Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Studuje mechanizmy zpracování zvukových podnětů ve sluchovém systému savců a vývojovou plasticitu sluchové dráhy za normálních a patologických podmínek. Při experimentální práci používáme elektrofyziologické, imunohistochemické, behaviorální a in vivo zobrazovací metody u zvířat a audiometrické testy u člověka. Výsledky získané studiem sluchové dráhy zvířat mají širší uplatnění při poznání obecných molekulárních mechanizmů přenosu signálů v nervovém systému.

Zástupce vedoucího oddělení:

RNDr. Jiří Popelář, CSc.
E-mail: jiri.popelar@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 062 689

Vědečtí pracovníci:

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Ing. Michaela Králíková, Ph.D.
RNDr. Jiří Popelář, CSc.
MUDr. Oliver Profant, Ph.D.
RNDr. Natalia Rybalko, CSc.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D.
RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.

Postdoktorandi:

Mgr. Bohdana Hrušková, Ph.D.
Mgr. Kateryna Pysaněnko, Ph.D.
Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.

Odborný pracovník:

Ing. Milan Jilek

Techničtí pracovníci:

Jan Setnička
Bc. Štěpánka Suchánková

Postgraduální studenti:

MUDr. Jakub Fuksa
MUDr. Veronika Svobodová
MUDr. Diana Tóthová

Pregraduální studenti:

Bc. Adolf Melichar
Bc. Filip Tomáška

Významné výsledky v roce 2016

1. Expozice myší silnému hluku vyvolala změny aktivity inhibičních interneuronů v jejich sluchové kůře. Změny vykazovaly specifitu pro jednotlivé buněčné podtypy a umístění interneuronů v jednotlivých vrstvách sluchové kůry

Studovali jsme vlivy akustického traumatu na na aktivitu jednotlivých neuronů v primární sluchové kůře narkotizované myši pomocí dvoufotonového vápníkového zobrazování a extracelulární elektrofyziologie. Výsledky ukázaly změny v aktivitě inhibičních interneuronů, v závislosti na buněčném typu a na lokalizaci v jednotlivých korových vrstvách. Pozorované změny ve funkci interneuronů by mohly hrát důležitou roli při patogenezi tinnitu.

2016turecek1

Experimentální postup in vivo vápníkového zobrazování při studiu vlivu akustického traumatu na jednotlivé podtypy neuronů ve sluchové kůře myši, se speciálním zaměřením na somatostatin- and parvalbumin-pozitivní (SST+ a PV+) inhibiční interneurony v různých korových vrstvách. 
Vápníkové zobrazování ve sluchové kůře in vivo. A) Experimentální uspořádání akustické stimulace pod dvoufotonovým mikroskopem. B) Fluorescenční obrázek zorného pole zachycující kortikální vrstvu 2/3; PV+ interneurony jsou obarveny červeně. C) Analogické k B, ale červeně jsou identifikovány SST+ interneurony. Všechny druhy neuronů na obrázcích B a C byly zároveň naplněny vápníkovou fluorescenční
sondou OGB-1 (zelená). D) Analýza kalciových dat a rekonstrukce neuronální aktivity. E) Porovnání frekvenčního kódování jednotlivými neurony před a po akustickém traumatu.

Publikace:
Novak O, Zelenka O, Hromadka T, and Syka J. Immediate manifestation of acoustic trauma in the auditory cortex is layer-specific and cell type-dependent. J Neurophysiol jn.00810.02015, 2016. DOI: 10.1152/jn.00810.2015

2. Zpracování averzivního zvuku potkana o frekvenci 22 kHz je rozdílné v jednotlivých mozkových oblastech.

Studovali jsme reakce sluchového systému potkana na averzivní 22-kHz vokalizace pomocí imunohistochemické analýzy exprese c-Fos proteinu. Používali jsme 3 typy akustické stimulace: pomocí záznamu přirozené vokalizace o frekvenci 22 kHz, pomocí vokalizace jiného zvířete v okolí a synteticky vytvořenou umělou vokalizací. Výsledky ukázaly, že stimulace vede k vyšší intenzitě c-Fos barvení. Přirozené vokalizace vyvolaly vyšší reakce, zvláště v akustických a limbických jádrech, zatímco umělé vokalizace byly málo účinné v limbických strukturách.

