Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní semináře ÚEM AV ČR

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na semináře ÚEM AV ČR, při kterých bychom Vám rádi představili naše aktuální výzkumné projekty a výsledky výzkumů. Semináře budou probíhat vždy první čtvrtek v měsíci (vyjma července a srpna) od 14 hodin. S ohledem na epidemiologickou situaci budou výlučně online prostřednictvím aplikace MS Teams. Přednášejícími budou naši Ph.D. studenti a postdoktorandi, semináře budou probíhat v anglickém jazyce. Pozvánku naleznete v příloze. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIzYzE5YzMtYjU0Ny00OWZlLWI0NjUtOTdjNjgwMjAyNWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d7470ab-bc1f-479b-b931-a6659ae3ac66%22%2c%22Oid%22%3a%22bb52678c-c1c3-442f-8f22-dc44ce07a397%22%7d

 

Přednáší:

Mgr. Viktorie Psutková /  Oddělení vývojové biologie

Anotace: 

Transkripční faktory Meis ovlivňují expresi genů Hox určující předozadní osu vyvíjejícího se embrya. Geny Hox ovlivňují migraci buněk neurální lišty, klíčové populace multipotentních migrujících buněk u obratlovců. Buňky neurální lišty se podílí na utváření velmi odlišných struktur, např. hlavových chrupavek a kostí, srdečních chlopní, pigmentových buněk nebo hlavových a periferních nervových a gliových buněk.  Představíme modelový organizmus Danio pruhované, v kterém jsme cílenou mutagenezí vytvořili knock-out linie pro geny Meis. Naše data ukazují vliv transkripčních faktorů Meis na vývoj hlavových chrupavek a srdce, které jsou odvozené z neurální lišty.

 

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka ke stažení

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230