Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V oddělení jsou zkoumány molekulární charakteristiky nádorových onemocnění, především tlustého střeva a konečníku. V rámci těchto studií pracujeme na molekulárně-epidemiologické úrovni s cílem identifikovat biologické ukazatele (I.) zvýšené predispozice vůči nádorovému onemocnění, (II.) včasné diagnostiky, (III.) individuální odpovědi na protinádorovou léčbu (IV.) a nebo dlouhodobé prognózy. V oddělení pracujeme s různými typy biologického materiálu od pacientů s nádorovým onemocněním, jako jsou solidní tkáň, krevní buňky nebo plazma.

stazeny-soubor(1)

Zástupce vedoucího oddělení:

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
E-mail: veronika.vymetalkova@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 062 699

Vědečtí pracovníci:

Mgr. Michal Kroupa, Ph.D.
RNDr. Alessio Naccarati, Ph.D.
Ing. Alena Opattová, Ph.D.
Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D.
MUDr. Pavel Vodička, CSc. 
MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 

Postgraduální studenti:

Mgr. Petra Bendová
Mgr. Klára Červená
Mgr. Andrea Čumová
MUDr. Josef Horák
Mgr. Alexandra Rejhová
Ing. Anna Šišková
Mgr. Kristýna Tomášová
Tel.: +420 241 062 251

Techničtí pracovníci:

Dominika Dušková
RNDr. Petr Hanák, Ph.D.

Pregraduální studenti:

 

Spolupracovníci:

Mgr. Jana Slyšková, Ph.D. 
Mgr. Markéta Urbanová, Ph.D.

Významné výsledky oddělení v roce 2020

1 ) Genetické varianty ve vazebných místech pro mikroRNA u SLC trasportérů genů mohou být považovány za prediktivní biomarkery v léčbě kolorektálního karcinomu

Genetické varianty v genech SLCO3A1, SLC22A2 a SLC22A3 byly identifikované jako prognostické faktory. Naopak jsme nezaznamenali žádnou významnou souvislost mezi miRSNP a rizikem CRC.

 
 
Klasifikace celkového přežití (OS) a regresní analýza u pacientů s kolorektálním karcinomem odhalila potenciálné prognostické biomarkery.  B: Odpovídající Kaplan-Meierovy křivky představují rozdíly v OS stratifikovaném pro každý uzel pro rs103909, rs2108601 a rs739439
 
Publikace: Genetic variations in microRNA-binding sites of solute carrier transporter genes as predictors of clinical outcome in colorectal cancer.  Bendova P, Pardini B, Susova S, Rosendorf J, Levy M, Skrobanek P, Buchler T, Kral J, Liska V, Vodickova L, Landi S, Soucek P, Naccarati A, Vodicka P, Vymetalkova V. Carcinogenesis. 2021 Apr 17;42(3):378-394. doi: 10.1093/carcin/bgaa136
 
2) Výzkumníci z oddělení Molekulární biologie nádorů jsou spoluautory 2 článků publikovaných v Nature Protocols
 

Články vznikly v rámci dlouholeté mezinárodní spolupráce, která byla završena 4letým projektem hCOMET – The comet assay as a human biomonitoring tool ( http://www.hcomet.eu), jenž byl ukončen na podzim roku 2020. hCOMET projekt, vedený prof. Andrew Collinsem, byl finančně podpořen asociací COST (COST Action CA15132, https://www.cost.eu). Asociace COST (European Cooperation in Science and Technology) je celoevropská mezivládní organizace, která podporuje průlomové vědecké a technologické projekty vedoucí k novým konceptům a výrobkům. Tím přispívá k posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit.

Publikace:   Minimum Information for Reporting on the Comet Assay (MIRCA): recommendations for describing comet assay procedures and results. Møller P, Azqueta A, Boutet-Robinet E, Koppen G, Bonassi S, Milić M, Gajski G, Costa S, Teixeira JP, Costa Pereira C, Dusinska M, Godschalk R, Brunborg G, Gutzkow KB, Giovannelli L, Cooke MS, Richling E, Laffon B, Valdiglesias V, Basaran N, Del Bo' C, Zegura B, Novak M, Stopper H, Vodicka P, Vodenkova S, de Andrade VM, Sramkova M, Gabelova A, Collins A, Langie SAS. Nat Protoc. 2020 Dec;15(12):3817-3826. doi: 10.1038/s41596-020-0398-1. Epub 2020 Oct 26. PMID: 33106678
 
Publikace : An optimized comet-based in vitro DNA repair assay to assess base and nucleotide excision repair activity.
Vodenkova S, Azqueta A, Collins A, Dusinska M, Gaivão I, Møller P, Opattova A, Vodicka P, Godschalk RWL, Langie SAS. Nat Protoc. 2020 Dec;15(12):3844-3878. doi: 10.1038/s41596-020-0401-x. Epub 2020 Nov 16. PMID: 33199871
 
 
Významné výsledky oddělení v roce 2019

 1)      5-fluoruracil (5-FU) a ostatní fluoropyrimidíny

Článek zahrnuje všechny známé molekulární mechanismy, které jsou základem chemorezistence u pacientů s rakovinou tlustého střeva. Zaměřuje se také na různá pro-léčiva 5- Fluorouracilu vyvinutá za účelem zvýšení množství cirkulujícího 5- Fluorouracilu a omezení jeho toxicity. Článek také navrhuje budoucí směry personalizované terapie kolorektálního karcinomu podle nejnovějších publikovaných výsledků.

 

Obrázek shrnuje metabolismus 5-fluorouracilu a jeho hlavních proléčiv kapecitabinu, tegafuru a 5'-deoxy-5-fluorouridinu. Na levé straně jsou zobrazeny anabolické dráhy jejich transformace na jednotlivé metabolity v nádorové buňce. Na pravé straně je znázorněna katabolická dráha v játrech. V obrázku jsou rovněž znázorněny důsledky vzniklé působením aktivních metabolitů 5-fluorouracilu v nádorové buňce.

Publikace : 5-fluorouracil and other fluoropyrimidines in colorectal cancer: Past, present and future.Vodenkova S, Buchler T, Cervena K, Veskrnova V, Vodicka P, Vymetalkova V. Pharmacol Ther. 2020 doi: 10.1016/j.pharmthera.2019.107447

 2)      Analýza vlivu exprese lokusů kvantitativního znaku u genů ABC transportérů a jejich vliv na přežívání pacientů s CRC léčených 5-FU

ATP-binding cassette (ABC) transportéry jsou odpovědný za export exogenních látek z buňky do zevního prostředí a tím hrají klíčovou roli ve vzniku chemorezistence.

 

 V případě všech pacientů s CRC byla genetická varianta rs3819720 v ABCB3/TAP2 genu statisticky významně asociována s celkovým přežíváním v kodominantní a dominantním modelu, i při Bonferroniho korekci.

 

Kaplan – Meierova křivka přežívání u KRK pacientů s rs3819720 v genu ABCD3/TAP2

Publikace:  Expression quantitative trait loci in ABC transporters are associated with survival in 5-FU treated colorectal cancer patients. Vymetalkova V, Rosa F, Susova S, Bendova P, Levy M, Buchler T, Kral J, Bartu L, Vodickova L, Hughes DJ, Soucek P, Naccarati A, Kumar R, Vodicka P, Pardini B. Mutagenesis. 2020 Jul 11;35(3):273-281. doi: 10.1093/mutage/gez050.

 

Významné výsledky oddělení v roce 2018

1) Analýza vlivu funkčních genetických variant v genech DNA reparace v souvislosti s rizikem vzniku kolorektálního karcinomu

Studiem 16 funkčních genových variant opravy DNA jsme dosáhli těchto výsledků:

a)     V rámci asociační studie pacientů a kontrol jsme identifikovali jeden genetický polymorfizmus (rs3204953, gen REV3L) asociovaný s 2.3 krát vyšším rizikem vzniku onemocnění pro nositele variantního genotypu (p=0.006).

b)     Pomocí CART analýzy jsme identifikovali varianty rs3218649 v genu POLQ a rs7689099 v genu NEIL3 jako významně asociované s celkovým přežíváním (OS) a přežíváním bez recidiv (RFS).

  katka

Publikace:  Jiraskova, K., Hughes, D., Brezina, S., Gumpenberger, T., Veskrnova, V., Buchler, T., … Vodicka, P. (2018). Functional Polymorphisms in DNA Repair Genes Are Associated with Sporadic Colorectal Cancer Susceptibility and Clinical Outcome. International Journal of Molecular Sciences, 20(1), 97. https://doi.org/10.3390/ijms20010097

 

2) DNA reparační kapacita jako determinant stanovující prognózu a odpověď na léčbu pacientů s kolorektálním karcinomem

BER-DRC (DNA reparační kapacita zaměřená na bázové excizní opravy) v nemaligní sousední sliznici pozitivně souvisí s celkovým přežitím (P = 0,007) a přežíváním bez recidívy (P = 0,04). Multivariační analýza prokázala, že dobrá odpověď na léčbu v TNM stadiích II a III se zvýšenou BER-DRC v sliznici vykazovala lepší celkové přežití. Celkové přežití těchto pacientů bylo navíc ještě lepší v přítomnosti snížené hodnoty BER-DRC v nádorové tkáni. Poměr BER-DRC v nádorové tkáni s BER-DRC v sliznici pozitivně koreluje s pokročilým nádorovým stupněm (P = 0,003). Souhrnně, výsledky této studie naznačují, že hladina BER-DRC je spojena s přežitím pacientů. BER-DRC představuje potenciální prognostický biomarker použitelný pro predikci odpovědi na léčbu a užitečný pro individuální přístup pacientů.

sona1(1)

sona2(1)

Publikace:  Vodenkova, S., Jiraskova, K., Urbanova, M., Kroupa, M., Slyskova, J., Schneiderova, M., … Vodicka, P. (2018). Base excision repair capacity as a determinant of prognosis and therapy response in colon cancer patients. DNA Repair, 72, 77–85. https://doi.org/10.1016/j.dnarep.2018.09.006

 

3) Expresní profil klastru miR-17/92 jako prediktor odpovědi na léčbu pacientů s rektálním karcinomem

V této studii jsme identifikovali RC-specifické miRNA profily, které umožnily rozlišit pacienty reagující na adjuvantní terapii od pacientů, kteří na tuto terapii nereagovali. Převládající část identifikovaných miRNA byla součástí rodiny miR-17/92. ZVýšené hladiny miR-17, -18a, -18b, -19a, -19b, -20a, -20b a -106a v RC nádorech byly spojeny s vyšším rizikem recidivy nádoru a jejich nadměrné exprese v buněčných liniích RC stimulovala buněčnou proliferaci. Zkoumání těchto miRNA v plazmatických exosomech ukázalo, že hladiny se lišily mezi RC pacienty a zdravými kontrolami a korelovaly s odpovědí pacienta na léčbu.

 

kral2(1)

 

 Publikace:  Kral, J., Korenkova, V., Novosadova, V., Langerova, L., Schneiderova, M., Liska, V., … Slyskova, J. (2018). Expression profile of miR-17/92 cluster is predictive of treatment response in rectal cancer. Carcinogenesis, 39(11), 1359–1367. https://doi.org/10.1093/carcin/bgy100

 

4) Odhalení genetických variant v souvislosti s rizikem vzniku kolorektálního karcinomu

V předkládané studii se provedlo celo-genomové sekvenování 1 439 pacientů a 720 kontrol, a dále testovány na u 34 869 případů a 29 051 kontrol. Nálezy byly následně sledovány u dalších 23 262 případů a 38 296 kontrol. Objevili jsme silně protektivní signál o frekvenci 0,3% pro CHD1 gen. V kombinovaná meta-analýze na 125 478 jedinců se identifikovalo dalších 40 nových nezávislých signálů při P <5×10-8. Nové signály zahrnují varianty s nižší MAF frekvencí, jako Krüppel-like faktory, Hedgehog signalizace, Hippo-YAP signalizace, dlouhé nekódující RNA a geny zahrnuté do imunitní odpovědi. „Hereditary“ analýzy naznačují, že riziko CRC je vysoce polygenní a rozsáhlejší a komplexnější studie umožňující analýzu vzácných variant by mohli zlepšit pochopení CRC biologii, která je základem tohoto rizika, a ovlivnit personalizované strategie screeningu a vývoj léků.

  huyghe

 

Publikace:  Huyghe, J. R., Bien, S. A., Harrison, T. A., Kang, H. M., Chen, S., Schmit, S. L., … Peters, U. (2019). Discovery of common and rare genetic risk variants for colorectal cancer. Nature Genetics, 51(1), 76–87. https://doi.org/10.1038/s41588-018-0286-6

 

