Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V oddělení jsou studovány mechanismy onemocnění CNS, poranění mozku a míchy a neurodegenerativních onemocnění. Zabýváme se izolací, značením a využitím kmenových buněk a neurálních prekurzorů k léčbě poranění mozku, míchy, Alzheimerovy choroby a amyotrofické laterální sklerózy. Pracujeme s různými typy buněk (mezenchymové kmenové buňky, neurální prekurzorové buňky derivované z linie fetálních spinálních buněk nebo z indukovaných pluripotentních buněk) a přírodními protizánětlivými látkami z hlediska jejich potenciálu napomáhat regeneraci nervové tkáně. Makroporézní polymerní hydrogely jsou využívány jako vhodné nosiče pro růst buněk jak v kulturách in vitro, tak v in vivo implantacích jako cílené nosiče buněk, které podporují regeneraci poraněné tkáně. Cílem buněčné terapie je opravit nebo nahradit, případně zlepšit biologické funkce poškozené nervové tkáně. K zobrazování transplantovaných buněk a jako cílené nosiče pro doručování léčiv využíváme magnetické nanočástice, u kterých testujeme jejich vliv na kmenové buňky i tkáně příjemce.

dsc-6469(1)

Zástupce vedoucího oddělení:

MUDr. Lucia Urdzíková-Machová, Ph.D.
E-mail: lucia.machova@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 062 619

Vědečtí pracovníci:

Mgr. Slaven Erceg, Ph.D.
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Mgr. Kristýna Kárová, Ph.D.
MUDr. Petr Krůpa, Ph.D.
Mgr. Yuriy Petrenko, Ph.D.
Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D.
RNDr. Jiří Růžička, Ph.D.
MUDr. Karolína Turnovcová, Ph.D.
MUDr. Lucia Urdzíková-Machová, Ph.D.
Mgr. Barbora Valášková, Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Ivan Arzhanov
Mgr. Kateřina Havelíková
Mgr. Dana Mareková
Ing. Michaela Petrovičová
Mgr. Barbora Smejkalová
Mgr. Kateřina Štěpánková
Mgr. Ingrid Vargová
Ing. Eliška Vavřinová

Pregraduální studenti:

Lenka Gmiterková
Zuzana Šimková
Kristýna Šintáková
Tereza Špundová

Techničtí pracovníci:

Zuzana Čermáková
Michal Douděra
Lenka Kohoutová
Karel Třešňák
Hana Vargošková

Významný výsledek v roce 2019

Účinek hMSC na dráhy buněčné smrti v míše ALS potkanů ​​

Rostoucí počet studií prokázal prospěšný efekt lidských mezenchymálních kmenových buněk (hMSC) při léčbě amyotropní laterální sklerózy (ALS). Srovnali jsme účinek opakovaného podání hMSC nebo jejich kondicionovaného média (CondM) lumbální injekcí do míšního kanálu nebo injekcí do čtyřhlavého svalu (quadriceps femoris) nebo kombinaci obou aplikací u symptomatických ALS potkanů ​​SOD1G93A. Dále jsme hodnotili účinek léčby na 3 hlavní dráhy buněčné smrti (nekroptózu, apoptózu a autofagii) v míšní tkáni.

Všichni symptomatičtí potkani SOD1 s podáním hMSC přežívali déle a zlepšila se jim motorická aktivita. Kombinované dodání hMSC navíc zvýšilo přežití motorických neuronů, zachovalo více neuromuskulárních plotének u čtyřhlavého svalu a podstatně snížilo hladiny proteinů zapojených do nekroptózy (Rip1, MLKL, cl-casp8), apoptózy (cl-casp 9) a autofagie (beclin 1). Kromě toho se po kombinované léčbě hMSC snížila astroglióza a klesly hladiny Connexinu 43. Opakovaná aplikace CondM nebo samotné intramuskulární injekce zlepšily motorickou aktivitu, avšak toto zlepšení nebylo podpořeno změnami na molekulární úrovni. Naše výsledky poskytují nový důkaz, že kombinace opakovaných intratekálních a intramuskulárních hMSC aplikací chrání motorické neurony a neuromuskulární spojení, a to nejen redukcí apoptózy a autofagie, ale také redukcí nekroptózy, která se významně podílí na buněčné smrti u potkaního modelu ALS.

