovat imunitní reakce. Navíc, terapeutický potenciál těchto kmenových buněk byl studován v modelu léčby chemicky poškozeného povrchu oka u králíka. Bylo pozorováno, že MSC mají srovnatelné léčebné vlastnosti jako tkáňově specifické LSC. Výsledky tak ukázaly, že MSC mohou nahradit tkáňově specifické LSC v případech, kdy LSC zcela chybí nebo jsou jen těžko dostupné.

2015-3a

Charakterizace funkčních vlastností MSC. Buňky byly kultivovány nestimulované a nebo stimulované LPS, IFN-γ nebo LPS plus IFN-γ. Schopnost buněk exprimovat geny pro významné imunoregulační molekuly byla detekována pomocí real-time PCR.

2015-3b

Srovnání léčebného potenciálu MSC a LSC. Pomocí nanovlákeného nosiče byly kmenové buňky přeneseny na poškozený povrch oka a byl hodnocen jejich léčebný potenciál. Obrázek ukazuje zdravé oko králíka, oko krátce po poškození louhem, poškozené neléčené oko dva týdny po poškození a nebo poškozené oko léčené pomocí MSC nebo LSC.

Publikace:
Holáň V., Trošan P., Čejka Č., Javorková E., Zajícová A., Heřmánková B., Chudíčková M, Čejková J.: (2015) A comparative study of the therapeutic potential of mesenchymal stem cells and limbal epithelial stem cells for ocular surface reconstruction. Stem Cells Translat. Med. 4, 1052-1063, 2015. IF=5.709.

2015–2020 NANOGEN Genomika a proteomika při studiu mechanismů biologických účinků vyráběných nanočástic (MŠMT, LO1508)

2016–2019; 2020–2022 NanoEnviCz výzkumná infrastruktura (MŠMT, LM2015073)

2016–2020 COST Action hCOMET The comet assay as a human biomonitoring tool (Cost Action CA 15132 hCOMET)

2016–2021 Strategie AV21–QUALITAS Projekt “Ovlivnění novorozenců prostředím”

2018–2020 MUCILTOX Mechanismy toxicity emisí z benzinových motorů v 3D tkáňových kulturách a v modelové bronchiální epiteliální buněčné linii (GA ČR, č.18-04719S)

2018–2020 NANOEX Vliv expozice nanočásticím na změny v DNA u lidské populace (GA ČR, č. 18–02079S)

2018–2020 Experimental transplantation of retinal pigment epithelium cells in a model of big animal (GAČR, č. 18–04393S)

2018–2021 GASODAM Mechanismy buněčné odpovědi na genotoxicitu organických látek v emisích z benzínových a alternativních paliv na modelu lidských plicních buněk (GA ČR, č. 18–06548Y)

2018–2022 HAIE Healthy Aging in Industrial Environment (EU – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání; MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798)

2019–2020 Aktivace regulačních B lymfocytů a mechanismy jejich imunoregulačního působení (GA UK, č. 1184119)

2019–2021 The use of stem cells for induction of specific transplantation tolerance (GA ČR, č. 19–02290S)

2019–2022 INTER–EXCELENCE, LTAUSA18110 Selection of diagnostic markers of the long–term effect of multifunctional peptide agonists and antagonists targeting µ–, δ– and ƙ–opioid receptors – search for new possibilities for treatment of chronic pain.

2019–2023 TUBE Transport derived Ultrafines and the Brain Effects (Horizon 2020, č. 814978–2)

2020–2022 ADAIR European infrastructure for translational medicine (EATRIS) From air pollution to brain pollution – novel biomarkers to unravel the link of air pollution and Alzheimer’s disease

2020

Jirakova, K., Moskvin, M., Machova Urdzikova, L., Rossner, P., Elzeinova, F., Chudickova, M., Jirak, D., Ziolkowska, N., Horak, D., Kubinova, S., Jendelova, P.: (2020) The negative effect of magnetic nanoparticles with ascorbic acid on peritoneal macrophages. Neurochem Res. 45(1): 159-170. Epub 2019. doi: 10.1007/s11064-019-02790-9. IF= 2.782

Rossner, P ., Vrbova, K., Rossnerova, A., Zavodna, T., Milcova, A., Klema, J., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Capka, L., et al.:(2020) Gene Expression and Epigenetic Changes in Mice Following Inhalation of Copper (II) Oxide Nanoparticles. Nanomaterials 10, 550. doi: 10.3390/nano10030550. IF= 4.034

2019

Brzicova, T., Sikorova, J., Milcova, A., Vrbova, K., Klema, J. , Pikal, P., Lubovska, Z., Philimonenko, A., Franco, F., Topinka, J., Rossner, P., Jr.: (2019) Nano-TiO2 stability in medium and size as important factors of toxicity in macrophage-like cells. Toxicology in Vitro.  54: 178-188. doi: 10.1016/j.tiv.2018.09.019. IF= 3.067

