Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z ÚEM AV ČR a CEITEC publikovali novou studii, zabývající se hodnocením osteogenního potenciálu pěnových nosičů využitelných při léčbě komplikovaných zlomenin a kostních defektů

Publikováno 16. 05. 2022

V aktuálním čísle časopisu International Journal of Molecular Sciences (IF 5,924) byla zveřejněna nová studie, zabývající se hodnocením osteogenního potenciálu pěnových nosičů z kolagenu typu I kombinovaného s biokeramikami.

Na studii se podíleli vědci z ÚEM AV ČR, jmenovitě Mgr. Veronika Hefka Blahnová a Mgr. Eva Filová, Ph.D. z Oddělení tkáňového inženýrství, ve spolupráci s kolegy z  výzkumného centra CEITEC.

Pěny na bázi kolagenu I (ColI) byly modifikovány kalcinovaným/nekalcinovaným hydroxyapatitem (HAP) nebo fosforečnanem vápenatým a následně byla sledována jejich interakce s buňkami. Výsledné nosiče se lišily zejména velikostí částic a pórů a mírou rozpustnosti. Biologický účinek materiálů byl prokázán na mezenchymálních stromálních buňkách z lidské kostní dřeně. Morfologie nosičů byla určena skenovací elektronovou mikroskopií. Pomocí testování metabolické aktivity, genové exprese metodou qPCR a imunohistochemickým barvením vědci hodnotili biologickou aktivitu všech materiálů.

Bylo zjištěno, že nejvhodnějším složením nosičů pro indukci osteogeneze je pěna z kolagenu I (ColI) s kalcinovaným hydroxyapatitem (HAP) o velikosti pórů 360 ± 130 µm a průměrné velikosti částic 0,130 µm. Tento materiál podpořil expresi mRNA osteogenních markerů RunX2 a ColI, vedl k silné syntéze extracelulárního proteinu osteokalcinu, a vykazoval tedy významný osteogenní efekt. Mimoto vyniká snadnou manipulací a je přizpůsobitelný velikosti defektu, což mu dává velký potenciál pro klinické využití v kostním tkáňovém inženýrství.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230