Významné výsledky oddělení v roce 2017

1) Genetické varianty ve vazebných místech pro mikroRNA u genů důležitých v etiogenezi CRC mohou být považovány za prediktivní biomarkery v léčbě kolorektálního karcinomu

U SNP rs8679 lokalizovaném v genu PARP1 byla nalezena asociace s rizikem vzniku CRC a přežíváním pacientů. Pacienti, kteří byli nosiči alespoň jedné variantní alely C měli snížené riziko vzniku rakoviny (p = 0.05). Navíc jedinci s variantním CC genotypem v rs8679 u PARP1 vykazovali zvýšené riziko recidivy u pacientů, kteří dostávali chemoterapii založenou na bázi 5-FU (log-rank test p = 0.03).

  parp

 Kaplan-Meierova křivka přežití u CRC pacientů rozdělených podle genotypů v místě rs8679 genu PARP1, kteří podstoupili chemoterapii pomocí 5-FU

Publikace:  Michaela Schneiderova, Alessio Naccarati, Barbara Pardini, Fabio Rosa, Cornelia Di Gaetano, Katerina Jiraskova, Alena Opattova, Miroslav Levy, Karel Veskrna, Veronika Veskrnova, Tomas Buchler, Stefano Landi, Pavel Vodicka, Veronika Vymetalkova; MicroRNA-binding site polymorphisms in genes involved in colorectal cancer etiopathogenesis and their impact on disease prognosis, Mutagenesis, Volume 32, Issue 5, 17 October 2017, Pages 533-542, https://doi.org/10.1093/mutage/gex026

 

2) Délka telomer v periferních lymfocytech může u pacientů s CRC odrážet citlivost k působení radiomimetik

Ve srovnání se zdravými kontrolami byla u periferních lymfocytů pacientů s CRC pozorována významně vyšší míra chromozomálního poškození po působení bleomycinu. Při porovnání vztahu mezi délkou telomér a mírou chromozomálního poškození jsme zjistili, že pouze pacienti s kratšími telomerami vykazovali vyšší míru poškození v periferních lymfocytech ovlivněných bleomycinem.

michal  

Spearmanova korelace relativní délky telomer a chromozomálního poškození u pacientů s maligním onemocněním a kontrol.

Publikace: Kroupa M , Polivkova Z, Rachakonda S, et al. Bleomycin-induced chromosomal damage and shortening of telomeres in peripheral blood lymphocytes of incident cancer patients. Genes Chromosomes Cancer. 2018;57:61–69. https://doi.org/10.1002/gcc.22508

 

Významné výsledky oddělení v roce 2016

1) Genetické varianty ve vazebných místech pro mikroRNA genech mucinů jsou významně asociovány s rizikem vzniku CRC a přežíváním pacientů

Pacienti nesoucí variantní CC genotyp rs886403 v genu MUC21 vykazovali kratší přežívání a vyšší riziko recidivy ve srovnání s nosiči homozygotního genotypu TT.

1 2 3

Publikace:  Veronika Vymetalkova , Barbara Pardini, Fabio Rosa, Katerina Jiraskova, Cornelia Di Gaetano, Petra Bendova, Miloslav Levy, Veronika Veskrnova, Tomas Buchler, Ludmila Vodickova, Alessio Naccarati, Pavel Vodicka; Polymorphisms in microRNA binding sites of mucin genes as predictors of clinical outcome in colorectal cancer patients, Carcinogenesis, Volume 38, Issue 1, 1 January 2017, Pages 28–39, https://doi.org/10.1093/carcin/bgw114

 

 2) Metylační profily genů jako biomarkery rektální karcinogeneze

Při analýze metylací genů v párových vzorcích pacientů s rektálním karcinomem (nádorová tkáň vs. přilehlá zdravá sliznice) byly zjištěny aberantní metylační profily u 33 genů. Naše studie prokázala možnost využití konkrétních metylovaných DNA signatur jako diagnostických biomarkerů u pacientů s rektálním karcinomem.

  metylace

Publikace:  Veronika Vymetalkova , Pavel Vodicka, Barbara Pardini, Fabio Rosa, Miroslav Levy, Michaela Schneiderova, Vaclav Liska, Ludmila Vodickova, Torbjörn K Nilsson, and Sanja A Farkas; Epigenome-wide analysis of DNA methylation reveals a rectal cancer-specific epigenomic signature, Epigenomics 2016 8:9, 1193-1207, https://doi.org/10.2217/epi-2016-0044

2021


Cervena K , Novosadova V, Pardini B, Naccarati A, Opattova A, Horak J, Vodenkova S, Buchler T, Skrobanek P, Levy M, Vodicka P, Vymetalkova V. Analysis of MicroRNA Expression Changes During the Course of Therapy In Rectal Cancer Patients. Front Oncol. 2021 Sep 2;11:702258. doi: 10.3389/fonc.2021.702258. eCollection 2021. PMID: 34540669

Lu Y, Corradi C, Gentiluomo M, López de Maturana E, Theodoropoulos GE, Roth S, Maiello E, Morelli L, Archibugi L, Izbicki JR, Sarlós P, Kiudelis V, Oliverius M, Aoki MN, Vashist Y, van Eijck CHJ, Gazouli M, Talar-Wojnarowska R, Mambrini A, Pezzilli R, Bueno-de-Mesquita B, Hegyi P, Souček P, Neoptolemos JP, Di Franco G, Sperti C, Kauffmann EF, Hlaváč V, Uzunoğlu FG, Ermini S, Małecka-Panas E, Lucchesi M, Vanella G, Dijk F, Mohelníková-Duchoňová B, Bambi F, Petrone MC, Jamroziak K, Guo F, Kolarova K, Capretti G, Milanetto AC, Ginocchi L, Loveček M, Puzzono M, van Laarhoven HWM, Carrara S, Ivanauskas A, Papiris K, Basso D, Arcidiacono PG, Izbéki F, Chammas R, Vodicka P, Hackert T, Pasquali C, Piredda ML, Costello-Goldring E, Cavestro GM, Szentesi A, Tavano F, Włodarczyk B, Brenner H, Kreivenaite E, Gao X, Bunduc S, Vermeulen RCH, Schneider MA, Latiano A, Gioffreda D, Testoni SGG, Kupcinskas J, Lawlor RT, Capurso G, Malats N, Campa D, Canzian F. Association of Genetic Variants Affecting microRNAs and Pancreatic Cancer Risk. Front Genet. 2021 Aug 30;12:693933. doi: 10.3389/fgene.2021.693933. eCollection 2021. PMID: 34527018

Peduzzi G, Gentiluomo M, Tavano F, Arcidiacono PG, Ermini S, Vodicka P, Boggi U, Cavestro GM, Capurso G, Morelli L, Milanetto AC, Pezzilli R, Lawlor RT, Carrara S, Lovecek M, Souček P, Guo F, Hackert T, Uzunoglu FG, Gazouli M, Párniczky A, Kupcinskas J, Bijlsma MF, Bueno-de-Mesquita B, Vermeulen R, van Eijck CHJ, Jamroziak K, Talar-Wojnarowska R, Greenhalf W, Gioffreda D, Petrone MC, Landi S, Archibugi L, Puzzono M, Funel N, Sperti C, Piredda ML, Mohelnikova-Duchonova B, Lu Y, Hlavac V, Gào X, Schneider M, Izbicki JR, Theodoropoulos G, Bunduc S, Kreivenaite E, Busch OR, Małecka-Panas E, Costello E, Perri F, Testoni SGG, Vanella G, Pasquali C, Oliverius M, Brenner H, Loos M, Götz M, Georgiou K, Erőss B, Maiello E, Szentesi A, Bazzocchi F, Basso D, Neoptolemos JP, Hegyi P, Kiudelis V, Canzian F, Campa D. Genetic polymorphisms involved in mitochondrial metabolism and pancreatic cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Sep 15:cebp.0353.2021. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-21-0353. Online ahead of print. PMID: 34526302

Corlin L, Ruan M, Tsilidis KK, Bouras E, Yu YH, Stolzenberg-Solomon R, Klein AP, Risch HA, Amos CI, Sakoda LC, Vodička P, Rish PK, Beck J, Platz EA, Michaud DS. Two-Sample Mendelian Randomization Analysis of Associations Between Periodontal Disease and Risk of Cancer. JNCI Cancer Spectr. 2021 Apr 19;5(3):pkab037. doi: 10.1093/jncics/pkab037. eCollection 2021 Jun. PMID: 34222791

Niazi Y, Thomsen H, Smolkova B, Vodickova L, Vodenkova S, Kroupa M, Vymetalkova V, Kazimirova A, Barancokova M, Volkovova K, Staruchova M, Hoffmann P, Nöthen MM, Dusinska M, Musak L, Vodicka P, Hemminki K, Försti A. DNA Repair Gene Polymorphisms and Chromosomal Aberrations in Exposed Populations. Front Genet. 2021 Jun 16;12:691947. doi: 10.3389/fgene.2021.691947. eCollection 2021. PMID: 34220964

Pistoni L, Gentiluomo M, Lu Y, López de Maturana E, Hlavac V, Vanella G, Darvasi E, Milanetto AC, Oliverius M, Vashist Y, Di Leo M, Mohelnikova-Duchonova B, Talar-Wojnarowska R, Gheorghe C, Petrone MC, Strobel O, Arcidiacono PG, Vodickova L, Szentesi A, Capurso G, Gajdán L, Malleo G, Theodoropoulos GE, Basso D, Soucek P, Brenner H, Lawlor RT, Morelli L, Ivanauskas A; PanGenEU Study Investigators, Kauffmann EF, Macauda A, Gazouli M, Archibugi L, Nentwich M, Loveček M, Cavestro GM, Vodicka P, Landi S, Tavano F, Sperti C, Hackert T, Kupcinskas J, Pezzilli R, Andriulli A, Pollina L, Kreivenaite E, Gioffreda D, Jamroziak K, Hegyi P, Izbicki JR, Testoni SGG, Zuppardo RA, Bozzato D, Neoptolemos JP, Malats N, Canzian F, Campa D. Associations between pancreatic expression quantitative traits and risk of pancreatic ductal adenocarcinoma. Carcinogenesis. 2021 Aug 19;42(8):1037-1045. doi: 10.1093/carcin/bgab057. PMID: 34216462
 
Cervena K , Pardini B, Urbanova M, Vodenkova S, Pazourkova E, Veskrnova V, Levy M, Buchler T, Mokrejs M, Naccarati A, Vodicka P, Vymetalkova V. Mutational landscape of plasma cell-free DNA identifies molecular features associated with therapeutic response in patients with colon cancer. A pilot study.
 Mutagenesis. 2021 Oct 6;36(5):358-368. doi: 10.1093/mutage/geab024. PMID: 34214148

Cumova A, Vymetalkova V, Opattova A, Bouskova V, Pardini B, Kopeckova K, Kozevnikovova R, Lickova K, Ambrus M, Vodickova L, Naccarati A, Soucek P, Vodicka P. Genetic variations in 3'UTRs of SMUG1 and NEIL2 genes modulate breast cancer risk, survival and therapy response. Mutagenesis. 2021 Aug 27;36(4):269-279. doi: 10.1093/mutage/geab017. PMID: 34097065

Milić M, Ceppi M, Bruzzone M, Azqueta A, Brunborg G, Godschalk R, Koppen G, Langie S, Møller P, Teixeira JP, Alija A, Anderson D, Andrade V, Andreoli C, Asllani F, Bangkoglu EE, Barančoková M, Basaran N, Boutet-Robinet E, Buschini A, Cavallo D, Costa Pereira C, Costa C, Costa S, Da Silva J, Del Boˊ C, Dimitrijević Srećković V, Djelić N, Dobrzyńska M, Duračková Z, Dvořáková M, Gajski G, Galati S, García Lima O, Giovannelli L, Goroshinskaya IA, Grindel A, Gutzkow KB, Hernández A, Hernández C, Holven KB, Ibero-Baraibar I, Ottestad I, Kadioglu E, Kažimirová A, Kuznetsova E, Ladeira C, Laffon B, Lamonaca P, Lebailly P, Louro H, Mandina Cardoso T, Marcon F, Marcos R, Moretti M, Moretti S, Najafzadeh M, Nemeth Z, Neri M, Novotna B, Orlow I, Paduchova Z, Pastor S, Perdry H, Spremo-Potparević B, Ramadhani D, Riso P, Rohr P, Rojas E, Rossner P, Safar A, Sardas S, Silva MJ, Sirota N, Smolkova B, Staruchova M, Stetina R, Stopper H, Surikova EI, Ulven SM, Ursini CL, Valdiglesias V, Valverde M, Vodicka P, Volkovova K, Wagner KH, Živković L, Dušinská M, Collins AR, Bonassi S. The hCOMET project: International database comparison of results with the comet assay in human biomonitoring. Baseline frequency of DNA damage and effect of main confounders. Mutat Res Rev Mutat Res. 2021 Jan-Jun;787:108371. doi: 10.1016/j.mrrev.2021.108371. Epub 2021 Feb 6. PMID: 34083035 Review.
 