Rossner, P., Libalova, H., Cervena, T., Vrbova, K., Elzeinova, F., Milcova, A., Rossnerova, A., Novakova, Z., Ciganek, M., Pokorna, M., Ambroz, A., Topinka, J.: (2019) The processes associated with lipid peroxidation in human embryonic lung fibroblasts, treated with polycyclic aromatic hydrocarbons and organic extract from particulate matter. Mutagenesis. 34: 153-164. pii: gez004. doi: 10.1093/mutage/gez004. IF= 2.638

Holan, V., Javorkova, E., Vrbova, K., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Kulich, P., Skoupy, R., Machala, M., Zajicova, A., Rossner, P.: (2019) A murine model of the effects of inhaled CuO nanoparticles on cells of innate and adaptive immunity – a kinetic study of a continuous three-month exposure. Nanotoxicology.13(7): 952-963. doi: 10.1080/17435390.2019.1602679. IF= 5.811

Brzicova T. , Javorkova E., Vrbova K., Zajicova A., Holan V., Pinkas D., Philimonenko, V., Sikorova, J., Klema, J., Topinka, J., Rossner, P., Jr.: (2019) Molecular Responses in THP-1 Macrophage-Like Cells Exposed to Diverse Nanoparticles. Nanomaterials (Basel). 9(5). pii: E687. doi: 10.3390/nano9050687. IF= 3.811

Cervena, T., Vrbova, K., Rossnerova, A., Topinka, J., Rossner, P., Jr. : (2019) Short-term and Long-term Exposure of the MucilAir™ Model to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Altern Lab Anim. 47(1): 9-18. doi: 10.1177/0261192919841484. IF= 3.014

Remzova, M., Zouzelka, R., Brzicova, T., Vrbova, K., Pinkas, D., Rossner, P., Topinka, J., Rathousky, J.: (2019) Toxicity of TiO2, ZnO, and SiO2 Nanoparticles in Human Lung Cells: Safe-by-Design Development of Construction Materials. Nanomaterials. 9(7). pii: E968. IF=4.358

Rossnerova, A ., Pelclova, D., Zdimal, V., Rossner, P, Elzeinova, F., Vrbova, K., Topinka, J., Schwarz, J., Ondracek, J., Kostejn, M., Komarc, M., Vlckova, S., Fenclova, Z., Dvorackova, S.: (2019) The repeated cytogenetic analysis of subjects occupationally exposed to nanoparticles: a pilot study. Mutagenesis. 34(3): 253-363. IF= 2.898

Choi, H., Song, WM., Wang, M., Dostal, M., Pastorkova, A., Libalova, H., Tulupova, E., Rossnerova, A., Rossner, P. Jr., Sram, RJ., Zhang, B. (2019): Benzo[a]pyrene is associated with dysregulated myelo-lymphoid hematopoiesis in asthmatic children. Environ Int. 128: 218-232. doi: 10.1016/j.envint.2019.04.052. IF= 7.943

Novotná, B ., Sikorová, J., Milcová, A., Pechout, M., Dittrich, L., Vojtíšek-Lom, M, Rössner, P., Brzicová, T., Topinka, J.: (2019) The genotoxicity of organic extracts from particulate truck emissions produced at various engine operating modes using diesel or biodiesel (B100) fuel: A pilot study. Mutation Research – Genetic Toxicology. 845: 403034. doi: 10.1016/j.mrgentox.2019.03.007. IF= 2.256

Rossner, P., Jr., Cervena, T., Vojtisek-Lom, M., Vrbova, K., Ambroz, A., Novakova, Z., Elzeinova, F., Margaryan, H., Beranek, V., Pechout, M., Macoun, D., Klema, J., Rossnerova, A., Ciganek, M., Topinka, J.: (2019) The Biological Effects of Complete Gasoline Engine Emissions Exposure in a 3D Human Airway Model (MucilAirTM) and in Human Bronchial Epithelial Cells (BEAS-2B). International Journal of Molecular Sciences. 20(22). pii: E5710. doi: 10.3390/ijms20225710. IF=4.331

Javorkova, E., Matejckova, N., Zajicova, A., Hermankova, B., Hajkova, M., Bohacova, P., Kossl, J., Krulova, M., Holan, V.: (2019) Immunomodulatory properties of bone marrow mesenchymal stem cells of patients with amyotrophic lateral sclerosis and healthy donors. J. Neuroimnune Pharmacol. 14, 215-225.  IF=3,870

Koprivova, H., Hajkova, M., Koucky, M., Malickova, K., Holan, V., Krulova, M.: (2019) Kinetics of Helios+ and Helios- T regulatory cell subsets in circulation of healthy pregnant women. Scand. J. Immunol. 89(4), e12754.  IF=2,563