2016turecek2

Množství c-Fos imunoreaktivních jader v jednotlivých strukturách u kontrolních potkanů, u potkanů stimulovaných 22-kHz stimulem ze záznamu, u potkanů stimulovaných uměle vytvořeným stimulem a u potkanů stimulovaných přírodní vokalizací vyvolanou drážděním packy.

Publikace:
Ouda L, Jilek M, Syka J. Expression of c-Fos in rat auditory and limbic systems following 22-kHz calls. Behav Brain Res. 2016 Jul 15;308:196-204.

 

Významné výsledky v roce 2015

1. Funkční změny ve sluchové kůře člověka ve stáří.

Na základě měření MRI ve sluchové kůře člověka se zdá, že periferní a centrální složky presbyakuze se navzájem ovlivňují jen minimálně. Větší rozsah korové aktivace u starších subjektů ve srovnání s mladými subjekty spolu s asymetrií směrem k pravé straně může sloužit jako kompenzační mechanismus zhoršeného zpracování sluchové informace v důsledku stárnutí.

Spolupracující subjekty:
IKEM, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole

2015turecek1

Zprůměrněná korová aktivita vyvolaná akustickou stimulací a vyšetřená fMRI u 3 skupin objektů: YC – mladí, kontroly, MP – subjekty se středním stupněm presbyakuze, MP – subjekty s pokročilým stupněm presbyakuze. Červená barva – stimulace růžovým šumem se středem na 350 Hz a 700 Hz, modrá barva – stimulace růžovým šumem se středem na 1,5 kHz, 3 kHz a 8 kHz. Šipky ukazují zvýšení aktivity v pravé kůře u obou skupin starších subjektů.

Publikace:
Profant O., Tintěra J., Balogová Z., Ibrahim I., Jilek M., Syka J. (2015) Functional changes in the human auditory cortex in ageing. PLoS One. 2015 Mar 3;10(3):e0116692.

2. Poškození mediálního olivokochleárního systému urychluje rozvoj sluchové ztráty spojené s věkem u Pax2-Isl1 transgenních myší.

Zvýšená exprese transkripčního faktoru ISLET1 pod promoterem PAX2 se projevuje hyperaktivitou, běháním dokolečka a vznikem progresivní sluchové ztráty během stárnutí. Bylo zjištěno, že ztráta otoakustických emisí je způsobena poškozením eferentních synapsí vnějších vláskových buněk (OHC). Naše výsledky poprvé ukazují, že poškození mediálního olivokochleárního eferentního systému urychluje ztrátu sluchu během stárnutí bez úbytku OHC.

Spolupracující subjekty:
RNDr. Gabriela Pavlínková Ph.D., Laboratoř molekulární patogenetiky, Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Prof. Bernd Fritzsch, Department of Biology, University of Iowa, Iowa City, IA, USA

2015turecek2

Změněná eferentní inervace. I přes viditelné podobnosti kvantitativní analýza ukazuje pokles v objemu MOC zakončení na OHC (A, C, šipky, kvantifikováno v M) a eferentních vesikulárních vláknech v oblasti Deitersových buněk (B, D, šipky, kvantifikováno v N) u mladých Tg+/- myší (I, M) než u WT myší (G, M). Progresivní ztráta eferentních vláken je zřejmá u starších Tg+/- (J) ve srovnání s WT (H). U obou skupin WT i Tg+/- eferentní zakončení nejsou přítomna u chybějících OHC (G, I, šipky). Boční pohled (E, F, G, K, L) ukazuje maximální projekci optických řezů napříč jednou trojicí OHC, šipky na těchto obrázcích a na B, D, H, J vyznačují částice pozitivní na ChAT v oblasti Deitersových buněk. MOC mediální olivokochleární eferentní systém, IHC vnitřní vláskové buňky, OHC vnější vláskové buňky, DC Deitersovy buňky, ChAT cholin acetyltransferáza.