Čaja F, Stakheev D, Chernyavskiy O, Kubinová L, Křížan J, Dvořák J, Rossmann P, Štěpánková R, Makovický P, Makovický P, Vymetalková V, Souček P, Vodička P, Vodičková L, Levý M, Vannucci LE.Local Immune Changes in Early Stages of Inflammation and Carcinogenesis Correlate with the Collagen Scaffold Changes of the Colon Mucosa. Cancers (Basel). 2021 May 18;13(10):2463. doi: 10.3390/cancers13102463.
 
Seborova K, Vaclavikova R, Rob L, Soucek P, Vodicka P. Non-Coding RNAs as Biomarkers of Tumor Progression and Metastatic Spread in Epithelial Ovarian Cancer. Cancers (Basel). 2021 Apr 12;13(8):1839. doi: 10.3390/cancers13081839.
 
Gentiluomo M, Corradi C, Vanella G, Johansen AZ, Strobel O, Szentesi A, Milanetto AC, Hegyi P, Kupcinskas J, Tavano F, Neoptolemos JP, Bozzato D, Hackert T, Pezzilli R, Johansen JS, Costello E, Mohelnikova-Duchonova B, van Eijck CHJ, Talar-Wojnarowska R, Hansen CP, Darvasi E, Chen IM, Cavestro GM, Soucek P, Piredda L, Vodicka P, Gazouli M, Arcidiacono PG, Canzian F, Campa D, Capurso G. Lack of association of CD44-rs353630 and CHI3L2-rs684559 with pancreatic ductal adenocarcinoma survival. Sci Rep. 2021 Apr 7;11(1):7570. doi: 10.1038/s41598-021-87130-0. PMID: 33828170

Sainz J, García-Verdejo FJ, Martínez-Bueno M, Kumar A, Sánchez-Maldonado JM, Díez-Villanueva A, Vodičková L, Vymetálková V, Martin Sánchez V, Da Silva Filho MI, Sampaio-Marques B, Brezina S, Butterbach K, Ter Horst R, Hoffmeister M, Ludovico P, Jurado M, Li Y, Sánchez-Rovira P, Netea MG, Gsur A, Vodička P, Moreno V, Hemminki K, Brenner H, Chang-Claude J, Försti A. Polymorphisms within Autophagy-Related Genes Influence the Risk of Developing Colorectal Cancer: A Meta-Analysis of Four Large Cohorts. Cancers (Basel). 2021 Mar 12;13(6):1258. doi: 10.3390/cancers13061258. PMID: 33809172
 
Niazi Y, Thomsen H, Smolkova B, Vodickova L, Vodenkova S, Kroupa M, Vymetalkova V, Kazimirova A, Barancokova M, Volkovova K, Staruchova M, Hoffmann P, Nöthen MM, Dusinska M, Musak L, Vodicka P, Försti A, Hemminki K. DNA repair gene polymorphisms and chromosomal aberrations in healthy, nonsmoking population. DNA Repair (Amst). 2021 May;101:103079. doi: 10.1016/j.dnarep.2021.103079. Epub 2021 Feb 27. PMID: 33676360
 
Thomas M, Sakoda LC, Hoffmeister M, Rosenthal EA, Lee JK, van Duijnhoven FJB, Platz EA, Wu AH, Dampier CH, de la Chapelle A, Wolk A, Joshi AD, Burnett-Hartman A, Gsur A, Lindblom A, Castells A, Win AK, Namjou B, Van Guelpen B, Tangen CM, He Q, Li CI, Schafmayer C, Joshu CE, Ulrich CM, Bishop DT, Buchanan DD, Schaid D, Drew DA, Muller DC, Duggan D, Crosslin DR, Albanes D, Giovannucci EL, Larson E, Qu F, Mentch F, Giles GG, Hakonarson H, Hampel H, Stanaway IB, Figueiredo JC, Huyghe JR, Minnier J, Chang-Claude J, Hampe J, Harley JB, Visvanathan K, Curtis KR, Offit K, Li L, Le Marchand L, Vodickova L, Gunter MJ, Jenkins MA, Slattery ML, Lemire M, Woods MO, Song M, Murphy N, Lindor NM, Dikilitas O, Pharoah PDP, Campbell PT, Newcomb PA, Milne RL, MacInnis RJ, Castellví-Bel S, Ogino S, Berndt SI, Bézieau S, Thibodeau SN, Gallinger SJ, Zaidi SH, Harrison TA, Keku TO, Hudson TJ, Vymetalkova V, Moreno V, Martín V, Arndt V, Wei WQ, Chung W, Su YR, Hayes RB, White E, Vodicka P, Casey G, Gruber SB, Schoen RE, Chan AT, Potter JD, Brenner H, Jarvik GP, Corley DA, Peters U, Hsu L. Response to Li and Hopper. Am J Hum Genet. 2021 Mar 4;108(3):527-529. doi: 10.1016/j.ajhg.2021.02.003. PMID: 33667396
 
 Huyghe JR, Harrison TA, Bien SA, Hampel H, Figueiredo JC, Schmit SL, Conti DV, Chen S, Qu C, Lin Y, Barfield R, Baron JA, Cross AJ, Diergaarde B, Duggan D, Harlid S, Imaz L, Kang HM, Levine DM, Perduca V, Perez-Cornago A, Sakoda LC, Schumacher FR, Slattery ML, Toland AE, van Duijnhoven FJB, Van Guelpen B, Agudo A, Albanes D, Alonso MH, Anderson K, Arnau-Collell C, Arndt V, Banbury BL, Bassik MC, Berndt SI, Bézieau S, Bishop DT, Boehm J, Boeing H, Boutron-Ruault MC, Brenner H, Brezina S, Buch S, Buchanan DD, Burnett-Hartman A, Caan BJ, Campbell PT, Carr PR, Castells A, Castellví-Bel S, Chan AT, Chang-Claude J, Chanock SJ, Curtis KR, de la Chapelle A, Easton DF, English DR, Feskens EJM, Gala M, Gallinger SJ, Gauderman WJ, Giles GG, Goodman PJ, Grady WM, Grove JS, Gsur A, Gunter MJ, Haile RW, Hampe J, Hoffmeister M, Hopper JL, Hsu WL, Huang WY, Hudson TJ, Jenab M, Jenkins MA, Joshi AD, Keku TO, Kooperberg C, Kühn T, Küry S, Le Marchand L, Lejbkowicz F, Li CI, Li L, Lieb W, Lindblom A, Lindor NM, Männistö S, Markowitz SD, Milne RL, Moreno L, Murphy N, Nassir R, Offit K, Ogino S, Panico S, Parfrey PS, Pearlman R, Pharoah PDP, Phipps AI, Platz EA, Potter JD, Prentice RL, Qi L, Raskin L, Rennert G, Rennert HS, Riboli E, Schafmayer C, Schoen RE, Seminara D, Song M, Su YR, Tangen CM, Thibodeau SN, Thomas DC, Trichopoulou A, Ulrich CM, Visvanathan K, Vodicka P, Vodickova L, Vymetalkova V, Weigl K, Weinstein SJ, White E, Wolk A, Woods MO, Wu AH, Abecasis GR, Nickerson DA, Scacheri PC, Kundaje A, Casey G, Gruber SB, Hsu L, Moreno V, Hayes RB, Newcomb PA, Peters U. Genetic architectures of proximal and distal colorectal cancer are partly distinct. Gut. 2021 Feb 25:gutjnl-2020-321534. doi: 10.1136/gutjnl-2020-321534. Online ahead of print. PMID: 33632709
 

Corradi C, Gentiluomo M, Gajdán L, Cavestro GM, Kreivenaite E, Di Franco G, Sperti C, Giaccherini M, Petrone MC, Tavano F, Gioffreda D, Morelli L, Soucek P, Andriulli A, Izbicki JR, Napoli N, Małecka-Panas E, Hegyi P, Neoptolemos JP, Landi S, Vashist Y, Pasquali C, Lu Y, Cervena K, Theodoropoulos GE, Moz S, Capurso G, Strobel O, Carrara S, Hackert T, Hlavac V, Archibugi L, Oliverius M, Vanella G, Vodicka P, Arcidiacono PG, Pezzilli R, Milanetto AC, Lawlor RT, Ivanauskas A, Szentesi A, Kupcinskas J, Testoni SGG, Lovecek M, Nentwich M, Gazouli M, Luchini C, Zuppardo RA, Darvasi E, Brenner H, Gheorghe C, Jamroziak K, Canzian F, Campa D. Genome-wide scan of long noncoding RNA single nucleotide polymorphisms and pancreatic cancer susceptibility. Int J Cancer. 2021 Jun 1;148(11):2779-2788. doi: 10.1002/ijc.33475. Epub 2021 Feb 3. PMID: 33534179

Vodicka P , Andera L, Opattova A, Vodickova L. The Interactions of DNA Repair, Telomere Homeostasis, and p53 Mutational Status in Solid Cancers: Risk, Prognosis, and Prediction.  Cancers (Basel). 2021 Jan 27;13(3):479. doi: 10.3390/cancers13030479. PMID: 33513745

2020

Kroupa M, Rachakonda S, Vymetalkova V, Tomasova K, Liska V, Vodenkova S, Cumova A, Rossnerova A, Vodickova L, Hemminki K, Soucek P, Kumar R, Vodicka P. Telomere length in peripheral blood lymphocytes related to genetic variation in telomerase, prognosis and clinicopathological features in breast cancer patients. Mutagenesis. 2020 Dec 26:geaa030. doi: 10.1093/mutage/geaa030. Online ahead of print. PMID: 33367858

Bull CJ, Bell JA, Murphy N, Sanderson E, Davey Smith G, Timpson NJ, Banbury BL, Albanes D, Berndt SI, Bézieau S, Bishop DT, Brenner H, Buchanan DD, Burnett-Hartman A, Casey G, Castellví-Bel S, Chan AT, Chang-Claude J, Cross AJ, de la Chapelle A, Figueiredo JC, Gallinger SJ, Gapstur SM, Giles GG, Gruber SB, Gsur A, Hampe J, Hampel H, Harrison TA, Hoffmeister M, Hsu L, Huang WY, Huyghe JR, Jenkins MA, Joshu CE, Keku TO, Kühn T, Kweon SS, Le Marchand L, Li CI, Li L, Lindblom A, Martín V, May AM, Milne RL, Moreno V, Newcomb PA, Offit K, Ogino S, Phipps AI, Platz EA, Potter JD, Qu C, Quirós JR, Rennert G, Riboli E, Sakoda LC, Schafmayer C, Schoen RE, Slattery ML, Tangen CM, Tsilidis KK, Ulrich CM, van Duijnhoven FJB, van Guelpen B, Visvanathan K, Vodicka P, Vodickova L, Wang H, White E, Wolk A, Woods MO, Wu AH, Campbell PT, Zheng W, Peters U, Vincent EE, Gunter MJ. Adiposity, metabolites, and colorectal cancer risk: Mendelian randomization study. BMC Med. 2020 Dec 17;18(1):396. doi: 10.1186/s12916-020-01855-9. PMID: 33327948

 Bendova P, Pardini B, Susova S, Rosendorf J, Levy M, Skrobanek P, Buchler T, Kral J, Liska V, Vodickova L, Landi S, Soucek P, Naccarati A, Vodicka P, Vymetalkova V. Genetic variations in microRNA binding sites of solute carrier transporter genes as predictors of clinical outcome in colorectal cancer. Carcinogenesis. 2020 Dec 15:bgaa136. doi: 10.1093/carcin/bgaa136. Online ahead of print. PMID: 33319241

Nounu A, Greenhough A, Heesom KJ, Richmond RC, Zheng J, Weinstein SJ, Albanes D, Baron JA, Hopper JL, Figueiredo JC, Newcomb PA, Lindor NM, Casey G, Platz EA, Le Marchand L, Ulrich CM, Li CI, van Duijnhoven FJB, Gsur A, Campbell P, Moreno V, Vodicka P, Vodickova L, Brenner H, Chang-Claude J, Hoffmeister M, Sakoda LC, Slattery ML, Schoen RE, Gunter MJ, Castellví-Bel S, Kim HR, Kweon SS, Chan AT, Li L, Zheng W, Bishop DT, Buchanan DD, Giles GG, Gruber SB, Rennert G, Stadler ZK, Harrison TA, Lin Y, Keku TO, Woods MO, Schafmayer C, Van Guelpen B, Gallinger S, Hampel H, Berndt SI, Pharoah PDP, Lindblom A, Wolk A, Wu AH, White E, Peters U, Drew DA, Scherer D, Bermejo JL, Williams AC, Relton CL. A combined proteomics and Mendelian randomization approach to investigate the effects of aspirin-targeted proteins on colorectal cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020 Dec 14:cebp.1176.2020. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-20-1176. Online ahead of print. PMID: 33318029

Vodenkova S , Azqueta A, Collins A, Dusinska M, Gaivão I, Møller P, Opattova A, Vodicka P, Godschalk RWL, Langie SAS. An optimized comet-based in vitro DNA repair assay to assess base and nucleotide excision repair activity. Nat Protoc. 2020 Dec;15(12):3844-3878. doi: 10.1038/s41596-020-0401-x. Epub 2020 Nov 16. PMID: 33199871

Møller P, Azqueta A, Boutet-Robinet E, Koppen G, Bonassi S, Milić M, Gajski G, Costa S, Teixeira JP, Costa Pereira C, Dusinska M, Godschalk R, Brunborg G, Gutzkow KB, Giovannelli L, Cooke MS, Richling E, Laffon B, Valdiglesias V, Basaran N, Del Bo' C, Zegura B, Novak M, Stopper H, Vodicka P, Vodenkova S, de Andrade VM, Sramkova M, Gabelova A, Collins A, Langie SAS. Minimum Information for Reporting on the Comet Assay (MIRCA): recommendations for describing comet assay procedures and results. Nat Protoc. 2020 Dec;15(12):3817-3826. doi: 10.1038/s41596-020-0398-1. Epub 2020 Oct 26. PMID: 33106678 Review.