Opakované podání kmenových buněk (hMSC) do míchy a svalů potkanům s ALS zvýšilo dobu přežití potkanů (B), snížilo expresi apoptického proteinu štěpené kaspázy 9, nekroptického proteinu MLKL a autofagického proteinu beklin (C). Výsledkem byla záchrana motoneuronů v míše (D) a snížení denervace svalů (E) u ALS potkanů.

Významný výsledek v roce 2018

Transplantace neurálních prekursorů derivovaných z fetální tkáně inhibuje NF-kB dráhu a snižuje tak zánětlivou reakci v míšním poranění

Transkripční faktory z rodiny NFκB se podílejí na řadě procesů v průběhu buněčného života. Mezi tyto procesy patří zejména imunitní odpovědi včetně zánětů, buněčné přežívání, růst a vývoj.

V našich projektech jsme se zaměřili na průběh aktivace NFκB po experimentálním kompresním míšním poranění potkana a na to, jak se aktivita změní po transplantaci neurálních prekurzorů (SPC-01) in situ a které mechanismy stojí za funkčním zlepšením, které SPC-01 buňky indukují.

Zjistili jsme, že aktivace NFκB dráhy v prvním měsíci po poranění má dvoufázový charakter s nejvyšší hladinou ve dnech 3 a 28, které odrážejí reakci buněk v místě poškození a také korelují s infiltračními vlnami imunitních buněk z periferie, které byly stanoveny jinými výzkumnými skupinami. Bylo zjištěno, že nejefektivnější v transplantačních terapiích je subakutní podání buněk přibližně 1 týden po poranění. V naší práci ukazujeme, že jedním z důvodů může být i námi pozorované snížení aktivity NFκB právě 7 dní po poranění. Podání kmenových buněk inhibovalo aktivitu prozánětlivé dráhy NF-kB, snížilo hladinu prozánětlivého cytokinu TNF-a a zmírnilo tak rozvoj míšního poranění.

obrazek-vysledek-2018

 Kmenové buňky blokují aktivaci prozánětlivé dráhy NFkB v míšním poranění

Imunohistochemické barvení hematoxylinem a DAB (NF-kB p65) míchy zdravých potkanů (A, A1, A2) nebo 28 dní po míšním poranění (B, B1, B2) nebo 28 dní po transplantaci kmenovými buňkami (SPC-01; C, C1, C2). Černé šipky ukazují na jádra, která neexprimují NF-kB p65, červené šipky zvýrazňují jádra s translokovaným p65 a zelené šipky označují buňky s jádry negativními na p65 obklopené p65+ cytoplasmou (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Ve středu míšní léze byla ve skupině léčené buňkami SPC-01po 28 dnech pozorována signifikantně nižší aktivita NF-kB p65 (D). Ve srovnání s kontrolními zvířaty, transplantace buněk SPC-01 výrazně snížila hladinu TNF-α 10 a 14 dnů po poranění (E). Potkani transplantovaní buňkami SPC-01 vykazovali významně menší velikost léze (F) and menší gliovou jizvu (G) než kontrolní zvířata.

Významné výsledky v roce 2017

1. Transplantované magneticky značené buňky a oxidační stres in vivo

Transplantace kmenových buněk dnes patří mezi terapeutické postupy s významným příslibem multifaktoriálního ovlivnění poškozené tkáně. Kromě přímého nahrazení chybějících buněk a návratu funkce se podílejí na potlačení zánětu, uvolňují četné faktory s regenerativním potenciálem a stimulují sebeobnovující pochody organismu. K detekci transplantovaných buněk se s úspěchem využívá magnetická rezonance, která je neinvazivní, nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením, avšak pro dobré zobrazení transplantovaného materiálu je třeba využít kontrastní látku. Využili jsme v našem testu superparamagnetické nanočástice maghemitu (SPION) a částice složené z kobaltu, zinku a železa (CZF), které úspěšně vstupují do buněk přes buněčnou membránu, a hodnotili jejich vliv na oxidativní poškození tkáně po transplantaci do mozku potkana.