Holan, V., Hermankova, B, Krulova, M., Zajicova, A.: ( 2019) Cytokine interplay among diseased retina, inflammatory cells and mesenchymal stem cells – a clue to stem cell-based therapy. World J. Stem Cells 11(11), 957-967.  IF=3,534

Hajkova, M., Jaburek, F., Porubska, B., Bohacova, P., Holan, V., Krulova, M.: (2019) Cyclosporine A promotes the therapeutic effect of mesenchymal stem cells on transplantation reaction. Clin. Sci. (Lond). 133, 2143-2157.  IF=5,237

Bohacova, P., Kossl, J., Hajkova, M., Hermankova, B., Javorkova, E., Zajicova, A., Krulova, M., Holan, V: (2019) Interleukin-10 production by B cells is regulated by cytokines, but independently of GATA3 or Foxp3 expression. Cell. Immunol, 347 (2020), 103987.  IF=3,291

Hermankova, B., Kossl, J., Bohacova, P., Javorkova, E., Hajkova, M., Krulova, M., Zajicova, A., Holan, V.: (2019 ) The immunoregulatory potential of mesenchymal stem cels in a retinal inflammatory environment. Stem Cell Rev. Rep., 14, 215-225.  IF=4,697

2018

Rynning, I., Neča, J., Vrbová, K., Líbalová, H., Rössner ml., P., Holme, J.A., Gützkow, K.B., Afanou, A.K.J., Arnoldussen, Y.J., Hrubá, E., Skare, Q., Haugen, A., Topinka, J., Machala, M., Mollerup, S.: (2018) In vitro transformation of human bronchial epithelial cells by diesel exhaust particles: gene expression profiling and early toxic responses. Toxicological Sciences. 166(1): 51-64. doi: 10.1093/toxsci/kfy183. IF=3.564

Rynning, I., Arlt, V. M., Vrbová, K., Neča, J., Rössner ml., P., Kléma, J., Ulvestad, B., Petersen, E., Skare, Q., Haugen, A., Phillips, D. H., Machala, M., Topinka, J., Mollerup, S.: (2018) Bulky DNA adducts, microRNA profiles, and lipid biomarkers in Norwegian tunnel finishing workers occupationally exposed to diesel exhaust. Occupational and Environmental Medicine. 76(1):10-16. doi: 10.1136/oemed-2018-105445. IF=3.556

Rössner, Jr.P., Vrbová, K.,  Strapáčová, S., Rössnerová, A., Ambrož, A., Brzicová, T., Libalová, H., Javorková, E., Kulich, P., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Krumal, K., Capka, L., Docekal, B., Moravec, P., Sery, O., Misek, I., Fictum, P., Fiser, K., Machala, M., and Topinka, J.(2018) Inhalation of ZnO nanoparticles: splice junction expression and alternative splicing in mice. Toxicological Sciences. 168(1): 190-200. doi: 10.1093/toxsci/kfy288. IF= 4.081

Procházková, J., Střapacova, S., Svrzkova, L., Andrysík, Z., Hýžd'alová, M., Hrubá, E., Pěnčíková, K., Líbalová, H., Topinka, J., Kléma, J., Espinosa, J. M., Vondráček, J., Machala, M.: (2018) Adaptive changes in global gene expression profile of lung carcinoma A549 cells acutely exposed to distinct types of AhR ligands. Toxicology Letters. 292: 162-174. doi: 10.1016/j.toxlet.2018.04.024. IF=3.749

Choi, H., Dostál, M., Pastorková, A., Rössner, P., Šrám, R., Ho, S.M.: (2018) Greater susceptibility of girls to airborne Benzo[a]pyrene for obesity-associated childhood asthma. Environment International. 121: 308-316. doi: 10.1016/j.envint.2018.08.061. IF=8.763

Hoňková, K., Rössnerová, A., Pavlíková, J., Švecová, V., Kléma, J., Topinka, J., Milcová, A., Líbalová, H. , Choi, H., Veleminský Jr., M., Šrám, R., Rössner ml., P.(2018) Gene expression profiling in healthy newborns from diverse localities of the Czech Republic. Environmental and Molecular Mutagenesis. 59 (5): 401-415. doi: 10.1002/em.22184. IF=2.528

Libalova, H ., Costa, P.M., Olsson M., Farcal, L., Ortelli, S., Blosi, M., Topinka, J., Costa, A.L., Fadeel, B.: (2018) Toxicity of surface-modified copper oxide nanoparticles in a mouse macrophage cell line: Interplay of particles, surface coating and particle dissolution. Chemosphere. 196: 482-493. doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.182. IF=4.208

Libalova, H., Milcova, A., Cervena, T., Vrbova, K., Rossnerova, A., Novakova, Z., Topinka, J., Rossner, P., Jr. : (2018) Kinetics of ROS generation induced by polycyclic aromatic hydrocarbons and organic extracts from ambient air particulate matter in model human lung cell lines. Mutat Res Gen Tox En. 827:50-58. doi: 10.1016/j.mrgentox.2018.01.006. IF=2.133