Publikace:
Chumak T., Bohuslavova R., Macova I., Dodd N., Buckiova D., Fritzsch B., Syka J., Pavlinkova G. (2015) Deterioration of the Medial Olivocochlear Efferent System Accelerates Age-Related Hearing Loss in Pax2-Isl1 Transgenic Mice. Mol Neurobiol, [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s12035-015-9215-1

3. Rozdílná modulace GABAB-vyvolaných K+ proudů endogenními KCTD proteiny.

GABAB jsou s G-proteiny spřažené receptory pro hlavní inhibiční neuropřenašeč, γ-aminomáselnou kyselinu (GABA). GABAB receptory regulují excitabilitu většiny neuronů centrální nervové soustavy ovlivňováním aktivity různých enzymů a iontových kanálů. Ukázali jsme, že GABAB receptory se vážou s homooligomery proteinů KCTD8, 12, 12b a 16, které kontrolují odpovědi receptoru přímou interakcí s G-proteiny a byly nazvány přídavné podjednotky GABAB. KCTD12 a KCTD16 vykazují odlišné regulační účinky na aktivitu G-proteinů a na časový průběh GABAB-zprostředkovaných inhibičních postsynaptických proudů v hipokampálních neuronech. Naše výsledky naznačují, že kombinace různých KCTD proteinů na GABAB zvyšuje rozmanitost odpovědí nativních receptorů.

Spolupracující subjekt:
Prof. Bernhard Bettler, Department of Biomedicine, Institute of Physiology, Pharmazentrum, University of Basel, Basel, Switzerland

2015turecek3

A, Podjednotkové složení neuronálních GABAB receptorů. Hlavní podjednotky GABAB receptorů – GABAB1 (černě) a GABAB2 (bile) – obsahují 7 transmembránových domén typických pro receptory spřažené s G-proteiny. GABAB2 váže proteiny KCTD12 (červeně) a KCTD16 (modře). B, Změněné odpovědi GABAB receptorů u neuronů s chybějícími KCTD proteiny. Elektrofyziologické záznamy K+ proudů vyvolaných rychlou aplikací baclofenu, agonisty GABAB, na kultivované hipokampální neurony z kontrolních myší (WT) a z transgenních myší, jimž byly odstraněny KCTD16 (KCTD16 KO, červeně) nebo KCTD12 (KCTD12 KO, modře). Delece KCTD12 snižuje desensitizaci odpovědí, zatímco delece KCTD16 mírně zvyšuje desensitizaci díky vyšší dostupnosti volných GABAB pro KCTD12. C, Záznamy ukazují K+ proudy vyvolané 1 s trvajícími aplikacemi baclofenu na hipokampální neurony izolované z WT, KCTD12 KO nebo KCTD16 KO myší. Výsledky analýz časového průběhu deaktivace proudových odpovědí jsou shrnuty v sloupcovém grafu. Graf naznačuje, že deaktivace byla urychlena u KCTD16 KO myší. D, Příklady záznamů inhibičních postsynaptických proudů (IPSC) z CA1 hipokampálních neuronů na mozkových řezech z WT nebo KCTD16 KO myší. Fitováním deaktivace IPSC na exponenciální funkci bylo zjištěno, že KCTD16 KO neurony se vyznačují rychlejší kinetikou jejich synaptických odpovědí.

Publikace:
Raveh A, Turecek R and Bettler B (2015) Mechanisms of Fast Desensitization of GABAB Receptor-Gated Currents. Adv. Pharmacol. 73C:145-165.

