Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Mladí vědci z ÚEM AV ČR získali grant AZV Junior

Publikováno 27. 04. 2022

Výzkumné projekty Mgr. Michala Kroupy, Ph.D. a RNDr. Soni Vodenkové, Ph.D. uspěly ve veřejné soutěži o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) a získaly grant AZV Junior.

Oba vědci tak uspěli v silné konkurenci 60 juniorských projektů, z nichž bylo vybráno a doporučeno k financování pouze 12 projektů.

Jednotlivé návrhy projektů hodnotila Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), která vybrané projekty následně doporučila k financování MZČR. Celková alokace finančních prostředků činí 81 324 000 Kč (na celou dobu řešení projektu), přičemž pro rok 2022 bylo vyčleněno 14 282 000 Kč.

 

Za ÚEM AV ČR byly vybrány následující výzkumné projekty: 

Význam mitochondriální DNA u nádorů tlustého střeva a konečníku
RNDr. Soňa Vodenková, Ph.D. - Oddělení molekulární biologie nádorů.
 
Vývoj genomové nestability a narušení integrity telomer u kolorektálního karcinomu
Mgr. Michal Kroupa, Ph.D. - Oddělení molekulární biologie nádorů.

 

Výše uvedené projekty budou realizovány ve spolupráci s Biomedicínským centrem LF UK v Plzni. Výsledky výzkumu by měly vést k vyšší personalizaci diagnostiky a léčby onkologických pacientů.

Personalizovaná onkologická péče využívá faktu, že nádory nesou genové změny a charakteristiky, které jsme dnes schopni diagnostikovat. Je založena na detailních znalostech vlastností onemocnění u konkrétního pacienta. Díky tomu je možné prodloužit život pacientů a zvýšit jeho kvalitu, tzn. méně zbytečné léčby, méně nežádoucích účinků a souvisejících nákladů díky chytřejšímu rozhodování o tom, zda, kdy a jakým způsobem pacienta léčit. 

 

Vývoj genomové nestability a narušení integrity telomer u kolorektálního karcinomu

Mgr. Michal Kroupa, Ph.D. - Oddělení molekulární biologie nádorů

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastěji diagnostikovaná nádorová onemocnění v ČR. Mezi charakteristické znaky CRC patří narušení genomové stability, projevující se nejčastěji ve formě chromozomální nebo mikrosatelitové nestability. V současné době se předpokládá, že oba fenotypy nejsou vzájemně exkluzivní a může docházet k jejich částečnému překryvu. Jelikož jsou oba fenotypy spojeny se specifickou léčbou, otázkou tak zůstává, do jaké míry dochází k projevu obou fenotypů v rámci tumoru od jednoho pacienta.

Druhá část projektu je zaměřena na porovnání odlišností/shod genomové nestability a odlišností/shod v biologii telomer při přechodu od primárního tumoru k metastatické tkání. Jednoduše řečeno, co zdědí metastatická tkáň od tumoru a co vznikne v metastáze nově (jaké jsou genetické shody/ odlišnosti) u konkrétního pacienta (přičemž se zkoumá primární nádorová tkáň a metastatická tkáň od stejného pacienta).

Cíle projektu:

  • popsat specifické vzorce genomové nestability předávané primárním tumorem nově vznikající metastáze,
  • popsat do jaké míry dochází k překryvu fenotypů genomové nestability (chromozomální a mikrosatelitové nestability) v rámci tumoru,
  • zjistit, zda mají jednotlivé typy genomové nestability (primární tumor vs. metastatická tkáň) odlišnosti v rámci biologie telomer.

Výsledky výzkumu by měly vést k vyšší personalizaci diagnostiky a léčby onkologických pacientů. 

 

Význam mitochondriální DNA u nádorů tlustého střeva a konečníku

RNDr. Soňa Vodenková, Ph.D. - Oddělení molekulární biologie nádorů

V rámci projektu se zaměříme na studium mitochondriální DNA (mtDNA) a jejích změn u pacientů s nově diagnostikovaným sporadickým kolorektálním karcinomem (CRC). Mitochondrie jsou klíčovými organelami eukaryotických buněk a jsou zodpovědné za četné základní buněčné funkce, mezi které mimo jiné patří výroba ATP skrze oxidativní fosforylaci a indukce apoptózy. Počet mitochondrií v buňce závisí na její energetické potřebě; zvláště početné jsou v buňkách s vysokými energetickými nároky.

Mitochondrie hrají důležitou roli ve výskytu a vývoji rakovinných buněk, přičemž se účastní procesu buněčné proliferace, apoptózy a stárnutí. Vzhledem k tomu, že mitochondrie obsahují vlastní DNA, mohly by sloužit jako kandidátní marker pro bližší pochopení patogeneze a progrese CRC. Změny mtDNA již byly identifikovány u několika typů solidních nádorů, avšak jejich dopad na průběh onemocnění, prognózu a léčebnou odpověď pacienta zůstává stále nejasný. Stejně tak doposud nebyl objasněn klinický význam přítomnosti mtDNA v krevní plazmě onkologických pacientů.

V našem projektu zamýšlíme stanovit množství mtDNA v nádorové tkáni, přilehlé nenádorové mukóze a krvi a také charakterizovat variace, poškození a opravu mtDNA. Naměřené údaje budeme analyzovat společně s klinickými charakteristikami pacientů. Pacienti budou dále sledováni pro posouzení vlivu naměřených markerů na účinnost protinádorové léčby, prognózu a dlouhodobé přežívání pacienta. Věříme, že výsledky našeho projektu přispějí k bližšímu určení klinických charakteristik pacienta.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230