Potkaní mesenchymové buňky z kostní dřeně byly označeny in vitro 1) poly-L-lysinem obalenými SPION nebo 2) amorfní silikou obalované CZF a implantovány do levého striata laboratorního potkana. Kontrolní zvířata dostala pouze neznačené buňky. Potkani podstoupili vyšetření pomocí magnetické rezonance. Mozky byly vyňaty po 24 hodinách nebo 4 týdnech od transplantace a v připravené suspenzi z místa transplantace byla hodnocena úroveň oxidativního poškození makromolekul pomocí kometového testu, detekce tvorby karbonylových skupin a 15-F 2t -isoprostanu. U části zvířat bylo provedeno imunohistochemické vyšetření na přítomnost astrogliózy a zánětu.

Magnetická rezonance prokázala přítomnost buněk značených SPION i CZF jako výrazně hyposignálních ložisek. U neznačených buněk je prokazatelné pouze místo podání.

Testy neprokázaly vzestup markerů oxidativního poškození makromolekul (DNA, lipidů a proteinů), stejně tak nedošlo k zánětlivé reakci prokazované přítomností CD68 pozitivních mikroglií, ani k výraznější astroglióze provázené vzestupem pozitivity astrocytárního markeru GFAP.

jendelova-result-1-2017

Transplantace magneticky značených buněk do mozku potkana neprokázala žádné poškození makromolekul nervové tkáně (A-C) ani nevyvolala žádnou zánětlivou reakci (D-F). Magneticky značené buňky, na rozdíl od neznačených (G), byly pocelou dobu experimentu dobře viditelné na magnetické rezonanci (H,I).

Publikace: Novotna B, Herynek V, Rossner P Jr, Turnovcova K, Jendelova P.: The effects of grafted mesenchymal stem cells labeled with iron oxide or cobalt-zinc-iron nanoparticles on the biological macromolecules of rat brain tissue extracts. Int J Nanomedicine. 2017 Jun 20;12:4519-4526

2. Epigalokatechin galát (EGCG) ovlivňuje produkci cytokínů a tím zlepšuje neuroregeneraci po míšním poranění u potkana

Míšní poranění významně ovlivňuje život pacientů po úrazu. Je známo, že epigalokatechin galát – jeden z nejvýznamnějších katechínů zeleného čaje (EGCG), má neuroprotektivní efekt u mnohých neurodegenerativních onemocnění a rovněž po poranění CNS. Cílem našeho výzkumu bylo objasnit, jakou roli hraje EGCG aplikovaný potkanům s míšním poraněním. EGCG jsme podávali ihned po míšním poranění a pak následujících 28 dnů v celkové i místní aplikaci. Sledovali jsme množství zachovalé bílé a šedé hmoty, růst axonů, zlepšení neurologického deficitu zvířat a tvorbu gliové jizvy. Podání EGCG zlepšilo motorické funkce a zvýšilo počet nových axonů v místě poranění. Rovněž došlo ke změnám ve vylučování zánětlivých cytokínů  (redukce IL-6, IL2, MIP1α and RANTES a zvýšená exprese IL-4, IL-12p70 and TNFα) a byla výrazně snížena translokace NF-κB do jádra. Zvýšená byla i exprese růstových faktorů (FGF2 a VEGF) v míšní tkáni.

jendelova-result-2-2017

Na obrázku je znázorněna zvýšená jaderná translokace podjednotky p65 (RelA) NF-κB dimeru po podání EGCG (černá šipka). měřítko A = 500 μm,  A1 = 20 μm. Nárůst počtu regenerujících axonů po aplikaci EGCG  (B). Motorické zlepšení bylo pozorováno u potkanů léčených EGCG během chůze po kladině (C). Změny zánětlivých cytokínů jeden den a tři dny po míšním poranění (D).

2019

Androvic, P., Romanyuk, N., Urdziková-Machová, L., Rohlová, E,., Kubista, M., Valihrach, L.: (2019) Two-tailed RT-qPCR panel for quality control of circulating microRNA studies.  Scientific Reports. 9: 4255.

Artero Castro, A., Machuca, C., Rodriguez Jimenez, F.J., Jendelová, P., Erceg, S.: (2019) Short Review: Investigating ARSACS: models for understanding cerebellar degeneration. Neuropathology and Applied Neurobiology.45(6): 531-537.