 

Významné výsledky v roce 2014

1. Hodnocení změn sluchu v souvislosti se stárnutím

Pomocí vysokofrekvenční audiometrie (0,125-16 kHz) byly změřeny změny sluchového prahu u více než 400 mužů a žen ve věku 16–70 let. Výsledky mohou být využity k vypracování mezinárodního standardu změny sluchu s věkem. Přesné měření parametrů sluchové kůry pomocí magnetické rezonance ukázalo věkem podmíněný výskyt atrofie. Výsledky ukazují, že na zhoršení sluchu s věkem se podílejí i změny v mozkové kůře.

Spolupráce:  Klinika zobrazovacích metod IKEM, Praha, ORL klinika Fakultní nemocnice Motol

2014turecek1  

Audiogramy.  Průměrné audiogramy u mužů (nahoře) a žen (dole), zprůměrněné odděleně pro každou věkovou dekádu. Zvětšená vysokofrekvenční část audiogramu je znázorněna vpravo.

Publikace:
Jilek M., Šuta D., Syka J. (2014) Reference hearing thresholds in an extended frequency range as a function of age and their mathematical approximation. J Acoust Soc Am. 136(4):1821- 1830. IF1.555
Profant, O., Škoch, A., Balogová, Z., Tintěra, J., Hlinka, J., Syka, J.: (2014) Diffusion tensor imaging and MR morphometry of the central auditory pathway and auditory cortex in aging. Neuroscience 260: 87-97. IF3.327 

2. Pobyt ve zvukově obohaceném prostředí v kritické periodě vývoje potkana zlepšuje parametry sluchové funkce

Výsledky studie ukazují, že pobyt ve zvukově obohaceném prostředí v kritické periodě vývoje potkana zlepšuje parametry sluchové funkce tím, že způsobuje snížení excitačních sluchových prahů nervových buněk, zvyšuje frekvenční selektivitu, zvětšuje velikost odpovědí na zvuk a zvyšuje spontánní aktivitu. Tyto pozitivní změny přetrvávají až do dospělosti zvířete. Tyto nálezy mohou mít praktický význam pro vytváření optimálního zvukového prostředí pro nedonošené děti.

Spolupracující subjekt:  Vysoká škola polytechnická, Jihlava

2014turecek2  

Obohacené prostředí.  Excitační prahy neuronů a jejich frekvenční naladění. Vlevo – bodový diagram znázorňující závislost excitačního prahu neuronu na charakteristické frekvenci neuronu u kontrolních a obohacených potkanů. Křivky jsou polynomiální regresní křivky 5. řádu. Vpravo - bodový diagram znázorňující závislost faktoru kvality Q30 na na charakteristické frekvenci neuronu u kontrolních a obohacených potkanů. Křivky jsou polynomiální regresní křivky 5. řádu.

Publikace:
Bureš Z., Bartošová J., Lindovský J., Chumak T., Popelář J., Syka J. (2014) Acoustical enrichment during early postnatal development changes response properties of inferior colliculus neurons in rats. Eur. J. Neurosci 2014, Vol. 40, pp. 3674–3683. IF 3.669

3. Molekulární mechanismus desensitizace GABAB receptorů

Studovali jsme mechanismy desensitizace GABAB aktivovaných K+ proudů KCTD proteiny. Zjistili jsme, že desensitizace je vyvolána dvěma typy přímých interakcí KCTD12 s βγ podjednotkami heteromerických G-proteinů. Konstitutivní vazba stabilizuje G-protein na GABAB receptoru, zatímco dynamická vazba KCTD12 k odlišnému místu na Gβγ vyvolává desensitizaci separací Gβγ od efektorového K+ kanálu. Naše výsledky ukazují, že GABAB receptory jsou vybaveny specifickým mechanismem, zajišťujícím rychlou a reverzibilní desensitizaci jejich na G-proteinu závislé signalizace.