Holan, V., Cechova, K., Zajicova, A., Kossl, J., Hermankova, B., Bohacova, P., Hajkova, M., Krulova, M., Svoboda, P., Javorkova, E.: (2018) The impact of morphine on the characteristics and function properties of human mesenchymal stem cells. Stem Cell Rev. Rep. 14, 801-811.  IF=3,612

Matejckova, N., Zajicova, A., Hermankova, B., Kossl, J., Bohacova, P., Holan, V., Javorkova, E.: (2018) Characterization of mesenchymal stem cells from patients with amyotrophic lateral sclerosis. J. Clin. Pathol., 71(8), 735-742.  IF=2,894

Cechova, K., Hlouskova, M., Javorkova, E., Roubalova, L., Ujcikova, H., Holan, V., Svoboda, P.: (2018) Up-regulation of µ-, κ- and δ–opioid receptors in concanavalin A-stimulated rat spleen lymphocytes. J. Neuroimmunol. 321, 12-23.  IF=2,655

Javorkova, E., Vackova, J., Hajkova, M., Hermankova, B., Zajicova, A., Holan, V., Krulova, M.: (2018) The effect of clinically relevant doses of immunosuppressive drugs on human mesenchymal stem cells. Biomed. Pharmacother.  97, 402-411.  IF=3,457

2017

Červená, T., Rössnerová, A., Sikorová, J. , Beránek, V., Vojtíšek-Lom, M., Ciganek, M., Topinka, J., Rössner, P. Jr.: (2017) DNA Damage Potential of Engine Emissions Measured In Vitro by Micronucleus Test in Human Bronchial Epithelial Cells. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 121 (SI): 102-108. IF= 2.452

Choi, H., Tabashidze, N., Rössner, P., Dostál, M., Pastorková, A., Kong, S.W., Gmuender, H., Šrám, R.: (2017) Altered vulnerability to asthma at various levels of ambient Benzo[a]Pyrene by CTLA4, STAT4 and CYP2E1 polymorphisms. Environmental Pollution. 231: 1134-1144. IF= 6.152

Novotná, B. , Herynek, V., Rössner ml., P., Turnovcová, K., Jendelová, P.: (2017) The effects of grafted mesenchymal stem cells labeled with iron oxide or cobalt-zinc-iron nanoparticles on the biological macromolecules of rat brain tissue extracts. International Journal of Nanomedicine. 12: 4519-4526. IF= 5.029

Rössnerová, A., Pokorná, M., Švecová, V., Šrám, R., Topinka, J. , Zölzer, F., Rössner, P.: (2017) Adaptation of the human population to the environment: Current knowledge, clues from Czech cytogenetic and "omics" biomonitoring studies and possible mechanisms. Mutation Research-Reviews in Mutation Research. 773: 188-203. IF=6.081

Urbancová, K., Lanková, D., Rössner ml., P., Rössnerová, A., Švecová, V., Tomaniová, M., Veleminský Jr., M., Šrám, R., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2017) Evaluation of 11 polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites in urine of Czech mothers and newborns. Science of the Total Environment. 577: 212-219. IF=5.727

Holan, V., Hermankova, B., Kossl, J. : (2017) Perspectives of stem cell-based therapy for age-related retinal degenerative diseases. Cell Transplant. 26, 138-141.  IF=3,006

Hajkova, M., Hermankova B., Javorkova, E., Bohacova, P., Zajicova, A., Holan, V., Krulova, M. : (2017) Mesenchymal stem cells attenuate adverse effects of immunosuppressive drugs on distinct T cell populations. Stem Cells Rev. Rep. 13, 104-115.  IF=2,967

Hajkova, M., Javorkova, E., Zajicova, A., Trosan, P., Holan, V., Krulova, M.: (2017) A local application of MSCs and Cyclosporine A attenuates immune response by a switch in macrophage phenotype. J. Tissue Eng. Regen. Med. 11, 1456-1465.  IF=3,989

Chudick ova, M ., Bruza, P., Zajicova, A., Trosan, P., Svobodova, L., Javorkova, E., Kubinova, K., Holan, V.: (2017) Targeted neural differentiation of murine mesenchymal stem cells by a protocol simulating the inflammatory site of neural injury. J. Tissue Eng. Regen. Med. 11,1588-1597.  IF=3,989

Sirc, J., Hampejsova, Z., Trnovska, J., Kozlik, P, Hrib, J., Hobzova, R., Zajicova, A., Holan, V., Bosakova, Z.: (2017) Cyclosporine A loaded electrospun poly(D,L-lactic acid)/poly(ethylene glycol) nanofibers: Drug carriers utilizable in local immunosupression. Pharm. Res. 34, 1391-1401.  IF=3,002