Niazi Y, Thomsen H, Smolkova B, Vodickova L, Vodenkova S, Kroupa M, Vymetalkova V, Kazimirova A, Barancokova M, Volkovova K, Staruchova M, Hoffmann P, Nöthen MM, Dusinska M, Musak L, Vodicka P, Hemminki K, Försti A. Impact of genetic polymorphisms in kinetochore and spindle assembly genes on chromosomal aberration frequency in healthy humans. Mutat Res. 2020 Oct-Dec;858-860:503253. doi: 10.1016/j.mrgentox.2020.503253. Epub 2020 Sep 15. PMID: 33198934

Guo X, Lin W, Wen W, Huyghe J, Bien S, Cai Q, Harrison T, Chen Z, Qu C, Bao J, Long J, Yuan Y, Wang F, Bai M, Abecasis GR, Albanes D, Berndt SI, Bézieau S, Bishop DT, Brenner H, Buch S, Burnett-Hartman A, Campbell PT, Castellví-Bel S, Chan AT, Chang-Claude J, Chanock SJ, Cho SH, Conti DV, de la Chapelle A, Feskens EJ, Gallinger SJ, Giles GG, Goodman PJ, Gsur A, Guinter M, Gunter MJ, Hampe J, Hampel H, Hayes RB, Hoffmeister M, Kampman E, Kang HM, Keku TO, Kim HR, Le Marchand L, Lee SC, Li CI, Li L, Lindblom A, Lindor N, Milne RL, Moreno V, Murphy N, Newcomb PA, Nickerson DA, Offit K, Pearlman R, Pharoah PDP, Platz EA, Potter JD, Rennert G, Sakoda LC, Schafmayer C, Schmit SL, Schoen RE, Schumacher FR, Slattery ML, Su YR, Tangen CM, Ulrich CM, van Duijnhoven FJ, Van Guelpen B, Visvanathan K, Vodicka P, Vodickova L, Vymetalkova V, Wang X, White E, Wolk A, Woods MO, Casey G, Hsu L, Jenkins MA, Gruber SB, Peters U, Zheng W. Identifying novel susceptibility genes for colorectal cancer risk from a transcriptome-wide association study of 125,478 subjects. Gastroenterology. 2020 Oct 12:S0016-5085(20)35243-4. doi: 10.1053/j.gastro.2020.08.062. Online ahead of print. PMID: 33058866

Vodenkova S, Kroupa M, Polivkova Z, Musak L, Ambrus M, Schneiderova M, Kozevnikovova R, Vodickova L, Rachakonda S, Hemminki K, Kumar R, Vodicka P. Chromosomal damage and telomere length in peripheral blood lymphocytes of cancer patients. Oncol Rep. 2020 Nov;44(5):2219-2230. doi: 10.3892/or.2020.7774. Epub 2020 Sep 21. PMID: 33000239

Thomas M, Sakoda LC, Hoffmeister M, Rosenthal EA, Lee JK, van Duijnhoven FJB, Platz EA, Wu AH, Dampier CH, de la Chapelle A, Wolk A, Joshi AD, Burnett-Hartman A, Gsur A, Lindblom A, Castells A, Win AK, Namjou B, Van Guelpen B, Tangen CM, He Q, Li CI, Schafmayer C, Joshu CE, Ulrich CM, Bishop DT, Buchanan DD, Schaid D, Drew DA, Muller DC, Duggan D, Crosslin DR, Albanes D, Giovannucci EL, Larson E, Qu F, Mentch F, Giles GG, Hakonarson H, Hampel H, Stanaway IB, Figueiredo JC, Huyghe JR, Minnier J, Chang-Claude J, Hampe J, Harley JB, Visvanathan K, Curtis KR, Offit K, Li L, Le Marchand L, Vodickova L, Gunter MJ, Jenkins MA, Slattery ML, Lemire M, Woods MO, Song M, Murphy N, Lindor NM, Dikilitas O, Pharoah PDP, Campbell PT, Newcomb PA, Milne RL, MacInnis RJ, Castellví-Bel S, Ogino S, Berndt SI, Bézieau S, Thibodeau SN, Gallinger SJ, Zaidi SH, Harrison TA, Keku TO, Hudson TJ, Vymetalkova V, Moreno V, Martín V, Arndt V, Wei WQ, Chung W, Su YR, Hayes RB, White E, Vodicka P, Casey G, Gruber SB, Schoen RE, Chan AT, Potter JD, Brenner H, Jarvik GP, Corley DA, Peters U, Hsu L. Genome-wide Modeling of Polygenic Risk Score in Colorectal Cancer Risk. Am J Hum Genet. 2020 Jul 29:S0002-9297(20)30236-6. doi: 10.1016/j.ajhg.2020.07.006. Online ahead of print. PMID: 32758450

Caja F, Vodickova L, Kral J, Vymetalkova V, Naccarati A, Vodicka P. DNA Mismatch Repair Gene Variants in Sporadic Solid Cancers. Int J Mol Sci. 2020 Aug 3;21(15):E5561. doi: 10.3390/ijms21155561. PMID: 32756484 Review.

Filip S, Vymetalkova V, Petera J, Vodickova L, Kubecek O, John S, Cecka F, Krupova M, Manethova M, Cervena K, Vodicka P. Distant Metastasis in Colorectal Cancer Patients-Do We Have New Predicting Clinicopathological and Molecular Biomarkers? A Comprehensive Review. Int J Mol Sci. 2020 Jul 24;21(15):E5255. doi: 10.3390/ijms21155255. PMID: 32722130 Review.

Kral J, Kojecky V, Stepan M, Vladarova M, Zela O, Knot J, Jakovljevic M, Kralova Z, Buresova R, Grega T, Bauman D, Kotyza J, Stepanova R, Hucl T, Vodicka P, Vodickova L, Spicak J. The experience with colorectal cancer screening in the Czech Republic: the detection at earlier stages and improved clinical outcomes.  Public Health. 2020 Jul 4;185:153-158. doi: 10.1016/j.puhe.2020.05.021. Online ahead of print. PMID: 32634606

Tomasova K, Cumova A , Seborova K, Horak J, Koucka K, Vodickova L, Vaclavikova R, Vodicka P. DNA Repair and Ovarian Carcinogenesis: Impact on Risk, Prognosis and Therapy Outcome. Cancers (Basel). 2020 Jun 28;12(7):E1713. doi: 10.3390/cancers12071713. PMID: 32605254

Cervena K, Siskova A, Buchler T, Vodicka P, Vymetalkova V. Methylation-Based Therapies for Colorectal Cancer. Cells. 2020 Jun 24;9(6):E1540. doi: 10.3390/cells9061540. PMID: 32599894 Review.

Galeotti AA, Gentiluomo M, Rizzato C, Obazee O, Neoptolemos JP, Pasquali C, Nentwich M, Cavestro GM, Pezzilli R, Greenhalf W, Holleczek B, Schroeder C, Schöttker B, Ivanauskas A, Ginocchi L, Key TJ, Hegyi P, Archibugi L, Darvasi E, Basso D, Sperti C, Bijlsma MF, Palmieri O, Hlavac V, Talar-Wojnarowska R, Mohelnikova-Duchonova B, Hackert T, Vashist Y, Strouhal O, van Laarhoven H, Tavano F, Lovecek M, Dervenis C, Izbéki F, Padoan A, Małecka-Panas E, Maiello E, Vanella G, Capurso G, Izbicki JR, Theodoropoulos GE, Jamroziak K, Katzke V, Kaaks R, Mambrini A, Papanikolaou IS, Szmola R, Szentesi A, Kupcinskas J, Bursi S, Costello E, Boggi U, Milanetto AC, Landi S, Gazouli M, Vodickova L, Soucek P, Gioffreda D, Gemignani F, Brenner H, Strobel O, Büchler M, Vodicka P, Paiella S, Canzian F, Campa D. Polygenic and multifactorial scores for pancreatic ductal adenocarcinoma risk prediction. J Med Genet. 2020 Jun 26:jmedgenet-2020-106961. doi: 10.1136/jmedgenet-2020-106961. Online ahead of print. PMID: 32591343

Siskova A, Cervena K , Kral J, Hucl T, Vodicka P, Vymetalkova V. Colorectal Adenomas-Genetics and Searching for New Molecular Screening Biomarkers. Int J Mol Sci. 2020 May 5;21(9). pii: E3260. doi: 10.3390/ijms21093260. Review. PubMed PMID: 32380676.

Campa D, Gentiluomo M, Obazee O, Ballerini A, Vodickova L, Hegyi P, Soucek P, Brenner H, Milanetto AC, Landi S, Gao X, Bozzato D, Capurso G, Tavano F, Vashist Y, Hackert T, Bambi F, Bursi S, Oliverius M, Gioffreda D, Schöttker B, Ivanauskas A, Mohelnikova-Duchonova B, Darvasi E, Pezzilli R, Małecka-Panas E, Strobel O, Gazouli M, Katzke V, Szentesi A, Cavestro GM, Farkas G Jr, Izbicki JR, Moz S, Archibugi L, Hlavac V, Vincze Á, Talar-Wojnarowska R, Rusev B, Kupcinskas J, Greenhalf B, Dijk F, Giese N, Boggi U, Andriulli A, Busch OR, Vanella G, Vodicka P, Nentwich M, Lawlor RT, Theodoropoulos GE, Jamroziak K, Zuppardo RA, Moletta L, Ginocchi L, Kaaks R, Neoptolemos JP, Lucchesi M, Canzian F. Genome-wide association study identifies an early onset pancreatic cancer risk locus. Int J Cancer. 2020 Apr 9. doi: 10.1002/ijc.33004. [Epub ahead of print] PubMed PMID:32270874.

Vodicka P, Urbanova M, Makovicky P, Tomasova K, Kroupa M, Stetina R, Opattova A, Kostovcikova K, Siskova A, Schneiderova M, Vymetalkova V, Vodickova L. Oxidative Damage in Sporadic Colorectal Cancer: Molecular Mapping of Base Excision Repair Glycosylases in Colorectal Cancer Patients. Int J Mol Sci. 2020 Apr 2;21(7). pii: E2473. doi: 10.3390/ijms21072473. Review. PubMed PMID:32252452; PubMed Central PMCID: PMC7177219.

Tomasova K, Kroupa M , Forsti A, Vodicka P, Vodickova L. Telomere maintenance in interplay with DNA repair in pathogenesis and treatment of colorectal cancer. Mutagenesis. 2020 Feb 21. pii: geaa005. doi: 10.1093/mutage/geaa005. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 32083302.