2014turecek3

Molekulární mechanismus KCTD12-vyvolané desensitizace GABA B odpovědí.
A,  Schématické znázornění snímání membránových proudů G-proteinem aktivovaných dovnitř usměrněných K+ kanálů (GIRK) z CHO buněk. B, K+ proudy vyvolané aplikací agonistů GABAB receptorů (baclofen) na CHO buňky exprimující GABAB a GIRK bez (w/o) nebo spolu s KCTD12 proteiny. Přítomnost KCTD12 způsobuje rychlou desensitizaci GABAB-aktivovaných K+ proudů. C, Schéma ukazuje mechanismus rychlé desensitizace proudových odpovědí GABAB signalosomu, skládajícího se z GABABheteromeru, heterotrimerického G-proteinu, KCTD12 a GIRK. Jsou znázorněny tři stavy signalosomu: klidový (Resting), aktivní (Active) a desensitizovaný stav (Desensitized). KCTD12 je v klidovém stavu současně vázán ke GABAB a k Gβγ podjednotkám G-proteinu. Toto uspořádání umožňuje přechodnou aktivaci Gβγ, vedoucí jednak ke stimulaci GIRK proudů a jednak ke změně konformace komplexu Gβγ/KCTD12. Nový komplex se vyznačuje neschopností vazby mezi Gβγ a GIRK, což má za následek desensitizaci K+ proudů. 

Publikace:
Tureček R, Schwenk J, Fritzius T, Ivánková K, Zolles G, Adelfinger L, Jacquier V, Besseyrias V, Gassmann M, Schulte U, Fakler B, Bettler B, (2014): Auxiliary GABAB Receptor Subunits Uncouple G Protein βγ Subunits from Effector Channels to Induce Desensitization. Neuron 82(5): 1032-1044. IF 15.982

 

Software

Bureš, Z.
Softwarový generátor signálu pro měření spektrotemporálních receptivních polí neuronů (STRF).
[Software generator for spectrotemporal receptive field (STRF) measurement.]

Bureš, Z., Rybalko, N.
Softwarový systém pro řízení a vyhodnocování behaviorálních experimentů.
[Software system for controlling and evaluation of behavioral experiments.]

Bureš, Z., Popelář, J.
Softwarový systém pro vyhodnocování odpovědí neuronů.
[Software system for evaluation of neuronal responses.]

Jilek, M.
Technologie výroby miniaturní kuličkové elektrody.
[The miniature ballpoint wire electrode technology.]

Jilek, M., Popelář, J.
Zařízení pro chlazení a měření teploty mozkové kůry.
[Brain cortex cooling and temperature measuring device.]

2018

Žárská, M., Šrámek, M., Novotný, F., Havel, F., Babelová, A., Mrázková, B., Benada, O., Reinis, M., Štěpánek, I., Musilek, K., Bartek, J., Ursinyová, M., Novák, O., Dzijak, R., Kuca, K., Proská, J., Hodný, Z.: (2018) Biological safety and tissue distribution of (16-mercaptohexadecyl) trimethylammonium bromide-modified cationic gold nanorods. Biomaterials. 154: 275-290.

2017

Bohuslavová, R., Dodd, N., Macová, I., Chumak, T., Horák, M., Syka, J., Fritzsch, B., Pavlínková, G.: (2017) Pax2-Islet1 Transgenic Mice Are Hyperactive and Have Altered Cerebellar Foliation. Molecular Neurobiology. 54(2): 1352-1368.

Bureš, Z., Popelář, J., Syka, J.: (2017) The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system. Hearing Research. 352: 1-11.

Fík, Z., Chovanec, M., Zvěřina, E., Kluh, J., Profant, O., Kraus, J., Hrubá, S., Čada, Z., Procházková, K., Plzák, J., Betka, J.: (2017) Funkce lícního nervu po mikrochirurgické léčbě vestibulárního schwannomu. (Facial Nerve Function after Microsurgical Removal of the Vestibular Schwannoma.) Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 80 (5): 545-551.

