Institute of Experimental Medicine CAS

V4RM – Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine

 

visegrad-fund v4supp

 

The principles of regenerative medicine (RM) are currently applied in the development of new treatments, understanding organ development, creating model system for new drug testing and others. For each country, the pipeline of success in the RM involves: a) scientific research and sufficient funding, b) implementation, translation and commercialization of research results and c) training and education of young experts.

The optimal combination would drive the RM forward and increase the engagement of young people, improving the public opinion.

In this project we are aiming to establish a V4RM network of research, education and enterprise organization involved in the field of regenerative medicine in Visegrad countries and Ukraine (V4U). The network will become a basis for the establishment of wide consortia of V4U organizations for generating future collaborations, translation of basic research towards application, promotion of student exchanges and stimulation of the growth of competitiveness of V4U organizations.

The V4RM project consortia comprise 5 main partners from all Visegrad countries and Ukraine:

 • Czech Republic : Institute of Experimental Medicine CAS, Prague, www.iem.cas.cz
 • Hungary : BioTalentum, Ltd. Gödöllő, www.biotalentum.hu
 • Poland : Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences, Warsaw, www.imdik.pan.pl/en
 • Slovakia : Institute of Neuroimmunology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, www.niu.sav.sk
 • Ukraine : Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS Ukraine, Kharkiv, www.cryo.org.ua

Project coordinator

 • Yuriy Petrenko, Ph.D. / yuriy.petrenko@iem.cas.cz

Administrative Support

 • Georgios Sakellaris, Ph.D. / georgios.sakellaris@iem.cas.cz

https://www.visegradfund.org

 

141967630-s visegrad-logo

 

/ CZ /

 

V4RM – Rozvoj spolupráce zemí V4 a Ukrajiny ve výzkumu, vzdělávání a aplikacích v oblasti regenerativní medicíny

 

visegrad-fund

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Principy regenerativní medicíny (RM) jsou v současné době aplikovány ve vývoji nových léčebných postupů, vytváření modelových systémů pro testování nových léčiv nebo pro pochopení vývoje orgánů. Pro úspěšný rozvoj RM je důležité zajistit a) vědecký výzkum a jeho dostatečné financování>, b) aplikaci a komercializaci výsledků výzkumu, c) vzdělávání mladých vědeckých pracovníků. Optimální propojení těchto faktorů by mělo podpořit rozvoj regenerativní medicíny a její aplikaci do medicínské praxe, zvýšit zapojení mladých lidí a zlepšit povědomí veřejnosti v této oblasti.

Cílem projektu je vytvoření sítě výzkumných, vzdělávacích a komerčních organizací v oblasti regenerativní medicíny v zemích Visegradské skupiny (V4) a Ukrajiny (V4U). Tato síť se stane základem pro širší konsorcium organizací v rámci zemí V4U, s cílem navázat nové spolupráce, posílit aplikaci základního výzkumu, umožnit výměnné pobyty studentů a mladých vědců a posílit konkurenceschopnost v oblasti regenerativní medicíny.

Do projektu je zapojeno 5 partnerských organizací ze zemí V4 a Ukrajiny:

 • Česká republika: Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, www.iem.cas.cz
 • Maďarsko: BioTalentum, Ltd. Gödöllő, www.biotalentum.hu
 • Polsko: Mossakowskiho centrum lékařského výzkumu, Polská akademie věd, Varšava, www.imdik.pan.pl/en
 • Slovensko: Neuroimunologický ústav, Slovenská akademie věd, Bratislava, www.niu.sav.sk
 • Ukrajina: Ústav pro problémy kryobiologie a kryomedicíny, Národní akademie věd Ukrajiny, Charkov, www.cryo.org.ua

Koordinátor projektu

 • Yuriy Petrenko, Ph.D. / yuriy.petrenko@iem.cas.cz

Administrativní podpora

 • Georgios Sakellaris, Ph.D. / georgios.sakellaris@iem.cas.cz

https://www.visegradfund.org

Mail room:
Building La 2nd floor, Office No. 2.18
Mo–Fri   9:00–12:00

Data box:
kqcnc2p

Social media:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Contacts

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Czech Republic
+420 241 062 230