Papadimitriou N, Dimou N, Tsilidis KK, Banbury B, Martin RM, Lewis SJ, Kazmi N, Robinson TM, Albanes D, Aleksandrova K, Berndt SI, Timothy Bishop D, Brenner H, Buchanan DD, Bueno-de-Mesquita B, Campbell PT, Castellví-Bel S, Chan AT, Chang-Claude J, Ellingjord-Dale M, Figueiredo JC, Gallinger SJ, Giles GG,
Giovannucci E, Gruber SB, Gsur A, Hampe J, Hampel H, Harlid S, Harrison TA, Hoffmeister M, Hopper JL, Hsu L, María Huerta J, Huyghe JR, Jenkins MA, Keku TO, Kühn T, La Vecchia C, Le Marchand L, Li CI, Li L, Lindblom A, Lindor NM, Lynch B, Markowitz SD, Masala G, May AM, Milne R, Monninkhof E, Moreno L, Moreno V, Newcomb PA, Offit K, Perduca V, Pharoah PDP, Platz EA, Potter JD, Rennert G, Riboli E, Sánchez MJ, Schmit SL, Schoen RE, Severi G, Sieri S, Slattery ML, Song M, Tangen CM, Thibodeau SN, Travis RC, Trichopoulou A, Ulrich CM, van Duijnhoven FJB, Van Guelpen B, Vodicka P, White E, Wolk A, Woods MO, Wu AH, Peters U, Gunter MJ, Murphy N. Physical activity and risks of breast and colorectal cancer: a Mendelian randomisation analysis. Nat Commun. 2020 Jan 30;11(1):597. doi:10.1038/s41467-020-14389-8. PubMed PMID: 32001714.

Vymetalkova V , Rosa F, Susova S, Bendova P, Levy M, Buchler T, Kral J, Bartu L, Vodickova L, Hughes DJ, Soucek P, Naccarati A, Kumar R, Vodicka P, Pardini B.  Expression quantitative trait loci in ABC transporters are associated with survival in 5-FU treated colorectal cancer patients. Mutagenesis. 2020 Jan 10.
pii: gez050. doi: 10.1093/mutage/gez050. [Epub ahead of print] PubMed PMID:31922572.

2019

Murphy N, Carreras-Torres R, Song M, Chan AT, Martin RM, Papadimitriou N, Dimou N, Tsilidis KK, Banbury B, Bradbury KE, Besevic J, Rinaldi S, Riboli E, Cross AJ, Travis RC, Agnoli C, Albanes D, Berndt SI, Bézieau S, Bishop DT, Brenner H, Buchanan DD, Onland-Moret NC, Burnett-Hartman A, Campbell PT, Casey G,
Castellví-Bel S, Chang-Claude J, Chirlaque MD, Chapelle A, English D, Figueiredo JC, Gallinger SJ, Giles GG, Gruber SB, Gsur A, Hampe J, Hampel H, Harrison TA, Hoffmeister M, Hsu L, Huang WY, Huyghe JR, Jenkins MA, Keku TO, Kühn T, Kweon SS, Le Marchand L, Li CI, Li L, Lindblom A, Martín V, Milne RL, Moreno V, Newcomb PA, Offit K, Ogino S, Ose J, Perduca V, Phipps AI, Platz EA, Potter JD, Qu C, Rennert G, Sakoda LC, Schafmayer C, Schoen RE, Slattery ML, Tangen CM, Ulrich CM, van Duijnhoven FJ, Van Guelpen B, Visvanathan K, Vodicka P, Vodickova L, Vymetalkova V, Wang H, White E, Wolk A, Woods MO, Wu AH, Zheng W, Peters U, Gunter MJ. Circulating Levels of Insulin-like Growth Factor 1 and Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3 Associate With Risk of Colorectal Cancer Based on Serologic and Mendelian Randomization Analyses. Gastroenterology. 2019 Dec 26. pii:S0016-5085(19)41951-3. doi:0.1053/j.gastro.2019.12.020. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31884074.

Catalano C, da Silva Filho MI, Frank C, Lu S, Jiraskova K, Vymetalkova V, Levy M, Liska V, Vycital O, Naccarati A, Vodickova L, Hemminki K, Vodicka P, Weber ANR, Försti A. Epistatic effect of TLR3 and cGAS-STING-IKKε-TBK1-IFN signaling variants on colorectal cancer risk. Cancer Med. 2019 Dec 23. doi:10.1002/cam4.2804. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31869529.

Archambault AN, Su YR, Jeon J, Thomas M, Lin Y, Conti DV, Win AK, Sakoda LC, Lansdorp-Vogelaar I, Peterse EF, Zauber AG, Duggan D, Holowatyj AN, Huyghe JR, Brenner H, Cotterchio M, Bézieau S, Schmit SL, Edlund CK, Southey MC, MacInnis RJ, Campbell PT, Chang-Claude J, Slattery ML, Chan AT, Joshi AD, Song M, Cao Y, Woods MO, White E, Weinstein SJ, Ulrich CM, Hoffmeister M, Bien SA, Harrison TA, Hampe J, Li CI, Schafmayer C, Offit K, Pharoah PD, Moreno V, Lindblom A, Wolk A, Wu AH, Li L, Gunter MJ, Gsur A, Keku TO, Pearlman R, Bishop DT, Castellví-Bel S, Moreira L, Vodicka P, Kampman E, Giles GG, Albanes D, Baron JA, Berndt SI, Brezina S, Buch S, Buchanan DD, Trichopoulou A, Severi G, Chirlaque MD, Sánchez MJ, Palli D, Kühn T, Murphy N, Cross AJ, Burnett-Hartman AN, Chanock SJ, Chapelle A, Easton DF, Elliott F, English DR, Feskens EJ, FitzGerald LM, Goodman PJ, Hopper JL, Hudson TJ, Hunter DJ, Jacobs EJ, Joshu CE, Küry S, Markowitz SD, Milne RL, Platz EA, Rennert G, Rennert HS, Schumacher FR, Sandler RS, Seminara D, Tangen CM, Thibodeau SN, Toland AE, van Duijnhoven FJ, Visvanathan K, Vodickova L, Potter JD, Männistö S, Weigl K, Figueiredo J, Martín V, Larsson SC, Parfrey PS, Huang WY, Lenz HJ, Castelao JE, Gago-Dominguez M, Muñoz-Garzón V, Mancao C, Haiman CA, Wilkens LR, Siegel E, Barry E, Younghusband B, Van Guelpen B, Harlid S, Zeleniuch-Jacquotte A, Liang PS, Du M, Casey G, Lindor NM, Le Marchand L, Gallinger SJ, Jenkins MA, Newcomb PA, Gruber SB, Schoen RE, Hampel H, Corley DA, Hsu L, Peters U, Hayes RB. Cumulative Burden of Colorectal Cancer-Associated Genetic Variants is More Strongly Associated With Early-onset vs Late-onset Cancer. Gastroenterology. 2019 Dec 19. pii: S0016-5085(19)41937-9. doi:10.1053/j.gastro.2019.12.012. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31866242.

Lu Y, Kweon SS, Cai Q, Tanikawa C, Shu XO, Jia WH, Xiang YB, Huyghe JR, Harrison TA, Kim J, Shin A, Kim DH, Matsuo K, Jee SH, Guo X, Wen W, Shi J, Li B, Wang N, Shin MH, Li HL, Ren ZF, Hwan Oh J, Oze I, Ahn YO, Jung KJ, Gao J, Gao YT, Pan ZZ, Kamatani Y, Chan AT, Gsur A, Hampe J, Le Marchand L, Li L, Lindblom A, Moreno V, Newcomb PA, Offit K, Pharoah PDP, van Duijnhoven FJB, Van Guelpen B, Vodicka PE, Weinstein SJ, Wolk A, Wu AH, Hsu L, Zeng YX, Long J, Peters U, Matsuda K, Zheng W. Identification of novel loci and new risk variant in known loci for colorectal cancer risk in East Asians. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2019 Dec 11. pii: cebp.0755.2019. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-19-0755. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31826910.

Francavilla A, Turoczi S, Tarallo S, Vodicka P, Pardini B, Naccarati A. Exosomal microRNAs and other non-coding RNAs as colorectal cancer biomarkers: a review. Mutagenesis. 2019 Nov 30. pii: gez038. doi: 10.1093/mutage/gez038. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31784760.

Vodenkova S, Buchler T, Cervena K, Veskrnova V, Vodicka P, Vymetalkova V. 5-fluorouracil and other fluoropyrimidines in colorectal cancer: Past, present and future. Pharmacol Ther. 2019 Nov 19:107447. doi:10.1016/j.pharmthera.2019.107447. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 31756363.

Zikmund T, Kokavec J, Turkova T, Savvulidi F, Paszekova H, Vodenkova S, Sedlacek R, Skoultchi AI, Stopka T. ISWI ATPase Smarca5 Regulates Differentiation of Thymocytes Undergoing β-Selection. J Immunol. 2019 Jun 15;202(12):3434-3446. doi: 10.4049/jimmunol.1801684. Epub 2019 May 8

Chattopadhyay S, Thomsen H, Weinhold N, Meziane I, Huhn S, da Silva Filho MI, Vodicka P, Vodickova L, Hoffmann P, Nöthen MM, Jöckel KH, Schmidt B, Landi S, Hajek R, Hallmans G, Pettersson-Kymmer U, Ohlsson C, Milani P, Merlini G, Rowcieno D, Hawkins P, Hegenbart U, Palladini G, Wechalekar A, Schönland SO, Houlston R, Goldschmidt H, Hemminki K, Försti A. Eight novel loci implicate shared genetic etiology in multiple myeloma, AL amyloidosis, and monoclonal gammopathy of unknown significance. Leukemia. 2019 Nov 6. doi:10.1038/s41375-019-0619-1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31695157.

Vodicka P, Vodenkova S , Buchler T, Vodickova L. DNA repair capacity and response to treatment of colon cancer. Pharmacogenomics. 2019 Nov 6. doi:10.2217/pgs-2019-0070. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31691643.

Burocziova M, Burdova K, Martinikova AS, Kasparek P, Kleiblova P, Danielsen SA, Borecka M, Jenikova G, Janečková L, Pavel J, Zemankova P, Schneiderova M, Schwarzova L, Ticha I, Sun XF, Jiraskova K, Liska V, Vodickova L, Vodicka P, Sedlacek R, Kleibl Z, Lothe RA, Korinek V, Macurek L. Truncated PPM1D impairs
stem cell response to genotoxic stress and promotes growth of APC-deficient tumors in the mouse colon. Cell Death Dis. 2019 Oct 28;10(11):818. doi:10.1038/s41419-019-2057-4. PubMed PMID: 31659152; PubMed Central PMCID:PMC6817818.

Niazi Y, Thomsen H, Smolkova B, Vodickova L, Vodenkova S, Kroupa M, Vymetalkova V, Kazimirova A, Barancokova M, Volkovova K, Staruchova M, Hoffmann P, Nöthen MM, Dusinska M, Musak L, Vodicka P, Hemminki K, Försti A. Distinct pathways associated with chromosomal aberration frequency in a cohort exposed to genotoxic compounds compared to general population. Mutagenesis. 2019 Oct 4. pii:gez024. doi: 10.1093/mutage/gez024. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31586183.

Opattova A, Horak J, Vodenkova S, Kostovcikova K, Cumova A, Macinga P, Galanova N, Rejhova A, Vodickova L, Kozics K, Turnovcova K, Hucl T, Sliva D, Vodicka P. Ganoderma Lucidum induces oxidative DNA damage and enhances the effect of 5-Fluorouracil in colorectal cancer in vitro and in vivo. Mutat Res. 2019 Sep;845:403065. doi: 10.1016/j.mrgentox.2019.06.001. Epub 2019 Jun 3. PubMed PMID: 31561886.

Vodicka P, Vodenkova S, Opattova A, Vodickova L. DNA damage and repair measured by comet assay in cancer patients. Mutat Res. 2019 Jul;843:95-110. doi: 10.1016/j.mrgentox.2019.05.009. Epub 2019 May 20. PubMed PMID: 31421745.

Kunzmann AT, Proença MA, Jordao HW, Jiraskova K, Schneiderova M, Levy M, Liska V, Buchler T, Vodickova L, Vymetalkova V, Silva AE, Vodicka P, Hughes DJ. Fusobacterium nucleatum tumor DNA levels are associated with survival in colorectal cancer patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Jul 31. doi:
10.1007/s10096-019-03649-1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31367996.

Cervena K, Vodicka P, Vymetalkova V . Diagnostic and prognostic impact of cell-free DNA in human cancers: Systematic review. Mutation Research/Reviews in Mutation Research. July–September 2019. 781. 100-129. doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.05.002

Kroupa M , Rachakonda SK, Liska V, Srinivas N, Urbanova M, Jiraskova K, Schneiderova M, Vycital O, Vymetalkova V, Vodickova L, Kumar R, Vodicka P. Relationship of telomere length in colorectal cancer patients with cancer phenotype and patient prognosis. Br J Cancer. 2019 Jul 17. doi:10.1038/s41416-019-0525-3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31312029.

Murphy N, Moreno V, Hughes DJ, Vodickova L, Vodicka P, Aglago EK, Gunter MJ, Jenab M. Lifestyle and dietary environmental factors in colorectal cancer susceptibility. Mol Aspects Med. 2019 Jun 21. pii: S0098-2997(19)30033-0. doi:10.1016/j.mam.2019.06.005. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 31233770.

