Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

eu-msmt-b

 

Název projektu : Rozvoj kapacit Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Registrační číslo projektu : CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014590

Způsobilé výdaje projektu : 17.952.708,25 Kč

Období realizace projektu : 1.1.2020 – 30.6.2023 (prodloužení o 6M)

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. se dne 19. 12. 2019 zavázal k dodržování doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o soubor obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů.

Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

Na základě Charty a Kodexu implementují výzkumné instituce tzv. Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Instituce, které úspěšně implementují daná doporučení, získají od Evropské komise ocenění "HR Excellence in Research", tzv. HR Award.

Základní popis projektu:

V rámci projektu dojde k nastavení strategického řízení ústavu v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a naplnění podmínek vedoucích k získání ocenění HR Award.  Rovněž bude nastaven jednotný systém technologického transferu a budou zvýšeny kompetence ústavu v oblasti mezinárodní spolupráce, mezisektorové spolupráce, popularizace vědy a výzkumu a využívání duševního vlastnictví. Projekt též podpoří pracovníky ústavu formou zahraničních stáží a cíleného odborného vzdělávání.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Specifické cíle projektu:

  1. Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. V rámci tohoto specifického cíle předpokládáme získání ocenění HR Award. Rovněž dojde k vytvoření sady dokumentů, které budou upravovat oblast lidských zdrojů z hlediska řízení této oblasti a také budou pokrývat oblasti, v nichž budou na základě GAP analýzy identifikovány nedostatky.
  2. Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace výzkumné organizace. Specifický cíl je zaměřen na vytvoření Strategie mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace, která stanoví kritéria pro výběr vědeckých pracovníků vyslaných na zahraniční stáže. Dále budou vyhotoveny překlady pracovních dokumentů do anglického jazyka, se kterými mohou přijít do styku zahraniční pracovníci, tj. pracovní řád, pracovní výkazy, vnitřní předpisy, směrnice, příkazy, formuláře, pokyny. Prostřednictvím kurzů odborné angličtiny se zvýší jazykové kompetence pracovníků ÚEM. Pracovníci vyslaní na zahraniční stáže zvýší svou odbornost a seznámí se se způsobem řízení a financování zahraniční organizace.
  3. Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií. V rámci specifického cíle bude vytvořena Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a dále budou revidovány navazující interní směrnice týkající se ochrany duševního vlastnictví a komercializace vědeckých výstupů ÚEM.
  4. Strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV. Bude vytvořen vnitřní dokument, který definuje možnosti a interní procesy pro vědecké pracovníky k šíření výsledků výzkumu. Řadou školení pak budou vědečtí pracovníci lépe připraveni na přímou komunikaci s veřejností a budou tak zlepšeny jejich prezentační a komunikační dovednosti.

 

Řídící výbor projektu:

Ing. Miroslava Anděrová CSc.

ředitelka ÚEM

Doc. RNDr. Jan Malínský Ph.D.

zástupce ředitelky ÚEM

Ing. Jitka Hošková

vedoucí oddělení technickohospodářské správy ÚEM

Ing. Jan Prokšík

vedoucí oddělení projektové podpory a technologického transferu ÚEM

 

Realizační tým projektu:

Aktivita č. 1 - Řízení projektu

Ing. Jan Prokšík

manažer projektu

Ing. Jan Tomanec

finanční manažer projektu

Aktivita č. 2 – Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“

Mgr. Jan Rupp MBA

HR manažer

Pavla Mlčochová

HR asistent

Aktivita č. 5 – Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

Ing. Jan Prokšík

manažer KA5 Mezinárodní spolupráce

Ing. Leona Marková

manažer KA5 Mezinárodní spolupráce

Aktivita č. 6 – Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií

Ing. Zuzana Kodymová

manažer KA6 Mezisektorová spolupráce a TT

Aktivita č. 8 – Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Mgr. Petr Caletka

manažer KA8 Popularizace

 

Průběh realizace projektu

12/2019 – ÚEM se zavázal k dodržování doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

1/2020 – 11/2020 – zpracování GAP analýzy a akčního plánu

12/2020 - realizace projektu, implementace opatření Akčního plánu

 

Proces HRS4R

hrs4r-procedure-flow-slide

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230