Hermankova, B., Kossl, J., Javorkova, E., Bohacova, P., Hajkova, M., Zajicova, A., Krulova, M., Holan, V.: (2 017) The identification of interferon-γ as a supportive factor for retinal differentiation of murine mesenchymal stem cells. Stem Cells Dev. 26, 1399-1408.  IF=3,562

2016

Šrám, R.J., Rössner, P., Rössnerová, A., Dostál, M., Milcová, A., Švecová, V. , Pulkrabová, J., Hajšlová, J., Velemínský, M.: (2016) Impact of Air Pollution to Genome of Newborns. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 24: S40-S44. IF=15.196

Veleminský, M., Ambrož, A., Rössner, P., Rössnerová, A., Švecová, V., Milcová, A., Dostál, M., Pastorková, A., Pulkrabová, J., Hajslová, J., Solanský, I., Hanzl, M., Šrám, R.: (2016) Oxidative stress in newborns by different modes of delivery. Neuroendocrinology Letters. 37(6): 445-451. IF=0.918

Ambrož, A., Vlková, V., Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Švecová, V., Milcová, A. , Pulkrabová, J., Hajslová, J., Veleminský, M. Jr., Solanský, I., Šrám, R.: (2016) Impact of air pollution on oxidative DNA damage and lipid peroxidation in mothers and their newborns. Int. J. Hyg. Environ. Health., 219 (6): 545-556.

Lanzinger, S., Schneider A., Breitner, S., Stafoggia, M., Erzen, I., Dostál, M., Pastorková, A., Bastian, S., Cyrys, J., Zscheppang. A., Kolodnitska, T., Peters, A.: (2016) Ultrafine and Fine Particles and Hospital Admissions in Central Europe. Results from the UFIREG Study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 194(10): 1233-1241. IF= 15.196

Andersen, Z. J., Šrám, R. J., Ščasný, M., Gurzau, E. S., Fucic, A., Gribaldo, L., Rossner, P. Jr.Rossnerová, A., Braun Kohlová, M., Máca, V., Zvěřinová, I., Gajdosová, D., Moshammer, H., Rudnai, P., Knudsen, L. E.: (2016) Newborns health in the Danube Region: Environment, biomonitoring, interventions and economic benefits in a large prospective birth cohort study. Environ. Int., 88: 112-122.

Ghosh, R., Rossner, P., Hoňková, K., Dostál, M., Šrám, R., Hertz-Picciotto, I.: (2016) Air pollution and childhood bronchitis: Interaction with xenobiotic, immune regulatory and DNA repair genes. Environ. Int., 87: 94-100.

Lanzinger, S., Schneider, A., Breitner, S., Stafoggia, M., Erzen, I., Dostál, M., Pastorková, A., Bastian, S., Cyrys, J., Zscheppang, A., Kolodnitská, T., Peters, A.: (2016) Associations between ultrafine and fine particles and mortality in five central European cities – Results from the UFIREG study. Environ. Int., 88: 44-52.

Líbalová, H., Rössner, P., Vrbová, K., Brzicová, T., Sikorová, J. , Vojtíšek-Lom, M., Beranek, V., Klema, J., Ciganek, M., Neca, J., Penciková, K., Machala, M., Topinka, J.: (2016) Comparative Analysis of Toxic Responses of Organic Extracts from Diesel and Selected Alternative Fuels Engine Emissions in Human Lung BEAS-2B Cells. Int. J. Mol. Sci., 17(11): E1833.

Mordukhovich, I., Beyea, J., Herring, A.H., Hatch, M., Stellman, S.D., Teitelbaum, S.L., Richardson, D.B., Millikan, R.C. Engel, L.S., Shantakumar, S., Steck, S.E., Neugut, A.I., Rössner, P., Santella, R.M., Gammon, M.D.: (2016) Polymorphisms in DNA repair genes, traffic-related polycyclic aromatic hydrocarbon exposure and breast cancer incidence. International journal of cancer, 139 (2): 310-321.

Novotná, B., Turnovcová, K. , Veverka, P., Rössner, P. Jr., Bagryantsevá, Y., Herynek, V., Zvatora, P., Vosmanská, M., Klementová, M., Syková, E., Jendelová, P.: (2016) The impact of silica encapsulated cobalt zinc ferrite nanoparticles on DNA, lipids and proteins of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Nanotoxicology, 10(6): 662-670.

Pulkrabová, J., Stupak, M., Švarcová, A., Rössner, P., Rössnerová, A., Ambrož, A., Šrám, R., Hajslová, J.: (2016) Relationship between atmospheric pollution in the residential area and concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in human breast milk. Sci. Total Environ., 562: 640-647.