Artero Castro, A., Rodríguez Jimenez, F.J., Jendelová, P., Erceg, S.: (2019) Deciphering Retinal Diseases through the Generation of Three Dimensional Stem Cell-derived Organoids. Stem Cells.

Artero-Castro, A., Popelka, Š., Jendelová, P., Motlík, J., Ardan, T., Jimenez, F.J.R., Erceg, S.: (2019)  The identification of small molecules that stimulate retinal pigment epithelial cells: potential novel therapeutic options for treating retinopathies. Expert Opinion on Drug Discovery. 14 (2): 169-177.

Herynek, V., Turnovcová, K., Galisová, A., Kaman, O., Mareková, D., Koktan, J., Vosmanská, M., Kosinová, L., Jendelová, P.: (2019) Manganese-Zinc Ferrites: Safe and Efficient Nanolabels for Cell Imaging and Tracking In Vivo. ChemistryOpen. 8(2): 155-165.

Horák, D., Plichta, Z., Mareková, D., Turnovcová, K., Kaiser, R., Jendelová, P.: (2019) Poly[N‐(2‐hydroxypropyl)methacrylamide]‐modified magnetic γ‐F2O3 nanoparticles conjugated with doxorubicin for glioblastoma treatment. ChemMedChem.

Chudíčková, M., Vacková, I., Machová Urdzíková L., Jancová, P., Kekulová, K., Řehořová, M., Turnovcová, K., Jendelová, P., Kubinová, S.: (2019) The Effect of Wharton Jelly-Derived Mesenchymal Stromal Cells and Their Conditioned Media in the Treatment of a Rat Spinal Cord Injury. International Journal of Molecular Sciences. 20: 4516.

Jirák, D., Ziolkowska, N., Turnovcová, K., Kárová, K., Syková, E., Jendelová, P., Romanyuk, N.: (2019) Metabolic Changes in Focal Brain Ischemia in Rats Treated With Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors Confirm the Beneficial Effect of Transplanted Cells. Frontiers in Neurology.10:1074.

Jiráková, K., Moskvin, M., Machová Urdzíková, L., Rössner, P., Elzeinová, F., Chudíčková, M., Jirák, D., Ziolkowská, N., Horák, D., Kubinová, Š., Jendelová, P.: (2019) The negative effect of magnetic nanoparticles with ascorbic acid on peritoneal macrophages. Neurochemical Research.

Krůpa, P., Svobodová, B., Dubišová, J., Kubinová, Š., Jendelová, P., Machová Urdzíková, L.: (2019) Nano-formulated curcumin (Lipodisq (TM)) modulates the local inflammatory response, reduces glial scar and preserves the white matter after spinal cord injury in rats. Neuropharmacology. 155: 54-64.

Machuca, C., Vilches, A., Clemente, E., Pascual-Pascual, S.I., Bolinches-Amoros, A., Castro, A.A., Espinos, C., Leon, M., Jendelová, P., Erceg, S.: (2018) Generation of human induced pluripotent stem cell (iPSC) line from an unaffected female carrier of mutation in SACSIN gene. Stem Cell Research. 33: 166-170.

Neumannová, K., Machová-Urdzíková, L., Kwok, J.C.F., Fawcett, J.W., Jendelová, P.: (2019) Adaptation of tape removal test for measurement of sensitivity in perineal area of rat. Experimental Neurology.

Opattová A., Horák, J., Vodenková, S., Kostovciková K., Čumová, A., Macinga,P., Galanová, N., Rejhová, A., Vodičková, L., Kozics, K., Turnovcová, K., Hucl, T., Slíva, D., Vodička, P.: (2019) Ganoderma Lucidum induces oxidative DNA damage and enhances the effect of 5-Fluorouracil in colorectal cancer in vitro and in vivo. Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 845: 403065.

Petrenko, Y., Chudíčková, M., Vacková, I., Groh, T., Košnarová, E., Čejková, J., Turnovcová, K., Petrenko, A., Syková, E., Kubinová, Š.: (2019) Clinically Relevant Solution for the Hypothermic Storage and Transportation of Human Multipotent Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cells International. 2019: 590952.

