Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad  (VCBT), bylo vybudováno a zprovozněno Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) jako součást infrastruktury pro biomedicínský výzkum.

oppk-praha-eu-01

Centrum navazuje na úspěšnou realizaci „Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad“ (MŠMT 1M0538; CEP12-MSM-1M-U/01:1), řešeného v letech 2000-2004 a 2005-2011, které koordinovalo výzkum a vývoj v oblasti buněčné terapie, buněčných zdrojů a biokompatibilních materiálů a umožnilo vzájemné propojení klíčových vědeckých kapacit a výzkumných skupin v oblasti buněčné terapie a tkáňového inženýrství v ČR. V období 2014 – 2019 je VCBT finančně podporováno v rámci Národního programu udržitelnosti MŠMT (NPU I – LO1309).

Smyslem projektu VCTB je získávat výsledky základního výzkumu v oblastech buněčné terapie, tkáňového inženýrství a nanotechnologií, které povedou ke zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti VCTB a upevnění jeho postavení v těchto oborech.

Hlavní cíle  projektu VCTB vycházejí z realizovaného projektu v rámci OPPK a zahrnují: 

  1. Získání a prohloubení nových znalostí o bezpečných a účinných léčebných metodách, které nabízí terapii pro dnes neléčitelné onemocnění nebo které výrazně zkracují a/nebo zlevňují léčebný proces.
  2. Stabilizace podmínek pro vytváření kvalitních vědeckých výstupů VaVaI, udržení a navýšení počtu pracovních míst a efektivní využití, rozšíření a průběžná modernizace stávající výzkumné infrastruktury.
  3. Posílení interdisciplinarity biomedicínského výzkumu propojením oblastí výzkumu buněčné terapie, tkáňových náhrad, nanomateriálů, funkcionalizovaných nanovláken a inovativních biofyzikálních metod.
  4. Zapojení Centra do národních a mezinárodních struktur i dotačních projektů tak, aby byly zajištěny doplňující zdroje pro financování rozvoje Centra a upevňovány jeho mezinárodní vazby. Navazování a prohlubování spolupráce Centra s partnery aplikační sféry, jako jsou například nemocnice, klinická pracoviště, podniky a soukromí investoři. Zapojení pregraduálních i postgraduálních studentů lékařských a přírodovědných oborů do výzkumných projektů ve spolupráci univerzitami a prohloubení vzdělávání vědeckých pracovníků.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230