Fritzius, T., Tureček, R., Seddik, R., Kobayashi, H., Tiao, J., Rem, P.D., Metz, M., Králíková, M., Bouvier, M., Gassmann, M., Bettler, B.: (2017) KCTD Hetero-oligomers Confer Unique Kinetic Properties on Hippocampal GABA(B) Receptor-Induced K+ Currents. Journal of Neuroscience. 37 (5): 1162-1175.

Kratochvílová, B., Profant, O., Astl, J., Holý, R.: (2017) Our experience in the treatment of idiopathic sensorineural hearing loss (ISNHL): Effect of combination therapy with HBO2 and vasodilator infusion therapy. Undersea & Hyperbaric Medicine. 43(7): 771-780.

Popelář, J. , Gómez, M.D., Lindovský, J., Rybalko, N., Burianová, J., Oohashi, T., Syka, J.: (2017) The absence of brain-specific link protein Bral2 in perineuronal nets hampers auditory temporal resolution and neural adaptation in mice. Physiological Research. 66(5): 867-880.

Profant, O. , Roth, J., Bureš, Z., Balogová, Z., Lišková, I., Betka, J., Syka, J.: (2017) Auditory dysfunction in patients with Huntington's disease. Clinical Neurophysiology. 128(10): 1946-1953.

Pysanenko, K., Bureš, Z., Lindovský, J., Syka, J.: (2017) The effect of complex acoustic environment during early development on the responses of auditory cortex neurons in rats. Neuroscience. Dec 8;371:221-228

2016

Dvořáková, M., Jahan, I., Macová, I., Chumak, T., Bohuslavová, R., Syka, J., Fritzsch, B., Pavlinková, G.: (2016) Incomplete and delayed Sox2 deletion defines residual ear neurosensory development and maintenance. Scientific Reports. 6: 38253.

Chumak, T. , Bohuslavová, R., Macová, I., Dodd, N., Buckiová, D., Fritzsch, B., Syka, J., Pavlinková, G.: (2016) Deterioration of the Medial Olivocochlear Efferent System Accelerates Age-Related Hearing Loss in Pax2-Isl1 Transgenic Mice. Mol. Neurobiol., 53(4): 2368-2383.

Chumak, T. , Rüttiger ,L., Lee, S.C., Campanelli, D., Zuccotti, A., Singer, W., Popelář, J., Gutsche, K., Geisler, H.S., Schraven, S.P., Jaumann, M., Panford-Walsh, R., Hu, J., Schimmang, T., Zimmermann, U., Syka, J., Knipper, M.: (2016) BDNF in Lower Brain Parts Modifies Auditory Fiber Activity to Gain Fidelity but Increases the Risk for Generation of Central Noise After Injury. Mol Neurobiol. Oct;53(8):5607-27

Jírů, F., Skoch, A., Wagnerová, D., Dezortová, M., Visková, J., Profant, O., Syka, J., Hájek, M.: (2016) The age dependence of T2 relaxation times of N-acetyl aspartate, creatine and choline in the human brain at 3 and 4T. NMR Biomed., 29(3): 284-92.

Novák, O., Zelenka, O., Hromádka, T., Syka, J.: (2016) Immediate manifestation of acoustic trauma in the auditory cortex is layer specific and cell type dependent. J. Neurophysiol, 115(4): 1860-74.

Ouda L., Burianová J. , Balogová Z. , Lu H. P., Syka J.: (2016) Structural changes in the adult rat auditory system induced by brief postnatal noise exposure. Brain Struct. Funct., 221(1): 617-629.

Ouda, L., Jilek, M., Syka, J.: (2016) Expression of c-Fos in rat auditory and limbic systems following 22-kHz calls. Behav. Brain Res., 308: 196-204.

