Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 

O projektu

Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419

eu-msmt

Náplní projektu Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného týmu pod vedením předního zahraničního vědce, prof. Jamese Fawcetta (University of Cambridge), který se bude zabývat VaV v oblasti léčebných metod nervového systému. Projekt navazuje na dosavadní VaV aktivity Ústavu experimentální medicíny AVČR, v.v.i. a v souvislosti s jeho realizací dojde posílení kvality výzkumu na mezinárodní úrovni, pořízení chybějící výzkumné infrastruktury a prohloubení mezinárodní spolupráce ÚEM.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

 

Aktuality

Konference a workshopy – pořádané v Praze za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Regeneration, Plasticity, Protection (Dr. James Fawcett) – 10.–11. 1. 2017

Program konference  

DRG Injection Workshop (Dr. Menghon Cheah) – 28. 2. 2017

V rámci projektu Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419) za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se na přelomu února a března 2017 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze konal dvoudenní workshop, na kterém přednášeli odborníci z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR. Toto centrum spadá pod Oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge.

DRG INJECTION WORKSHOP (DR. MENGHON CHEAH)
Menghon Cheah, PhD MRSB na workshopu detailně popsal operační techniku pro injekci virových vektorů do DRG potkana v cervikální (C6, C7) a lumbální oblasti (L3-5). Přednáška byla následovaná praktickým cvičením a jejím hlavním přínosem bylo okamžité zavedení nové metodiky na pracovištích Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod a Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Perineuronal net treatments for memory loss (Dr. Sujeong Yang) – 2. 3. 2017

V rámci projektu Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419) za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se na přelomu února a března 2017 v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze konal dvoudenní workshop, na kterém přednášeli odborníci z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR. Toto centrum spadá pod Oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge.

PERINEURONAL NET TREATMENTS FOR MEMORY LOSS (DR. SUJEONG YANG)
Přednáška se týkala výzkumu krátkodobé a dlouhodobé paměti a vlivu perineuronálních sítí na její formování. PNN byly destruované pomocí chondrotinázy-ABC, která rozvolňuje řetězce chondroitinu, kde bylo prokázáno zlepšení paměťových schopností u testovaných jedinců. Zmíněn byl vliv sulfatace chondroitinu na chondroitin-4-sulfát a chondroitin-6-sulfát, kde 6-O-sulfatace se vyskytuje v juvenilním mozku a 4-O-sulfatace se vyskytuje v dospělém mozku, kde inhibuje tvorbu nových synapsí.

Hlavním přínosem této přednášky bylo prokázání vlivu PNN na neuronální funkce, v načrtnutí budoucích možností výzkumu paměti a možném způsobu léčby některých neurálních onemocnění pomocí různých modifikací PNN.

Zahájení projektu Neurorecon

V prvním pololetí 2017 byl vytvořen výzkumný tým projektu složený z šesti výzkumných pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR (ÚEM) a sedmi nově přijatých zaměstnanců vč. jedné zkušené výzkumné pracovnice z Cambridge / Leeds. Výběrová řízení na obsazení zbývajících tří neobsazených pozic probíhají. V čele týmu stojí přední zahraniční vědec prof. J. Fawcett (KZVP), který působí zároveň na University of Cambridge, Department of Clinical Neurosciences. Při zahájení realizace projektu byl ustanoven Řídící výbor projektu složený z pěti členů (J. Fawcett, J. Kwok, P. Jendelová, Š. Kubinová, S. Forostyak) a zároveň poradní tým oponentů ve složení (Bradburry, Verhaagen, Lakatos).

Prof. Fawcett připravil strategický směr projektu orientovaného na základní neurovědní výzkum směřující k využití výsledků v medicíně v léčbě závažných onemocnění a poranění centrální nervové soustavy. Na základě interního projednání řídícím výborem byly specifikovány postupy a metody výzkumu. Výzkumná agenda je rozdělena do osmi pracovních balíčků (dílčích výzkumných projektů) s příslušnými milníky a výstupy. 

Vytvořený výzkumný tým již využívá pro účely projektu stávající přístrojovou infrastrukturu ústavu, byly připraveny a zveřejněny veřejné zakázky na pořízení nového přístrojového vybavení.

V rámci realizace projektu se uskutečnila konference Regeneration, Plasticity, Protection (J. Fawcett) a dvoudenní workshop odborníků z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR, které spadá pod oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge. Zaměření přednášek: DRG INJECTION WORKSHOP (Dr. Menghon Cheah) a Perineuronal net treatments for memory loss (Dr. Sujeong Yang). V březnu byl uspořádán školící workshop na téma izolace DRG in situ v oblasti krční a bederní páteře doprovázená praktickými ukázkami jak otevřít správné obratle a identifikovat odpovídající dorzální ganglia. Tyto nové poznatky budou uplatněny v pracovních balíčcích 2 a 4. Dr. Sujeong představila různé modely narušení perineurálních sítí, které budou využity v pracovním balíčku 3. V rámci balíčku 5 byla navázána spolupráce s Dr. Andrasem Lakatosem z Cambridge University. Proběhlo několik Skype konferencí na téma zdroje a postupy pro izolaci astrocytů s cílem vytvořit a modifikovat populace astrocytů s neuroprotektivními účinky a naopak eliminovat jejich negativní roli během progrese neurodegenerativního onemocnění amyotrofní laterální sklerózy (ALS). Dále byla navázána spolupráce s Dr. Vincenzem de Paola z Imperial College v Londýně a dohodnuta stáž Dr. Růžičky na tomto pracovišti v druhé polovině letošního roku.

Newsletters

březen 2017

 

Doba řešení

1. 1. 2017 – 30. 10. 2022

 

Řešitelský tým

prof. MUDr. James Fawcett, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.
Dr. Jessica Kwok, Ph.D.
MUDr. Serhiy Forostyak. Ph.D.
prof. Dr. Govindan Dayanithi M.Sc. Ph.D
Dr. Slaven Erceg, Ph.D.
RNDr. Růžička Jiří, Ph.D.
Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.
Mgr. Závišková Kristýna
Mgr. Šeneklová Monika
Mgr. Dubišová Jana

 

Publikace

2017

Foscarin, S., Raha-Chowdhury, R., Fawcett, J., Kwok, J.: (2017) Brain ageing changes proteoglycan sulfation, rendering perineuronal nets more inhibitory. Aging. 9 (6): 1607-1622.

Koseki, H., Donegá, M., Lam, B.Y.H., Petrová, V., van Erp, S., Yeo, G.S.H., Kwok, J., Ffrench-Constant, Ch., Eva, R., Fawcett, J.: (2017) Selective rab11 transport and the intrinsic regenerative ability of CNS axons. eLife. 6: e26956.

Yang, S., Hilton, S., Alves, J.N., Saksida, L.M., Bussey, T., Matthews, R.T., Kitagawa, H., Spillantini, M.G., Kwok, J., Fawcett, J.: (2017) Antibody recognizing 4-sulfated chondroitin sulfate proteoglycans restores memory in tauopathy-induced neurodegeneration. Neurobiology of Aging. 59: 197-209.

 

Kontakty

prof. MUDr. James Fawcett, Ph.D.
klíčový zahraniční vědecký pracovník

doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
excelentní vědecký pracovník

Ing. Jan Tomanec
projektový a finanční manažer

Ing. Zuzana Kodymová
projektový a finanční manažer

Mgr. Markéta Nováčková
koordinátorka veřejných zakázek projektu

Centrum rekonstrukčních neurověd

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230