Růžička, J., Romanyuk, N., Jiráková, K., Hejčl, A., Janoušková, O., Machová Urdziková, L., Bochin, M., Přádný, M., Vargová, L., Jendelová, P.: (2019) The Effect of iPS-Derived Neural Progenitors Seeded on Laminin-Coated pHEMA-MOETACl Hydrogel with Dual Porosity in a Rat Model of Chronic Spinal Cord Injury. Cell Transplantation. 28 (4): 400-412.

Růžička, J., Urdziková Machová, L., Kloudová, A., Amin, A.G., Vallová, J., Kubinová, Š., Schmidt, M.H., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2018) Anti-inflammatory compound curcumin and mesenchymal stem cells in the treatment of spinal cord injury in rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 78(4): 358-374.

Řehořová, M., Vargová, I., Forostyak, S., Vacková, I., Turnovcová, K., Kupcová Skalníková, H., Vodička, P., Kubinová, S., Syková, E., Jendelová, P.: (2019) A Combination of Intrathecal and Intramuscular Application of Human Mesenchymal Stem Cells Partly Reduces the Activation of Necroptosis in the Spinal Cord of SOD1(G93A) Rats. Stem Cells Translational Medicine. 8 (6): 535-547.

Svobodová, B., Kloudová, A., Růžička, J., Kajtmanová, L., Navrátil, L., Sedláček, R., Suchý, T., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P., Machová Urdziková, L.: (2019) The effect of 808 nm and 905 nm wavelength light on recovery after spinal cord injury. Scientific Reports. 9: 7660.

Výborný, K., Vallová, J., Kočí, Z., Kekulová, Jiráková, K., Jendelová, P., Hodan, J., Kubinová, Š.: (2019) Genipin and EDC crosslinking of extracellular matrix hydrogel derived from human umbilical cord for neural tissue repair.  Scientific Reports. 9: 10674.

Skalnikova HK, Bohuslavova B, Turnovcova K, Juhasova J, Juhas S, Rodinova M, Vodicka P. Isolation and Characterization of Small Extracellular Vesicles from Porcine Blood Plasma, Cerebrospinal Fluid, and Seminal Plasma. Proteomes. 2019 Apr 25;7(2). pii: E17. doi: 10.3390/proteomes7020017. PubMed PMID: 31027284; PubMed Central PMCID: PMC6630935.

Petrenko Y, Chudickova M, Vackova I, Groh T, Kosnarova E, Cejkova J, Turnovcova K, Petrenko A, Sykova E, Kubinova S. Clinically Relevant Solution for the Hypothermic Storage and Transportation of Human Multipotent Mesenchymal
Stromal Cells. Stem Cells Int. 2019 Jan 20;2019:5909524. doi: 10.1155/2019/5909524. eCollection 2019. PubMed PMID: 30805009; PubMed Central PMCID: PMC6360551.

 

2018

Ruzicka J, Urdzikova LM, Kloudova A, Amin AG, Vallova J, Kubinova S, Schmidt MH, Jhanwar-Uniyal M, Jendelova P. Anti-inflammatory compound curcumin and mesenchymal stem cells in the treatment of spinal cord injury in rats. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2018;78(4):358-374.

Artero-Castro A, Popelka S, Jendelova P, Motlik J, Ardan T, Rodriguez Jimenez FJ, Erceg S. The identification of small molecules that stimulate retinal pigment epithelial cells: potential novel therapeutic options for treating retinopathies. Expert Opin Drug Discov. 2019 Jan 8:1-9. doi: 10.1080/17460441.2019.1559148.

Plichta Z, Kozak Y, Panchuk R, Sokolova V, Epple M, Kobylinska L, Jendelová P, Horák D. Cytotoxicity of doxorubicin-conjugated poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide]-modified γ-Fe(2)O(3) nanoparticles towards human tumor cells. Beilstein J Nanotechnol. 2018 Sep 25;9:2533-2545. doi: 10.3762/bjnano.9.236.

Jendelova P, Sykova E, Erceg S. Neural Stem Cells Derived from Human-Induced Pluripotent Stem Cells and Their Use in Models of CNS Injury. Results Probl Cell Differ. 2018;66:89-102. doi: 10.1007/978-3-319-93485-3_3.