Popelář, J., Šuta, D., Lindovský, J., Bureš, Z., Pysanenko, K., Chumak, T., Syka, J.: (2016) Cooling of the auditory cortex modifies neuronal activity in the inferior colliculus in rats. Hear Res., 332: 7-16.

2015

Burianová, J., Ouda, L., Syka, J.: (2015) The influence of aging on the number of neurons and levels of non-phosporylated neurofilament proteins in the central auditory system of rats. Front Aging Neurosci. 7: 27.

Chovanec, M., Zvěřina, E., Profant, O., Balogová, Z., Kluh, J, Syka, J., Lisý, J., Merunka, I., Skřivan, J., Betka, J.: (2015) Does attempt at hearing preservation microsurgery of vestibular schwannoma affect postoperative tinnitus? Biomed Res. Int. 2015: 783169.

Ouda, L., Profant, O., Syka, J.: (2015) Age-related changes in the central auditory system. Cell Tissue Res. 361(1): 337-358.

Profant, O. , Tintěra, J., Balogová, Z., Ibrahim, I., Jilek, M., Syka, J.: (2015) Functional changes in the human auditory cortex in ageing. PLoS One 10(3):e0116692.

Raveh, A., Tureček, R., Bettler, B.: (2015) Mechanisms of fast desensitization of GABA(B) receptor-gated currents. Adv Pharmacol. 73:145-165.

Rybalko, N., Chumak, T., Bureš, Z., Popelář, J., Šuta, D., Syka, J.: (2015) Development of the acoustic startle response in rats and its change after early acoustic trauma. Behav. Brain Res. 286: 212-221.

Školoudik, L., Chrobok, V., Kalfert, D., Koči, Z., Syková, E., Chumak, T., Popelář, J., Syka. J., Laco, J., Dědková, J., Dayanithi, G., Filip, S.:(2015) Human multipotent mesenchymal stromal cells in the treatment of postoperative temporal bone defect: an animal model. Cell Transplant., 25(7): 1405-1414.

Šuta, D., Rybalko, N. , Shen, D. W., Popelář, J., Poon, P. W., Syka J.: (2015) Frequency discrimination in rats exposed to noise as juveniles. Physiol. Behav. 144: 60-65.

Tomková, M., Tomek, J., Novák, O., Zelenka, O., Syka, J., Brom, C.: (2015) Formation and disruption of tonotopy in a large-scale model of the auditory cortex. J Comput Neurosci. 39(2):131-153.

2014

Adelfinger, L., Tureček, R., Ivankova, K., Jensen, A. A., Moss, S. J., Gassmann, M., Bettler, B.: (2014) GABAB receptor phosphorylation regulates KCTD12-induced K+ current desensitization. Biochem. Pharmacol. 91(3): 369-379.

Betka, J., Zvěřina, E., Balogová, Z., Profant, O., Skřivan, J., Kraus, J., Lisý, J., Syka, J., Chovanec, A.: (2014) Complications of microsurgery of vestibular schwannoma. Biomed. Res. Int. 2014: 315952.

Bureš, Z., Bartošová, J., Lindovský, J., Chumak, T., Popelář, J., Syka, J.: (2014) Acoustical enrichment during early postnatal development changes response properties of inferior colliculus neurons in rats. Eur. J. Neurosci. 40(11): 3674-3683.

Jilek, M., Šuta, D., Syka, J.: (2014) Reference hearing thresholds in an extended frequency range as a function of age. J. Acoust. Soc. Am. 136(4): 1821.

Profant, O. , Škoch, A., Balogová, Z., Tintěra, J., Hlinka, J., Syka, J.: (2014) Diffusion tensor imaging and MR morphometry of the central auditory pathway and auditory cortex in aging. Neurosci. 260: 87-97.