Rössner, P.,  Orhan, H., Koppen, G., Sakai, K., Santella, R.M., Ambrož, A., Rossnerová, A., Šrám, R., Ciganek, M., Neca, J., Arzuk, E., Mutlu, N., Cooke, M.S.: (2016) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine analysis by an improved ELISA: An inter-laboratory comparison study. Free Radic. Biol. Med., 22;95: 169-179.

Rössner, P. , Strapáčová, S., Štolcpartová, J., Schmuczerová, J., Milcová, A., Neca, J., Vlková, V., Brzicová, T., Machala, M., Topinka, J.: (2016) Toxic Effects of the Major Components of Diesel Exhaust in Human Alveolar Basal Epithelial Cells (A549). Int. J. Mol. Sci., 17(9): E1393.

Rössnerová, A., Hoňková, K., Pavlíková, J. , Freitinger-Skalická, Z., Havránková, R., Solanský, I., Rössner, P. Jr., Šrám, R.J., Zölzer, F.: (2016) Mapping the factors affecting the frequency and types of micronuclei in an elderly population from Southern Bohemia. Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen., 793–794: 32-40.

Šrám, R.J., Švecová, V., Rössnerová, A.:  (2016) Systematic review of the use of the lymphocyte cytokinesis-block micronucleus assay to measure DNA damage induced by exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen., 770(Pt A):162-169.

Urbancová, K., Lanková, D., Rössner, P., Rössnerová, A., Švecová, V., Tomaniová, M., Veleminský, M. Jr., Šrám, R.J., Hajslová, J., Pulkrabová, J.: (2016) Evaluation of 11 polycyclic aromatic hydrocarbonmetabolites in urine of Czech mothers and newborns. Sci. Total Environ., 212-219.

Andersen, Z. J., Šrám, R. J., Ščasný, M., Gurzau, E. S., Fucic, A., Gribaldo, L., Rossner, P. Jr., Rossnerová, A., Braun Kohlová, M., Máca, V., Zvěřinová, I., Gajdosová, D., Moshammer, H., Rudnai, P., Knudsen, L. E.: (2016) Newborns health in the Danube Region: Environment, biomonitoring, interventions and economic benefits in a large prospective birth cohort study. Environ. Int., 88: 112-122.

Hermankova, B., Zajicova, A., Javorkova, E., Chudickova, M., Trosan, P., Hajkova, M., Krulova, M., Holan, V.: (2016) Suppression of IL-10 production by activated B cells via a cell contact-dependent cyclooxygenase-2 pathway upregulated in IFN-γ-treated mesenchymal stem cells. Immunobiology 221, 129-136. IF=2,781

Trosan, P., Javorkova, E., Zajicova, A., Hajkova, M., Hermankova, B., Kossl, J., Krulova, M., Holan, V.: (2016) The supportive role of insulin-like growth factor-I in the differentiation of murine mesenchymal stem cells into corneal-like cells. Stem Cells Dev. 25, 874-881.  IF=3,777

Javorkova, E., Holan, V.: (2016) Perspectives of the cell therapy in ophthalmology. 1. The application of stem cells in the regeneration of damaged surface of the eye. Cesk. Slov. Oftalmol. 72, 268-271.

Hermankova, B., Holan, V.: ( 2016) Perspectives of the cell therapy in ophthalmology. 2. The potential of stem cells for the retinal diseases treatment.  Cesk. Slov. Oftalmol. 72, 272-275.

Bilkova, B., Albrecht, T., Chudickova, M., Holan, V., Pialek J., Vinkler M.: (2016) Application of Concanavalin A during immune responsiveness skin-swelling test facilitates measurement interpretation in mammals. Ecol. Evol. 6, 4551-4564.  IF=2,537

Holan, V., Hermankova, B., Bohacova, P., Kossl, J., Chudickova, M., Hajkova, M., Krulova, M., Zajicova, A., Javorkova, E.: (2016) Distinct immunoregulatory mechanisms in mesenchymal stem cells: Role of the cytokine environment. Stem Cels Rev. Rep. 12, 654-663.  IF=3,111

2015

Mordukhovich, I., Beyea, J., Herring, A.H., Hatch, M., Stellman, S.D., Teitelbaum, S.L., Richardson, D.B., Millikan, R.C., Engel, L.S., Shantakumar, S., Steck, S.E., Neugut, A.I., Rössner, P., Santella, R.M., Gammon, M.D.: (2015) Vehicular Traffic-Related Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Exposure and Breast Cancer Incidence: The Long Island Breast Cancer Study Project (LIBCSP). Environ Health Perspect., 124(1): 30-38.

Holan V., Trosan P., Cejka C., Javorkova E., Zajicova A., Hermankova B., Chudickova M, Cejkova J.: (2015) A comparative study of the therapeutic potential of mesenchymal stem cells and limbal epithelial stem cells for ocular surface reconstruction. Stem Cells Translat. Med. 4, 1052-1063

2014

Dostál, M., Průcha, M., Rychlíková, E., Pastorková, A., Šrám, R.: (2014) Differences between the spectra of respiratory illnesses in children living in urban and rural environments. Cent Eur J Public Health. 22(1): 3-11.