Hejčl A, Růžička J, Kekulová K, Svobodová B, Proks V, Macková H, Jiránková K, Kárová K, Machová Urdziková L, Kubinová Š, Cihlář J, Horák D, Jendelová P. Modified Methacrylate Hydrogels Improve Tissue Repair after Spinal Cord Injury. Int J Mol Sci. 2018 Aug 22;19(9). pii: E2481. doi: 10.3390/ijms19092481.

Hejčl A, Růžička J, Proks V, Macková H, Kubinová Š, Tukmachev D, Cihlář J, Horák D, Jendelová P. Dynamics of tissue ingrowth in SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores after bridging a spinal cord transection. J Mater Sci Mater Med. 2018 Jun 25;29(7):89. doi: 10.1007/s10856-018-6100-2.

Krupa P, Vackova I, Ruzicka J, Zaviskova K, Dubisova J, Koci Z, Turnovcova K, Urdzikova LM, Kubinova S, Rehak S, Jendelova P. The Effect of Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Wharton's Jelly in Spinal Cord Injury Treatment Is Dose-Dependent and Can Be Facilitated by Repeated Application. Int J Mol Sci. 2018 May 17;19(5). pii: E1503. doi: 10.3390/ijms19051503.

Bolinches-Amorós A, Lukovic D, Castro AA, León M, Kamenarova K, Kaneva R, Jendelova P, Blanco-Kelly F, Ayuso C, Cortón M, Erceg S. Generation of a human iPSC line from a patient with congenital glaucoma caused by mutation in CYP1B1 gene. Stem Cell Res. 2018 Apr;28:96-99. doi: 10.1016/j.scr.2018.01.004.

Ruzicka J, Urdzikova LM, Svobodova B, Amin AG, Karova K, Dubisova J, Zaviskova K, Kubinova S, Schmidt M, Jhanwar-Uniyal M, Jendelova P. Does combined therapy of curcumin and epigallocatechin gallate have a synergistic neuroprotective effect against spinal cord injury? Neural Regen Res. 2018 Jan;13(1):119-127. doi: 10.4103/1673-5374.224379.

Artero Castro A, Lukovic D, Jendelova P, Erceg S. Concise Review: Human Induced Pluripotent Stem Cell Models of Retinitis Pigmentosa. Stem Cells. 2018 Apr;36(4):474-481. doi: 10.1002/stem.2783. Epub 2018 Feb 7. Review.

Karova, K., Wainwright, J.V, Machova-Urdzikova, L., Rishikaysh Pisal, R.V., Schmidt, M., Jendelova, P., Jhanwar-Uniyal, M. Transplantation of neural precursors generated from spinal progenitor cells reduces inflammation in spinal cord injury via NF-κB pathway inhibition. J Neuroinflammation in press doi: 10.1186/s12974-019-1394-7.

 

2017

Forostyak, S., Syková, E. : (2017) Neuroprotective Potential of Cell-Based Therapies in ALS:From BenchtoBedside. Frontiers in Neuroscience. 11: 591.

Hejčl, A., Vondráková, K., Kelbich, P., Sameš, M., Tsenov, G., Kačer, P.: (2017) Model cerebrálních vazospasmů a metabolomické mapování. (A Model of Cerebral Vasospasms and Metabolomic Mapping.) Chemické listy. 111(1): 56-61.

Herynek, V., Gálisová, A., Srinivas, M., van Dinther, E.A.W., Kosinová, E., Růžička, J., Jirátová, K., Kříž, J., Jirák, D.: (2017) Pre-Microporation Improves Outcome of Pancreatic Islet Labelling for Optical and F-19 MR Imaging. Biological Procedures Online. 19: 6.

Kaman, O., Dědourková, T., Koktan, J., Kuličková, J., Maryško, M., Veverka, P., Havelek, R., Královec, K., Turnovcová, K., Jendelová, P., Schröfel, A., Svoboda, L.: (2016) Silica-coated manganite and Mn-based ferrite nanoparticles: a comparative study focused on cytotoxicity. Journal of Nanoparticle Research. 18(4): 1-18, č. článku 100.

