Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Projekt: Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně

Od 1. ledna 2018 jako partner žadatele PrimeCell Advanced Therapy, a.s., realizuje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. projekt „Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně“. Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace (IV. Výzva). Registrační číslo projektu je CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012524.

Předmětem projektu je vývoj nových produktů určených pro výrobu kostních výplní, získaných zpracováním lidské kostní tkáně. Hlavními výstupy projektu budou ověřené technologie DBM (organická složka kostní tkáně) a Bioapatit (anorganická složka kostní tkáně).

eu-mpo

 

Název Název anglicky Akronym Poskytovatel / Funding Agency Registrační číslo / Registration Number
Doba řešení / Implementaion Period
Hlavní řešitel / Principal Investigator
Odkaz / Reference
Komercializace výstupů VaV
Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Commercialization of Research Outputs of the Institute of Experimental Medicine AS CR GAMA TAČR TG01010135 2014–2019 Ing. Jan Prokšík Více zde
Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu Czech National Node of European Infrastructure in Translational Medicine EATRIS-CZ MŠMT LM2015064 2016–2019 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM je další příjemcem, hlavní příjemce je UPOL) Více zde
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec BIOCEV OP VaVpI Prioritní osa 1– Evropská centra excelence CZ.1.05/ 1.1.00/02.0109 2016–2020 ÚEM AV ČR je partnerem projektu Více zde
BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu (BIOCEV-FAR) BIOCEV: from Fundamental to Applied Research BIOCEV-FAR MŠMT - NPU II LQ1604 2016–2020 ÚEM AV ČR je partnerem projektu Více zde
Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad Research Centre of Cell therapy and Tissue Repair VCBTTN MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/24006 2011–2013 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. Více zde
Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Research Centre for Genomics and Proteomics VCGP MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/21528 2014 RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. Více zde
Pokročilé zobrazování živých tkání Advanced Bioimaging of Living Tissues  PZŽT MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/21527 2014 doc. RNDr. Jan Malinský, Ph.D. Více zde
Systém k měření genotoxicity nanočástic The System for Measuring Genotoxicity of Nanoparticles GENOTOX MHMP - OPPK CZ.2.16/3.1.00/24507 2015 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
Buněčná terapie a tkáňové náhrady Cell Therapy and Tissue Repair BTTN MŠMT – NPU I LO1310 2014–2019 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.  
Nízkoteplotní plazma v medicíně Low temperature plasma in medicine   TAČR TA04010449 2014–2017 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (spoluřešitel) hlavní příjemce Foton, s.r.o.  
Nízkoteplotní plazma pro humánní medicínu Low temperature plasma for human medicine   MPO TRIO FV10081 2016–2020 PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (spoluřešitel) hlavní příjemce Foton, s.r.o.  
Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění Biomaterials and stem cells in the treatment of stroke and spinal cord injury   MŠMT/ Finanční mechanismy EHP/Norsko 7F14057 2014–2017 doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Více zde
Inovativní metody monitorování toxicity dieselových emisí v reálném městském provozu Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic MEDETOX European Community, LIFE+, LIFE10 ENV/CZ/651 2011–2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
 Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities CITI-SENSE FP7 EU project FP7/ENV-2012-308524-2 2012–2016 MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. Více zde
 A common European approach to the regulatory testing of Manufactured Nanomaterials A common European approach to the regulatory testing of Manufactured Nanomaterials NANoREG FP7 EU project NMP-LA-2013-310584 2012–2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
Toxické účinky nanomateriálů jako funkce jejich struktury a fyzikálně chemických vlastností Toxic effects of nanomaterials as a function of their structure and physicochemical properties NANOSTOX MŠMT COST.CZ LD 14002 2013–2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.  
  Modelling of toxicity of nanomaterials MODENA/EU COST Action   TD1204 2013–2016 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
Genomika a proteomika při studiu mechanismů biologických účinků vyráběných nanočástic Genomics and proteomics in the study of mechanisms of the biological effects of manufactured nanoparticles NANOGEN MŠMT – NPU I LO1508 2015–2020 RNDr. Pavel Rössner, Jr. PhD.  
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Nanomaterials and Nanotechnologies for Environment Protection and Sustainable Future NanoEnviCz MŠMT LM2015073 2016–2019 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. Více zde
Dobudování a upgrade výzkumné infrastruktury “Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost”   ProNanoEnviCz MŠMT   2016–2019 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.  
Centrum vývoje originálních léčiv Centre of Development of Original Drugs CVOL TAČR TE01020028 2012–2019 Dr. Z. Havlas, ÚOCHB AV ČR
spoluřešitel: Dr. Z. Zídek, ÚEM AV ČR
 
  Targeting challenges of active ageing: innovative integrated strategies for the healing of age-related hearing loss TARGEAR EU projekt FP7-PEOPLE-2013-IAPP   2014–2017 Prof. Isabel Varela-Nieto, Španělsko, spoluřešitel prof. J. Syka  
Centrum rekonstrukčních neurověd Center of Reconstructive Neuroscience NEURORECON MŠMT - OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419 2017–2022 prof. MUDr. James Fawcett, PhD, doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Více zde
Healthy Aging in Industrial Environment Healthy Aging in Industrial Environment HAIE MŠMT - OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798 2018–2022 Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. ÚEM je partnerem Ostravské univerzity
Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně Development of products obtained by processing human bone tissue for selected applications in tissue engineering and regenerative medicine MPO - OP PIK (program Aplikace) CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012524 2018–2020 Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., spoluřešitel (ÚEM AV ČR je partnerem projektu) Příjemce projektu je PrimeCell Advanced Therapy, a.s.
Selekce diagnostických ukazatelů dlouhodobého účinku multifunkčních peptidů působících na receptory pro opioidy typů µ, δ a κ – hledání nových cest, jak léčit chronickou bolest Selection of diagnostic markers of the long-term effect of multifunctional peptides targeting µ, δ and κ-opioid receptors – search for new possibilities for treatment of chronic pain INTER-EXCELENCE MŠMT LTAUSA18110 2019–2022 Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc (spoluřešitel), hlavní příjemce Fys. ústav AV ČR

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–13:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230