Líbalová, H., Krčková, S., Uhlířová, K., Milcová, A., Schmuczerová, J., Ciganek, M., Kléma, J., Machala, M., Šrám, R., Topinka, J.: (2014) Genotoxicity but not the AhR-mediated activity of PAHs is inhibited by other components of complex mixtures of ambient air pollutants. Toxicol Lett. 225(3): 350-357.

Líbalová H., Krčková, S., Uhlířová, K., Klema, J., Ciganek, M., Rössner, P. Jr., Šrám, R., Vondráček, J., Machala, M., Topinka, J.: (2014) Analysis of gene expression changes in A549 cells induced by organic compounds from respirable air particles. Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 770: 94-105.

McCullough, L. E., Santella, R. M., Cleveland, R. J., Millikan, R. C., Olshan, A. F., North, K. E., Bradshaw, P. T., Eng, S. M., Terry, M. B., Shen, J., Crew, K. D., Rössner, P. Jr., Teitelbaum, S. L., Neugut, A. I., Gammon, M.D.: (2014) Polymorphisms in DNA repair genes, recreational physical activity and breast cancer risk. Int. J. Cancer. 134(3): 654-663.

Rössner, P., Jr, Rössnerová, A., Beskid, O., Tabashidze, N., Líbalová, H., Uhlířová, K., Topinka, J., Šrám, R.: (2014) Nonhomologous DNA end joining and chromosome aberrations in human embryonic lung fibroblasts treated with environmental pollutants. Mutat Res. (763-764): 28-38.

Zablotskii, V., Lunov, O., Novotná, B., Churpita, O., Trošan, P., Holáň, V., Syková, E., Dejneka, A., Kubinová, Š.: (2014) Down-regulation of adipogenesis of mesenchymal stem cells by oscillating high-gradient magnetic fields and mechanical vibration. Appl. Phys. Lett. 105(10): 103702

White, A. J., Teitelbaum, S. L., Stellman, S. D., Beyea, J., Steck, S. E., Mordukhovich, I., McCarty, K. M., Ahn, J., Rössner, P., Jr, Santella, R. M., Gammon, M. D.: (2014) Indoor air pollution exposure from use of indoor stoves and fireplaces in association with breast cancer: a case-control study. Environ. Health. 13(1): 108.

Holan, V., Zajicova, A.,Javorkova, E., Trosan, P., Chudickova, M., Pavlikova, M., Krulova, M.: (2014) Distinct cytokines balance the development of regulatory T cells and IL-10-producing regulatory B cells. Immunology 141, 577-586.

Javorkova, E., Trosan, P., Zajicova, A., Krulova, M., Hajkova, M., Holan, V.: (2014) Modulation of the early inflammatory microenvironment in alkali-burned eye by systemically administered interferon-γ treated mesenchymal stem cells. Stem Cell Dev. 23, 2490-2500.

Zajicova, A., Javorkova, E., Trosan, P., Chudickova, M., Hajkova, M., Krulova, M., Holan, V.: (2014) A low-molecular weight dialyzable leukocyte extract selectively enhances the development of RORγt+CD4+ T cells and IL-17 production. Folia Biol. (Praha) 60, 253-260.

Koci, Z., Turnovcova, K., Dubsky, M., Baranovicova, L., Holan, V., Chudickova, M., Sykova, E., Kubinova, S.: (2014) Characterization of human adipose tissue-derived stromal cells isolated from diabetic patients´s distal limbs with critical limb ischemia. Cell. Biochem. Funct. 32, 597-604.

Zablotskii, V., Lunov, O., Novotna, B., Churpita, O., Trosan, P., Holan, V., Sykova, E., Dejneka, A., Kubinova, S.: (2014) Down-regulation of adipogenesis of mesenchymal stem cells by oscillating high-gradient magnetic fields and mechanical vibration. Appl. Phys. Lett. 105, 103702.

2013

Barregård, L., Moller, P., Henriksen, T., Mistry, V., Koppen, G., Rössner, P. Jr., Šrám, R., Weimann, A., Poulsen, H., Nataf, R., Andreolli, R., Manini, P., Marczylo, T. H., Lam, P., Evans, M. D., Kasai, H., Kawai, K., Li, Y. S., Sakai, K., Singh, R., Teichert, F., Farmer, P., Rozalski, R., Gackowski, D., Siomek, A., Saez, G., Cerda, C., Broberg, K., Lund, C., Hossain, M., Haghdoost, S., Hu, C. W., Chao, M. R., Wu, K. Y., Senduran, N., Orhan, H., Smith, R. J., Santella, R., Su, Y., Cortez, C., Yeh, S., Olinski, R., Loft, S., Cooke, M.S.: (2012) Human and methodological sources of variability in the measurement of urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine. Antioxid. Redox Signal. 18(18): 2377-2391.