Kočí, Z., Výborný, K., Dubišová, J., Vacková, I. , Jäger, A., Lunov, O., Jiráková, K., Kubinová, Š.: (2017) Extracellular Matrix Hydrogel Derived from Human Umbilical Cord as a Scaffold for Neural Tissue Repair and Its Comparison with Extracellular Matrix from Porcine Tissues. Tissue Engineering part C- Methods. 23(6): 333-345.

Lukovic, D., Diez Lloret, A., Stojkovic, P., Rodríguez-Martínez, D., Arago, M.P.P., Rodriguez-Jiménez, F.J., González-Rodríguez, P., López-Barneo, J., Syková, E., Jendelová, P., Kostic, J., Moreno-Manzano, V., Stojkovic, M., Bhattacharya, S.S., Erceg, S.: (2017) Highly Efficient Neural Conversion of Human Pluripotent Stem Cells in Adherent and Animal-Free Conditions. Stem Cells Translational Medicine. 6(4): 1217-1226.

Lukovic, D., Moreno-Manzano, V., Rodriguez-Jimenez, F.J., Vilches, A., Syková, E., Jendelová, P., Stojkovic, M., Erceg S.: (2017) HiPSC Disease Modeling of Rare Hereditary Cerebellar Ataxias: Opportunities and Future Challenges. Neuroscientist. 23(5): 554-566.

Machová-Urdzíková, L., Růžička, J., Kárová, K., Kloudová, A., Svobodová, B., Anubhav, A., Dubišová, J., Schmidt, M., Kubinová, Š., Jhanwar Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate enhances neuroregeneration after spinal cord injury by altering levels of inflammatory cytokines. Neuropharmacology. 126: 213-223.

Novotná, B. , Herynek, V., Rössner ml., P., Turnovcová, K., Jendelová, P.: (2017) The effects of grafted mesenchymal stem cells labeled with iron oxide or cobalt-zinc-iron nanoparticles on the biological macromolecules of rat brain tissue extracts. International Journal of Nanomedicine. 12: 4519-4526.

Růžička, J., Machová Urdziková, L., Gillick, J., Amemori, T., Romayuk, N., Kárová, K., Závišková, K., Dubišová, J., Kubinová, Š., Murali, R., Syková, E., Jhanwar-Uniyal, M., Jendelová, P.: (2017) A Comparative Study of Three Different Types of Stem Cells for Treatment of Rat Spinal Cord Injury. Cell Transplantation. 26(4): 585-603.

Syková, E., Rychmach, P., Drahorádová, I., Konrádová, Š., Růžičková, K., Voříšek, I., Forostyak, S., Homola, A., Bojar, M.: (2017) Transplantation of Mesenchymal Stromal Cells in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis: Results of Phase I/IIa Clinical Trial. Cell Transplantation. 26(4): 647-658.

Tyzack, G.E., Hall, E.C., Sibley, Ch.R., Cymes, T., Forostyak, S., Carlino, G., Meyer, I.F., Schiavo, G., Zhang, S.Ch., Gibbons, G.M., Newcombe, J., Patani, R., Lakatos, A.: (2017) A neuroprotective astrocyte state is induced by neuronal signal EphB1 but fails in ALS models. Nature Communications. 8: 1164.

 
Experimentální transplantace buněk retinálního pigmentového epitelu na modelu velkého zvířete, GAČR 18-04393S, spoluřešitel Mgr. Slaven Erceg, PhD, 2018-2020
 
MikroRNA v poranění nervové soustavy: potenciální úloha a terapeutický význam, GAČR 18-21942S hlavní řešitel Mgr. Nataliya Romanyuk, PhD, 2018-2020
 
Studium signálních drah spojených se sekundární reakcí, tvorbou reaktivních kyslíkových radikálů a zánětu při poranění míchy a následné regeneraci. MŠMT program InterExcelence, podprogram InterAction LTAUSA17120, hl. řešitel Doc. RNDr Pavla Jendelová, PhD, 2017-2020.

Ústav klinické a experimentální medicíny IKEM

Ústav makromolekulární chemie AVČR

Fyzikální ústav AVČR

2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Lékařská fakulta Hradec Králové

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Fakulta strojní, ČVUT

Cambridge University, UK

University of Leeds, UK

Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia, Španělsko

New York Medical College, Valhala, USA

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230