Pardini B, Corrado A, Paolicchi E, Cugliari G, Berndt SI, Bezieau S, Bien SA, Brenner H, Caan BJ, Campbell PT, Casey G, Chan AT, Chang-Claude J, Cotterchio M, Gala M, Gallinger SJ, Haile RW, Harrison TA, Hayes RB, Hoffmeister M, Hopper JL, Hsu L, Huyghe J, Jenkins MA, Le Marchand L, Lin Y, Lindor NM, Nan H, Newcomb PA, Ogino S, Potter JD, Schoen RE, Slattery ML, White E, Vodickova L, Vymetalkova V, Vodicka P, Gemignani F, Peters U, Naccarati A, Landi S. DNA repair and cancer in colon and rectum: novel players in genetic susceptibility. Int J Cancer. 2019 Jun17. doi: 10.1002/ijc.32516. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31209889.

Marcuello M, Vymetalkova V, Neves RPL, Duran-Sanchon S, Hm V, Tham E, van Dalum G, Flügen G, Garcia-Barberan V, Fijneman RJ, Castells A, Vodicka P, Lind GE, Stoecklein NH, Heitzer E, Gironella M. Circulating biomarkers for early detection and clinical management of colorectal cancer. Mol Aspects Med. 2019 Jun 9. pii: S0098-2997(19)30009-3. doi: 10.1016/j.mam.2019.06.002. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 31189073.

Lu S, Catalano C, Huhn S, Pardini B, Bartu L, Vymetalkova V, Vodickova L, Levy M, Buchler T, Hemminki K, Vodicka P, Försti A. Single nucleotide polymorphisms within MUC4 are associated with colorectal cancer survival. PLoS One. 2019 May 15;14(5):e0216666. doi: 10.1371/journal.pone.0216666. eCollection 2019. PubMed PMID: 31091244.

Wirbel J, Pyl PT, Kartal E, Zych K, Kashani A, Milanese A, Fleck JS, Voigt AY, Palleja A, Ponnudurai R, Sunagawa S, Coelho LP, Schrotz-King P, Vogtmann E, Habermann N, Niméus E, Thomas AM, Manghi P, Gandini S, Serrano D, Mizutani S, Shiroma H, Shiba S, Shibata T, Yachida S, Yamada T, Waldron L, Naccarati A,
Segata N, Sinha R, Ulrich CM, Brenner H, Arumugam M, Bork P, Zeller G. Meta-analysis of fecal metagenomes reveals global microbial signatures that are specific for colorectal cancer. Nat Med. 2019 Apr;25(4):679-689. doi:10.1038/s41591-019-0406-6. Epub 2019 Apr 1. PubMed PMID: 30936547.

Thomas AM, Manghi P, Asnicar F, Pasolli E, Armanini F, Zolfo M, Beghini F, Manara S, Karcher N, Pozzi C, Gandini S, Serrano D, Tarallo S, Francavilla A, Gallo G, Trompetto M, Ferrero G, Mizutani S, Shiroma H, Shiba S, Shibata T, Yachida S, Yamada T, Wirbel J, Schrotz-King P, Ulrich CM, Brenner H, Arumugam M,
Bork P, Zeller G, Cordero F, Dias-Neto E, Setubal JC, Tett A, Pardini B, Rescigno M, Waldron L, Naccarati A, Segata N. Metagenomic analysis of colorectal cancer datasets identifies cross-cohort microbial diagnostic signatures and a link with choline degradation. Nat Med. 2019 Apr;25(4):667-678. doi:10.1038/s41591-019-0405-7. Epub 2019 Apr 1. PubMed PMID: 30936548.

Vymetalkova V, Vodicka P, Vodenkova S , Alonso S, Kunz M, Schneider-Stock R. DNA methylation and chromatin modifiers in colorectal cancer. Mol Aspects Med. 2019 Apr 24. pii: S0098-2997(19)30008-1. doi: 10.1016/j.mam.2019.04.002. [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 31028771.

Hubackova S, Pribyl M, Kyjacova L, Moudra A, Dzijak R, Salovska B, Hynek S, Tambor V, Imrichova T, Svec J, Vodicka P, Vaclavikova R, Rob L, Bartek J, Hodny Z. Interferon-regulated suprabasin is essential for stress-induced stem-like cell conversion and therapy resistance of human malignancies. Mol Oncol. 2019 Mar 27.  doi: 10.1002/1878-0261.12480. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30919591.

Thomsen H, Chattopadhyay S, Weinhold N, Vodicka P, Vodickova L, Hoffmann P, Nöthen MM, Jöckel KH, Langer C, Hajek R, Hallmans G, Pettersson-Kymmer U, Ohlsson C, Späth F, Houlston R, Goldschmidt H, Hemminki K, Försti A. Genome-wide association study of monoclonal gammopathy of unknown significance (MGUS): comparison with multiple myeloma. Leukemia. 2019 Feb 8. doi:10.1038/s41375-019-0396-x. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30737484.

Obazee O, Archibugi L, Andriulli A, Soucek P, Małecka-Panas E, Ivanauskas A, Johnson T, Gazouli M, Pausch T, Lawlor RT, Cavestro GM, Milanetto AC, Di Leo M, Pasquali C, Hegyi P, Szentesi A, Radu CE, Gheorghe C, Theodoropoulos GE, Bergmann F, Brenner H, Vodickova L, Katzke V, Campa D, Strobel O, Kaiser J, Pezzilli R, Federici F, Mohelnikova-Duchonova B, Boggi U, Lemstrova R, Johansen JS, Bojesen SE, Chen I, Jensen BV, Capurso G, Pazienza V, Dervenis C, Sperti C, Mambrini A, Hackert T, Kaaks R, Basso D, Talar-Wojnarowska R, Maiello E, Izbicki JR, Cuk K, Saum KU, Cantore M, Kupcinskas J, Palmieri O, Delle Fave G, Landi S, Salvia R, Fogar P, Vashist YK, Scarpa A, Vodicka P, Tjaden C, Iskierka-Jazdzewska E, Canzian F. Germline BRCA2 K3326X and CHEK2 I157T mutations increase risk for sporadic pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Cancer. 2019 Jan 23. doi:10.1002/ijc.32127. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30672594.

Gentiluomo M, García PP, Galeotti AA, Talar-Wojnarowska R, Tjaden C, Tavano F, Strobel O, Kupcinskas J, Neoptolemos J, Hegyi P, Costello E, Pezzilli R, Sperti C, Lawlor RT, Capurso G, Szentesi A, Soucek P, Vodicka P, Lovecek M, Hackert T, Cavestro GM, Milanetto AC, Canzian F, Daniele C. Genetic variability of the ABCC2 gene and clinical outcomes in pancreatic cancer patients. Carcinogenesis. 2019 Jan 9. doi: 10.1093/carcin/bgz006. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30629142.

2018

Jiraskova K , Hughes DJ, Brezina S, Gumpenberger T, Veskrnova V, Buchler T, Schneiderova M, Levy M, Liska V, Vodenkova S, Di Gaetano C, Naccarati A, Pardini B, Vymetalkova V, Gsur A, Vodicka P. Functional Polymorphisms in DNA Repair Genes Are Associated with Sporadic Colorectal Cancer Susceptibility and Clinical Outcome. Int J Mol Sci. 2018 Dec 27;20(1). pii: E97. doi: 10.3390/ijms20010097.

Huyghe JR, Bien SA, Harrison TA, Kang HM, Chen S, Schmit SL, Conti DV, Qu C, Jeon J, Edlund CK, Greenside P, Wainberg M, Schumacher FR, Smith JD, Levine DM, Nelson SC, Sinnott-Armstrong NA, Albanes D, Alonso MH, Anderson K, Arnau-Collell C, Arndt V, Bamia C, Banbury BL, Baron JA, Berndt SI, Bézieau S, Bishop DT, Boehm J, Boeing H, Brenner H, Brezina S, Buch S, Buchanan DD, Burnett-Hartman A, Butterbach K, Caan BJ, Campbell PT, Carlson CS, Castellví-Bel S, Chan AT, Chang-Claude J, Chanock SJ, Chirlaque MD, Cho SH, Connolly CM, Cross AJ, Cuk K, Curtis KR, de la Chapelle A, Doheny KF, Duggan D, Easton DF, Elias SG, Elliott F, English DR, Feskens EJM, Figueiredo JC, Fischer R, FitzGerald LM, Forman D, Gala M, Gallinger S, Gauderman WJ, Giles GG, Gillanders E, Gong J, Goodman PJ, Grady WM, Grove JS, Gsur A, Gunter MJ, Haile RW, Hampe J, Hampel H, Harlid S, Hayes RB, Hofer P, Hoffmeister M, Hopper JL, Hsu WL, Huang WY, Hudson TJ, Hunter DJ, Ibañez-Sanz G, Idos GE, Ingersoll R, Jackson RD, Jacobs EJ, Jenkins MA, Joshi AD, Joshu CE, Keku TO, Key TJ, Kim HR, Kobayashi E, Kolonel LN, Kooperberg C, Kühn T, Küry S, Kweon SS, Larsson SC, Laurie CA, Le Marchand L, Leal SM, Lee SC, Lejbkowicz F, Lemire M, Li CI, Li L, Lieb W, Lin Y, Lindblom A, Lindor NM, Ling H, Louie TL, Männistö S, Markowitz SD, Martín V, Masala G, McNeil CE, Melas M, Milne RL, Moreno L, Murphy N, Myte R, Naccarati A, Newcomb PA, Offit K, Ogino S,  Onland-Moret NC, Pardini B, Parfrey PS, Pearlman R, Perduca V, Pharoah PDP, Pinchev M, Platz EA, Prentice RL, Pugh E, Raskin L, Rennert G, Rennert HS, Riboli E, Rodríguez-Barranco M, Romm J, Sakoda LC, Schafmayer C, Schoen RE, Seminara D,  Shah M, Shelford T, Shin MH, Shulman K, Sieri S, Slattery ML, Southey MC, Stadler ZK, Stegmaier C, Su YR, Tangen CM, Thibodeau SN, Thomas DC, Thomas SS, Toland AE,
Trichopoulou A, Ulrich CM, Van Den Berg DJ, van Duijnhoven FJB, Van Guelpen B, van Kranen H, Vijai J, Visvanathan K, Vodicka P, Vodickova L, Vymetalkova V, Weigl K, Weinstein SJ, White E, Win AK, Wolf CR, Wolk A, Woods MO, Wu AH, Zaidi SH, Zanke BW, Zhang Q, Zheng W, Scacheri PC, Potter JD, Bassik MC, Kundaje A, Casey G, Moreno V, Abecasis GR, Nickerson DA, Gruber SB, Hsu L, Peters U. Discovery of common and rare genetic risk variants for colorectal cancer. Nat Genet. 2018 Dec 3. doi: 10.1038/s41588-018-0286-6.

Vodicka P, Musak L, Vodickova L, Vodenkova S, Catalano C, Kroupa M, Naccarati A, Polivkova Z, Vymetalkova V, Försti A, Hemminki K. Genetic variation of acquired structural chromosomal aberrations. Mutat Res. 2018 Dec;836(Pt A):13-21.doi: 10.1016/j.mrgentox.2018.05.014.

Vymetalkova V, Cervena K, Bartu L, Vodicka P . Circulating Cell-Free DNA and Colorectal Cancer: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2018 Oct 26;19(11). pii:E3356. doi: 10.3390/ijms19113356. Review. PubMed PMID: 30373199.

Niazi Y, Thomsen H, Smolkova B, Vodickova L, Vodenkova S, Kroupa M, Vymetalkova V, Kazimirova A, Barancokova M, Volkovova K, Staruchova M, Hoffmann P, Nöthen MM, Dušinská M, Musak L, Vodicka P, Hemminki K, Försti A. Genetic variation associated with chromosomal aberration frequency: A genome-wide association study. Environ Mol Mutagen. 2018 Oct 3. doi: 10.1002/em.22236.

Campa D, Matarazzi M, Greenhalf W, Bijlsma M, Saum KU, Pasquali C, van Laarhoven H, Szentesi A, Federici F, Vodicka P, Funel N, Pezzilli R, Bueno-de-Mesquita HB, Vodickova L, Basso D, Obazee O, Hackert T, Soucek P, Cuk K, Kaiser J, Sperti C, Lovecek M, Capurso G, Mohelnikova-Duchonova B, Khaw KT, König
AK, Kupcinskas J, Kaaks R, Bambi F, Archibugi L, Mambrini A, Cavestro GM, Landi S, Hegyi P, Izbicki JR, Gioffreda D, Zambon CF, Tavano F, Talar-Wojnarowska R, Jamroziak K, Key TJ, Fave GD, Strobel O, Jonaitis L, Andriulli A, Lawlor RT, Pirozzi F, Katzke V, Valsuani C, Vashist YK, Brenner H, Canzian F. Genetic determinants of telomere length and risk of pancreatic cancer: a PANDoRA study. Int J Cancer. 2018 Oct 16. doi: 10.1002/ijc.31928.