Dostál, M., Pastorková, A., Rychlik, S., Rychlikova, E., Švecová, V., Schallerová, E., Šrám, R.: (2013) Comparison of child morbidity in regions of Ostrava, Czech Republic, with different degrees of pollution: a retrospective cohort study. Environ. Health 12(1):74.

Hyánková, L., Novotná, B.: (2013) Divergent selection for shape of growth curve in Japanese quail: 7. Effect of egg storage at high temperature on embryo development and hatchability. Br. Poult. Sci. 54(6): 695-703.

Rössner, P. Jr., Mistry, V., Singh, R., Šrám, R., Cooke M. S.: (2013) Urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine values determined by a modified ELISA improves agreement with HPLC-MS/MS. Biochem. Biophys. Res. Commun. 440(4): 725-730.

Rössner, P. Jr., Mrhálková, A, Uhlířová, K., Špátová, M., Rössnerová, A., Líbalová, H., Schmuczerová, J., Milcová, A., Topinka. J., Šrám, R.: (2013) Nucleotide excision repair is not induced in human embryonic lung fibroblasts treated with environmental pollutants. PLoS One 8(7): e69197.

Rössner, P. Jr., Švecová, V., Schmuczerová, J., Milcová, A., Tabashidze, N., Topinka, J., Pastorková, A., Šrám, R.: (2013) Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part I. Bulky DNA adducts. Mutagenesis. 28(1): 89-95.

Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Špátová, M., Beskid, O., Uhlířová, K., Líbalová, H., Solanský, I., Topinka, J., Šrám, R.: (2013) Analysis of biomarkers in a Czech population exposed to heavy air pollution. Part II. Chromosomal aberrations and oxidative stress. Mutagenesis. 28(1): 97-106.

Rössnerová, A., Tulupová, E., Tabashidze, N., Schmuczerová, J., Dostál, M., Rössner, P. Jr., Gmuender, H., Šrám, R.: (2013) Factors affecting the 27K DNA methylation pattern in asthmatic and healthy children from locations with various environments. Mutat. Res. -Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 741-742: 18-26.

Sedmíková, M., Petr, J., Dörflerová, A., Nevoral, J., Novotná, B., Krejčová, T., Chmelíková, E., Tůmová, L.: (2013) Inhibition of c-Jun N-terminal kinase (JNK) suppresses porcine oocyte ageing in vitro. Czech J. Anim. Sci., 58(12): 535-545.

Šrám, R., Binková, B., Dostál, M., Merkerová-Dostalová, M., Líbalová, H., Milcová, A., Rössner, P. Jr., Rössnerová, A., Schmuczerová, J., Švecová, V., Topinka, J., Votavová, H.: (2013) Health impact of air pollution to children. Int. J. Hyg. Environ. Health. 216(5): 533-540.

Švecová, V., Topinka, J., Solanský, I., Rössner, P. Jr., Šrám, R.: (2013) Personal exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in the Czech Republic. J. Expos. Sci. Environ. Epidemiol. 23(4): 350-355.

Kubera, M., Curzytek, K., Duda, W., Leskiewicz, M., Basta-Kaim,A., Budziszewska, B.,  Roman, A., Zajicova, A., Holan, V., Szczesny, E., Lason, W., Maes, M.:. (2013) A new animal model of (chronic) depression induced by repeated and intermittent lipopolysaccharide administration for 4 months. Brain Behav. Immun. 31, 96-104.

Vitova, A., Kuffova, L., Klaska, I. P., Holan, V, Cornall, R. J, Forrester, J. V.: (2013) The high-risk corneal re-graft model: a justification for tissue matching in humans. Transplant Inter. 26, 453-461.

Holan, V., Javorkova, E.: (2013) Mesenchymal stem cells, nanofiber scaffolds and ocular surface reconstruction. Stem Cells Rev. Rep. 6, 609-619.

Holan, V., Krulova, M.: (2013) Common and small molecules as the ultimate regulatory and effector mediators of antigen-specific transplantation reactions. World J. Transplant. 3, 54-61.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Univerzita Palackého v Olomouci

Technická univerzita v Liberci

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Univerzita Karlova v Praze

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Brno

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

1. lékařská fakulta a VFN  UK, Praha

The National Institute of Occupational Health, Norway

Norwegian Institute for Air Research, Norway

Karolinska Institutet, Sweden

Institute of Occupational Medicine, Scotland

University of Manchester, UK

Flemish Institute for Technological Research, Belgium

University of Oslo, Norway

King’s College London, UK

Florida International University, MI, USA

University of Eastern Finland

University of Aberdeen Scotland

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230