Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ústavu experimentální medicíny AV ČR  se soustřeďuje na vybraná témata a problémy v biomedicíně se zvláštním zřetelem na jejich využití v klinické medicíně. V oblasti neurověd je výzkum zaměřen na studium iontových změn a difúzních parametrů v CNS během fyziologických a patologických stavů, na nesynaptický přenos v CNS, iontové kanály a receptory, funkci gliových buněk, úlohu glutamátových receptorů a vápníkových iontů v komunikaci mezi neurony a gliovými buňkami, úlohu extracelulární matrix v synaptické plasticitě, při poranění a regeneraci CNS, stejně jako na morfologické a funkční charakteristiky nervových buněk v sluchovém systému a jejich poškození během patologických procesů.

V oblasti výzkumu kmenových buněk se ústav věnuje buněčné terapii a tkáňovému inženýrství v oblasti oftalmologie, ortopedie a poškození CNS, diferenciaci a implantaci různých typů kmenových buněk, stejně jako tvorbě tkáňových náhrad na bázi přírodních nebo syntetických hydrogelů nebo biodegradabilních nosičů z netkaných nanovláken. 

V oblasti buněčné biologie se výzkum zaměřuje na studium molekulárních mechanismů, které se podílejí na karcinogenezi a zvýšené predispozici vůči nádorovému onemocnění. Nedávný výzkum byl také zaměřen na identifikaci raných ukazatelů indikujících maligní transformace, které by mohly být využitelné pro včasnou diagnostiku nádorového onemocnění. 

Mezi další oblasti výzkumu patří studium principů vývojové biologie, genotoxických a embryotoxických účinků xenobiotik a mechanismů, které jsou základem vzniku vrozených vad, původ a průběh toxických reakcí na úrovni buněk a tkání, histochemie a farmakologie enzymů jako ukazatelů biochemických procesů a vlivu léčiv na imunitní reakci během infekčních onemocnění. 

V oblasti biotechnologických inovací se studují nanočástice a nanomateriály z hlediska genotoxicity, cytotoxicity a jejich vlivu na živé systémy. Podílíme se na vývoji magnetických nanočástic a jejich využití při doručování léků nebo značení buněk pro neinvazivní sledování v těle příjemce. Ústav se rovněž zabývá studiem vlivů nízkoteplotního plazmatu na biologické systémy, podílí se na vývoji nových přístrojů pro lékařské aplikace, jakožto i na vývoji technologie kultivace kmenových buněk a kryoprezervace pro klinické použití.

V současné době má ústav 11 samostatných vědeckých oddělení.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230