Vodenkova S, Jiraskova K, Urbanova M, Kroupa M, Slyskova J, Schneiderova M, Levy M, Buchler T, Liska V, Vodickova L, Vymetalkova V, Collins A, Opattova A, Vodicka P. Base excision repair capacity as a determinant of prognosis and therapy response in colon cancer patients. DNA Repair (Amst). 2018 Oct 1. pii:S1568-7864(18)30070-3. doi: 10.1016/j.dnarep.2018.09.006.

Kral J , Korenkova V, Novosadova V, Langerova L, Schneiderova M, Liska V, Levy  M, Veskrnova V, Spicak J, Opattova A, Jiraskova K, Vymetalkova V, Vodicka P, Slyskova J. Expression profile of miR-17/92 cluster is predictive of treatment response in rectal cancer. Carcinogenesis. 2018 Oct 1. doi:10.1093/carcin/bgy100.

Thiele JA, Hosek P, Kralovcova E, Ostasov P, Liska V, Bruha J, Vycital O, Rosendorf J, Opattova A, Horak J, Kralickova M, Vodicka P, Pitule P. lncRNAs in Non-Malignant Tissue Have Prognostic Value in Colorectal Cancer. Int J Mol Sci. 2018 Sep 8;19(9). pii: E2672. doi: 10.3390/ijms19092672.

Huhn S, da Silva Filho MI, Sanmuganantham T, Pichulik T, Catalano C, Pardini B, Naccarati A, Polakova-Vymetálkova V, Jiraskova K, Vodickova L, Vodicka P, Löffler MW, Courth L, Wehkamp J, Din FVN, Timofeeva M, Farrington SM, Jansen L, Hemminki K, Chang-Claude J, Brenner H, Hoffmeister M, Dunlop MG, Weber ANR, Försti A. Coding variants in NOD-like receptors: An association study on risk and survival of colorectal cancer. PLoS One. 2018 Jun 21;13(6):e0199350. doi:10.1371/journal.pone.0199350.

Catalano C, da Silva Filho MI, Jiraskova K, Vymetalkova V, Levy M, Liska V, Vycital O, Naccarati A, Vodickova L, Hemminki K, Vodicka P, Weber ANR, Försti A. Short article: Influence of regulatory NLRC5 variants on colorectal cancer survival and 5-fluorouracil-based chemotherapy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018 Aug;30(8):838-842. doi: 10.1097/MEG.0000000000001154.

IARC Monographs Vol 121 Group. Carcinogenicity of quinoline, styrene, and styrene-7,8-oxide. Lancet Oncol. 2018 Apr 18. pii: S1470-2045(18)30316-4. doi:10.1016/S1470-2045(18)30316-4.

Catalano, C., da Silva Filho, M. I., Frank, C., Jiraskova, K., Vymetalkova, V., Levy, M., Liska, V., Vycital, O., Naccarati, A., Vodickova, L., Hemminki, K., Vodicka, P.,Weber, A. N. R., Försti, A.: (2018). Investigation of single and synergic effects of NLRC5 and PD-L1 variants on the risk of colorectal cancer. PLoS ONE13(2).

Klein, A. P., Wolpin, B. M., Risch, H. A., Stolzenberg-Solomon, R. Z., Mocci, E., Zhang, M., Canzian, F., Childs, E.J., Hoskins, J.W., Jermusyk, A., Zhong, J., Chen, F., Albanes, D., Andreotti, G., Arslan, A.A., Babic, A., Bamlet, W.R., Beane-Freeman, L., Berndt, S.I., Blackford, A., Borges, M., Borgida, A., Bracci, P.M., Brais, L., Brennan, P., Brenner, H., Bueno-de-Mesquita, B., Buring, J., Campa, D., Capurso, G., Cavestro, G.M., Chaffee, K.G., Chung, C.C., Cleary, S., Cotterchio, M., Dijk, F., Duell, E.J., Foretova, L., Fuchs, C., Funel, N., Gallinger, S., M. Gaziano, J.M., Gazouli, M., Giles, G.G., Giovannucci, E., Goggins, M., Goodman, G.E., Goodman, P.J., Hackert, T., Haiman, C., Hartge, P., Hasan, M., Hegyi, P., Helzlsouer, K.J., Herman, J., Holcatova, I., Holly, E.A., Hoover, R., Hung, R.J., Jacobs, E.J., Jamroziak, K., Janout, V., Kaaks, R., Khaw, K.T., Klein, E.A., Kogevinas, M., Kooperberg, C., Kulke, M.H., Kupcinskas, J., Kurtz, R.J., Laheru, D., Landi, S., Lawlor, R.T., Lee, I.M., LeMarchand, L., Lu, L., Malats, N., Mambrini, A., Mannisto, S., Milne, R.L., Mohelníková-Duchoňová, B., Neale, R.E., Neoptolemos, J.P., Oberg, A.L., Olson, S.H., Orlow, I., Pasquali, C., Patel, A.V., Peters, U., Pezzilli, R., Porta, M., Real, F.X., Rothman, N., Scelo, G., Sesso, H.D., Severi, G., Shu, X.O., Silverman, D., Smith, J.P., Soucek, P., Sund, M., Talar-Wojnarowska, R., Tavano, F., Thornquist, M.D., Tobias, G.S., Van Den Eeden, S.K., Vashist, Y., Visvanathan, K., Vodicka, P., Wactawski-Wende, J., Wang, Z., Wentzensen, N., White, E., Yu, H., Yu, K., Zeleniuch-Jacquotte, A., Zheng, W., Kraft, P., Li, D., Chanock, S., Obazee, O., Petersen, G.M., Amundadottir, L. T. (2018). Genome-wide meta-analysis identifies five new susceptibility loci for pancreatic cancer. Nature Communications9(1), 556.

Rejhova, A., Opattova, A., Cumova, A.,  Slíva, D., & Vodicka, P. (2018). Natural compounds and combination therapy in colorectal cancer treatment. European Journal of Medicinal Chemistry144, 582–594.

2017

Barontini, J., Antinucci, M., Tofanelli, S., Cammalleri, M., Dal Monte, M., Gemignani, F., Vodička, P., Marangoni, R., Vodičková, L., Kupcinskas, J., Vymetálková, V., Försti, A., Canzian, F., Stein, A., Moreno, V., Mastrodonato, N., Tavano, F., Panza, A., Barale, R., Landi, S., Campa, D.: (2017) Association between polymorphisms of TAS2R16 and susceptibility to colorectal cancer. BMC Gastroenterology. 17: 104.

Carrai, M., Campa, D., Vodička, P., Flamini, R., Martelli, I., Slyšková, J., Jirásková, K., Rejhová, A., Vodenková, S., Canzian, F., Bertelli, A., Dalla Vedova, A., Bavaresco, L., Vodičková, L., Barale, R.: (2017) Association between taste receptor (TAS) genes and the perception of wine characteristics. Scientific Reports. 7: 9239.

De Santi, Ch., Pucci, P., Bonotti, A., Melaiu, O., Cipollini, M., Silvestri, R., Vymetálková, V., Barone, E., Paolicchi, E., Corrado, A., Lepori, I., Dell'Anno, I., Pelle, L., Vodička, P., Mutti, L., Foddis, R., Cristaudo, A., Gemignani, F., Landi, S.: (2017) Mesothelin promoter variants are associated with increased soluble mesothelin-related peptide levels in asbestos-exposed individuals. Occupational and Environmental Medicine. 74 (6): 457-464.

Kroupa, M. , Polívková, Z., Rachakonda, S., Schneiderová, M., Vodenková, S., Buchler, T., Jirásková, K., Urbanová, M., Vodičková, L., Hemminki, K., Kumar, R., Vodička, P.: (2017) Bleomycin-induced chromosomal damage and shortening of telomeres in peripheral blood lymphocytes of incident cancer patients. Genes Chromosomes & Cancer. IN PRESS

Mohelníková-Duchoňová, B., Strouhal, O., Hughes, D. J., Holcatová, I., Oliverius, M., Kala, Z., Campa, D., Rizzato, C., Canzian, F., Pezzilli, R., Talar-Wojnarowska, R., Malecka-Panas, E., Sperti, C., Sperti, C., Federico Zambon, C., Pedrazzoli, S., Fogar, P., Milanetto, A.C., Capurso, G., Fave, G.D., Valente, R., Gazouli, M., Malleo, G., Lawlor, R.T., Strobel, O., Hackert, T., Giese, N., Vodička, P., Vodičková, L., Landi, S., Tavano, F., Gioffreda, D., Piepoli, A., Pazienza, V., Mambrini, A., Pedata, M., Cantore, M., Bambi, F., Ermini, S., Funel, N., Lemstrová, R., Souček, P.: (2017) SLC22A3 polymorphisms do not modify pancreatic cancer risk, but may influence overall patient survival. Scientific Reports. 7, 43812.

Schneiderová, B., Naccarati, A., Pardini, B., Rosa, F., Di Gaetano, C., Jirásková, K., Opattová, A., Levý, M., Veskrna, K., Veškrnová, V., Buchler, T., Landi, S., Vodička, P., Vymetálková, V.: (2017) MicroRNA-binding site polymorphisms in genes involved in colorectal cancer etiopathogenesis and their impact on disease prognosis. Mutagenesis. 32(5): 533-542.

Schormair, B., Zhao, Ch., Bell, S., Tilch, E., Salminen, A.V., Putz, B., Dauvilliers, Y., Stefani, A., Högl, B., Poewe, W., Kemlink, D., Šonka, K., Bachmann, C. G., Paulus, W., Trenkwalder, C., Oertel, W., Hornyak, M., Teder-Laving, M., Metspalu, A., Hadjigeorgiou, G.M., Polo, O., Fietze, I., Ross, O.A., Wszolek, Z., Butterworth, A.S., Soranzo, N., Ouwehand, W. H., Roberts, D.J., Danesh, J., Allen, R.P., Earley, Ch.J., Ondo, W.G., Xiong, L., Montplaisir, J., Gan-Or, Z., Perola, M., Vodička, P., Dina, Ch., Franke, A., Tittmann, L., Stewart, A.F.R., Shah, S.H., Gieger, Ch., Peters, A., Rouleau, G.A., Berger, K., Oexle, K., Di Angelantonio, E., Hinds, D.A., Müller-Myhsok, B., Winkelmann, J.: (2017) Identification of novel risk loci for restless legs syndrome in genome-wide association studies in individuals of European ancestry: a meta-analysis. Lancet Neurology. 16 (11): 898-907.

Schubert, S.A., Ruano, D., Elsayed, F.A., Boot, A., Crobach, S., Sarasqueta, A.F., Wolffenbuttel, B., van der Klauw, M.M., Oosting, J., Tops, C.M., van Eijk, R., Vasen, H.F., Vossen, R.H., Nielsen, M., Castellví-Bel, S., Ruiz-Ponte, C., Tomlinson, I., Dunlop, M.G., Vodička, P., Wijnen, J.T., Hes, F.J., Morreau, H., de Miranda, N.F., Sijmons, R.H., van Wezel, T.: (2017) Evidence for genetic association between chromosome 1q loci and predisposition to colorectal neoplasia. British Journal of Cancer. 117 (8): 1215-1223.

Thomsen, H., Campo, Ch., Weinhold, N., da Silva Filho, M.I., Pour, L., Gregora, E., Vodička, P., Vodičková, L., Hoffmann, P., Nöthen, M.M., Jöckel, K.H., Langer, Ch., Hájek, R., Goldschmidt, H., Hemminki, K., Försti, A.: (2017) Genomewide association study on monoclonal gammopathy of unknown significance (MGUS). European Journal of Haematology. 99 (1): 70-79.

Vymetálková, V. , Pardini, B., Rosa, F., Jirásková, K., Di Gaetano, C., Bendová, P., Levy, M., Veskrnová, V., Buchler, T., Vodičková, L., Naccarati, A., Vodička, P.: (2017) Polymorphisms in microRNA binding sites of mucin genes as predictors of clinical outcome in colorectal cancer patients. Carcinogenesis, 38(1): 28-39.

Wultsch, G., Nersesyan, A., Kundi, M., Mišík, M., Setayesh, T., Waldherr, M., Vodička, P., Vodičková, L., Knasmüller, S.: (2017) Genotoxic and Cytotoxic Effects in Exfoliated Buccal and Nasal Cells of Chromium and Cobalt Exposed Electroplaters. Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A. 80(13-15): 651-660.