Lu, H. P., Syka, J., Chiu, T. W., Poon, P. W.: (2014) Prolonged sound exposure has different effects on increasing neuronal size in the auditory cortex and brainstem. Hear. Res. 314: 42-50.

Trojanová, J. , Kulík, A., Janacek, J., Králíková, M., Syka, J., Tureček, R.: (2014) Distribution of glycine receptors on the surface of the mature calyx of Held nerve terminal. Front. Neural Circuits. 8: 120.

Tureček, R. , Schwenk, J., Fritzius, T., Ivankova, K., Zolles, G., Adelfinger, L., Jacquier, V., Besseyrias, V., Gassmann, M., Schult,e U., Fakler, B., Bettler, B.: (2014) Auxiliary GABAB Receptor Subunits Uncouple G Protein βγ Subunits from Effector Channels to Induce Desensitization. Neuron. 82(5): 1032-1044.

2013

Bureš, Z. , Maršálek, P.: (2013) On the precision of neural computation with interaural level differences in the lateral superior olive. Brain Res. 1536: 16-26.

Groh, D. , Seeman, P., Jilek, M., Popelář, J., Kabelka, Z., Syka, J.: (2013) Hearing function in heterozygous carriers of a pathogenic GJB2 gene mutation. Physiol. Res. 62(3): 323-330.

Chovanec, M., Zvěřina, E., Profant, O., Skřivan, J., Cakrt, O., Lisý, J., Betka, J.: (2013) Impact of video-endoscopy on the results of retrosigmoid-transmeatal microsurgery of vestibular schwannoma: prospective study. Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryn. 270(4): 1277-1284.

Popelář, J., Rybalko, N., Burianová, J. , Schwaller, B., Syka J.: (2013) The effect of parvalbumin deficiency on the acoustic startle response and prepulse inhibition in mice. Neurosci. Lett. 533: 216-220.

Profant, O., Balogová, Z. , Dezortová, M., Wagnerová, D., Hájek, M., Syka, J.: (2013) Metabolic changes in the auditory cortex in presbycusis demonstrated by MR spectroscopy. Exp. Gerontol. 48(8): 795-800.

Profant, O., Burianová, J., Syka, J.: (2013) The response properties of neurons in different fields of the auditory cortex in the rat. Hear. Res. 296: 51-59.

Šuta, D., Popelář, J., Burianová, J., Syka, J.: (2013) Cortical representation of species-specific vocalizations in Guinea pig. PLoS One 8(6): e65432.

Tomek, J., Novák, O., Syka, J.: (2013) Two-Photon Processor and SeNeCA - A freely available software package to process data from two-photon calcium imaging at speeds down to several ms per frame. J. Neurophysiol. 110(1): 243-256.

Wang, T., Rusu, S. I., Hrušková, B., Tureček, R., Borst, J. G.: (2013) Modulation of synaptic depression of the calyx of Held synapse by GABAB receptors and spontaneous activity. J. Physiol. (Lond.) 591(19): 4877-4894.

Úloha GABAB receptorů ve zvířecích modelech tinitu.
GAČR, 2016-2018

Projekt excelence v oblasti neurověd.
GAČR 2012-2018

Zpracování komplexních zvuků v centrálních sluchových jádrech za normálních a patologických podmínek.
Mezinárodní projekt GAČR, 2016-2018

Změny v mozkové kůře způsobené presbyakuzí a tinnitem – MR studie.
GAČR, 2016-2018

Transkripční regulace neurosensorického vývoje a funkce vnitřního ucha.
GAČR, 2017-2019

Změny funkce sluchového systému ve spojitosti se zvukovou expozicí a věkem.
GAČR, 2018-2020

Návrh sondy a měřícího protokolu pro otoakustické emise
TAČR, 2014-2019

Institut klinické a experimentální medicíny, Prague

Biotechnologický ústav, AV ČR

National Chiao Tung University, Taiwan

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky, ČVUT

Fakultní nemocnice Motol

Université de Bordeaux

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230