2016

Campa, D., Pastore, M., Gentiluomo, M., Talar-Wojnarowská, R., Kupcinskas, J., Malecka-Panas, E., Neoptolemos, J.P., Niesen, W., Vodička, P., Delle Fave, G., Bas Bueno-de-Mesquita, H., Gazouli M., Pacetti, P., Di Leo, M., Ito, H., Klüter, H., Souček, P., Corbo, V., Yamao, K., Hosono, S., Kaaks, R., Vashist, Y., Gioffreda, D., Strobel, O., Shimizu, Y., Dijk, F., Andriulli, A., Ivanauskas, A., Bugert, P., Tavano, F., Vodičková, L., Federico Zambon, C., Lovecek, M., Landi, S., Key, T.J., Boggi, U., Pezzilli, R., Jamroziak, K., Mohelnikova-Duchonová, B., Mambrini, A., Bambi, F., Busch, O., Pazienza, V., Valente, R., Theodoropoulos, G.E., Hackert, T., Capurso, G., Martina Cavestro, G., Pasquali, C., Basso, D., Sperti, C., Matsuo, K., Büchler, M., Khaw, K.T., Izbicki, J., Costello, E., Katzke, V., Michalski, C., Stepien, A., Rizzato, C., Canzian, F.: (2016) Functional single nucleotide polymorphisms within the cyclin-dependent kinase inhibitor 2A/2B region affect pancreatic cancer risk. Oncotarget, IN PRESS

Elsnerová, K., Mohelniková-Duchonová, B., Čeřovská, E., Ehrlichová, M., Gut, I., Rob, L., Skapa, P., Hruda, M., Bartaková, A., Bouda, J., Vodička, P., Souček, P., Václavíková, R.,: (2016) Gene expression of membrane transporters: Importance for prognosis and progression of ovarian carcinoma. Oncol. Rep., 35(4): 2159-2170.

Försti, A., Frank, C., Smolková, B., Kazimirová, A., Barancoková, M., Vymetálková, V., Kroupa, M., Naccarati, A., Vodičková, L., Buchancová, J., Dusinská, M., Musak, L., Vodička, P., Hemminki, K.: (2016) Genetic variation in the major mitotic checkpoint genes associated with chromosomal aberrations in healthy humans. Cancer Lett., 380(2):442-446.

Kořenková, V., Slyšková, J., Novosadová, V., Pizzamiglio, S., Langerová, L., Bjorkman, J., Vyčítal, O., Liska, V., Levy, M., Veskrna, K., Vodička, P., Vodičková, L., Kubista, M., Verderio, P.: (2016)The focus on sample quality: Influence of colon tissue collection on reliability of qPCR data. Sci Rep, 6: 29023.

Kunická, T., Procházka, P., Krus, I., Bendová, P., Protivová, M., Susová, S., Hlaváč, V., Liska, V., Novák, P., Schneiderová, M., Pitule, P., Bruha, J., Vyčítal, O., Vodička, P., Souček, P.: (2016) Molecular profile of 5-fluorouracil pathway genes in colorectal carcinoma. BMC Cancer, 16(1):795.

Naccarati, A. , Rosa, F., Vymetálková V., Barone, E., Jirásková, K., Di Gaetano, C., Novotný, J., Levy, M., Vodičková, L., Gemignani, F., Buchler, T., Landi, S., Vodička, P., Pardini, B.: (2016) Double-strand break repair and colorectal cancer: gene variants within 3' UTRs and microRNAs binding as modulators of cancer risk and clinical outcome. Oncotarget, 7(17): 23156-23169.

Vodička, P. , Musak, L., Fiorito, G., Vymetálková, V., Vodičková, L., Naccarati, A.: (2016) DNA and chromosomal damage in medical workers exposed to anaesthetic gases assessed by the lymphocyte cytokinesis-block micronucleus (CBMN) assay. A critical review. Mutat. Res.-Rev. Mutat. Res., 770(Pt A): 26-34.

Vodička, P., Pardini, B., Vymetálková, V., Naccarati, A.: (2016) Polymorphisms in Non-coding RNA Genes and Their Targets Sites as Risk Factors of Sporadic Colorectal Cancer. Adv.Exp.Med.Biol., 937: 123-149.

Vymetálková, V. , Pardini, B., Rosa, F., Jirásková, K., Di Gaetano, C., Bendová, P., Levy, M., Veskrnová, V., Buchler, T., Vodičková, L., Naccarati,A., Vodička, P.: (2016) Polymorphisms in microRNA binding sites of mucin genes as predictors of clinical outcome in colorectal cancer patients. Carcinogenesis, IN PRESS.

Vymetálková, V., Vodička, P. , Pardini, B., Rosa, F., Levy, M., Schneiderová, M., Liska, V., Vodičková, L., Nilsson, T.K., Farkas, S.A.: (2016) Epigenome-wide analysis of DNA methylation reveals a rectal cancer-specific epigenomic signature. Epigenomics, 8(9): 1193-1207.

Zhang, M., Wang, Z., Obazee, O., Jia, J., Childs, E.J., Hoskins, J., Figlioli, G., Mocci, E., Collins, I., Chung, C.C., Hautman, C., Arslan, A.A., Beane-Freeman, L., Bracci, P.M., Buring, J., Duell, E.J., Gallinger, S., Giles, G.G., Goodman, G.E., Goodman, P.J., Kamineni, A., Kolonel, L.N., Kulke, M.H., Malats, N., Olson SH, Sesso HD, Visvanathan K, White E, Zheng W, Abnet CC, Albanes D, Andreotti, G., Brais, L., Bueno-de-Mesquita, H.B., Basso, D., Berndt, S.I., Boutron-Ruault, M.C., Bijlsma, M.F., Brenner, H., Burdette, L., Campa, D., Caporaso, N.E., Capurso, G., Cavestro, G.M., Cotterchio, M., Costello, E., Elena, J., Boggi, U., Gaziano, J.M., Gazouli, M., Giovannucci, E.L., Goggins, M., Gross, M., Haiman, C.A., Hassan, M., Helzlsouer, K.J., Hu, N., Hunter, D.J., Iskierka-Jazdzewska, E., Jenab, M., Kaaks, R., Key, T.J., Khaw, K.T., Klein, E.A., Kogevinas, M., Krogh, V., Kupcinskas, J., Kurtz, R.C., Landi, M.T., Landi, S., Le Marchand, L., Mambrini, A., Mannisto, S., Milne, R.L., Neale, R.E., Oberg, A.L., Panico, S., Patel, A.V., Peeters, P.H., Peters, U., Pezzilli, R., Porta, M., Purdue, M., Quiros, J.R., Riboli, E., Rothman, N., Scarpa, A., Scelo, G., Shu, X.O., Silverman, D.T., Souček, P., Strobel, O., Sund, M., Małecka-Panas, E., Taylor, P.R., Tavano, F., Travis, R.C., Thornquist, M., Tjønneland, A., Tobias, G.S., Trichopoulos, D., Vashist, Y., Vodička, P., Wactawski-Wende, J., Wentzensen, N., Yu, H., Yu, K., Zeleniuch-Jacquotte, A., Kooperberg, C., Risch, H.A., Jacobs, E.J., Li, D., Fuchs, C., Hoover, R., Hartge, P., Chanock, S.J., Petersen, G.M., Stolzenberg-Solomon, R.S., Wolpin, B.M., Kraft, P., Klein, A.P., Canzian, F., Amundadottir, L.T.: (2016) Three new pancreatic cancer susceptibility signals identified on chromosomes 1q32.1, 5p15.33 and 8q24.21. Oncotarget, IN PRESS

2015

Aherne, S.T., Madden, S.F., Hughes, D.J., Pardini, B., Naccarati, A., Levy, M., Vodička, P., Neary, P., Dowling, P., Clynes, M.: (2015) Circulating miRNAs miR-34a and miR-150 associated with colorectal cancer progression. BMC Cancer. 15: 329.

Campa, D., Rizzato, C., Stolzenberg-Solomon, R., Pacetti, P., Vodička, P., Cleary, S.P., Capurso, G., Bueno-de-Mesquita, H.B., Werner, J., Gazouli, M., Butterbach, K., Ivanauskas, A., Giese, N., Petersen, G.M., Fogar, P., Wang, Z., Bassi, C., Ryska, M., Theodoropoulos, G.E., Kooperberg, C., Li, D., Greenhalf, W., Pasquali, C., Hackert, T., Fuchs, C.S., Mohelnikova-Duchonova, B., Sperti, C., Funel, N., Dieffenbach, A.K., Wareham, N.J., Buring, J., Holcátová, I., Costello, E., Zambon, C.F., Kupcinskas, J., Risch, H.A., Kraft, P., Bracci, P.M., Pezzilli, R., Olson, S.H., Sesso, H.D., Hartge, P., Strobel, O., Małecka-Panas, E., Visvanathan, K., Arslan, A.A., Pedrazzoli, S., Souček, P., Gioffreda, D., Key, T.J., Talar-Wojnarowská, R., Scarpa, A., Mambrini, A., Jacobs, E.J., Jamroziak, K., Klein, A., Tavano, F., Bambi, F., Landi, S., Austin, M.A., Vodičková, L., Brenner, H., Chanock, S.J., Delle Fave, G., Piepoli, A., Cantore, M., Zheng, W., Wolpin, B.M., Amundadottir, L.T., Canzian, F.: (2015) TERT gene harbors multiple variants associated with pancreatic cancer susceptibility. Int J Cancer. 1;137(9):2175-2183.

Childs, E.J., Mocci, E., Campa, D., Bracci, P.M., Gallinger, S., Goggins, M., Li, D., Neale, R.E., Olson, S.H., Scelo, G., Amundadottir, L.T., Bamlet, W.R., Bijlsma, M.F., Blackford, A., Borges, M., Brennan, P., Brenner, H., Bueno-de-Mesquita, H.B., Canzian, F., Capurso, G., Cavestro, G.M., Chaffee, K.G., Chanock, S.J., Cleary, S.P., Cotterchio, M., Foretová, L., Fuchs, C., Funel, N., Gazouli, M., Hassan, M., Herman, J.M., Holcatová, I., Holly, E.A., Hoover, R.N., Hung, R.J., Janout, V., Key, T.J., Kupcinskas, J., Kurtz, R.C., Landi, S., Lu, L., Malecka-Panas, E., Mambrini, A., Mohelniková-Duchonová, B., Neoptolemos, J.P., Oberg, A.L., Orlow, I., Pasquali, C., Pezzilli, R., Rizzato, C., Saldia, A., Scarpa, A., Stolzenberg-Solomon, R.Z., Strobel, O., Tavano, F., Vashist, Y.K., Vodička, P., Wolpin, B.M., Yu, H., Petersen, G.M., Risch, H.A., Klein, A.P.: (2015) Common variation at 2p13.3, 3q29, 7p13 and 17q25.1 associated with susceptibility to pancreatic cancer. Nat Genet. 47(8):911-916.

Dowling, P., Hughes, D. J., Larkin, A. M., Meiller, J., Henry, M., Meleady, P., Lynch, V., Pardini, B., Naccarati, A., Levy, M., Vodička, P., Neary, P., Clynes, M.: (2015) Elevated levels of 14-3-3 proteins, serotonin, gamma enolase and pyruvate kinase identified in clinical samples from patients diagnosed with colorectal cancer. Clin. Chim. Acta. 441: 133-141.

Hemminki, K., Frank, C., Försti, A., Musak, L., Kazimirova, A., Barancokova, M., Horska, A., Vymetalková, V., Šmerhovský, Z.,Naccarati, A., Souček, P., Vodičková, L., Buchancová, J., Smolková, B., Dušinská, M., Vodička, P.: (2015) Metabolic gene variants associated with chromosomal aberrations in healthy humans. Gene Chromosomes Cancer. 54(4): 260-266.

Hemminki, K., Rachakonda, S., Musak, L., Vymetálková, V., Halasová, E., Försti, A., Vodičková, L., Buchancová, J., Vodička, P., Kumar, R.: (2015) Telomere length in circulating lymphocytes: Association with chromosomal aberrations. Gene Chromosomes Cancer. 54(3): 194-196.

Pardini, B., Rosa, F., Naccarati, A., Vymetálková, V., Ye, Y., Wu, X., di Gaetano, C., Buchler, T., Novotný, J., Matullo, G., Vodička, P.: (2015) Polymorphisms in microRNA genes as predictors of clinical outcomes in colorectal cancer patients. Carcinogenesis. 31(6): 82-86.

Slyšková, J., Cordero, F., Pardini, B., Korenková, V., Vymetalková, V., Bielik, L., Vodičková, L., Pitule, P., Liska, V., Matejka, V. M., Levy, M., Buchler, T., Kubista, M., Naccarati, A., Vodička, P.: (2015) Post-treatment recovery of suboptimal DNA repair capacity and gene expression levels in colorectal cancer patients. Mol. Carcinog., 54 (9): 769-778.

Vodenková, S., Polivková, Z., Musak, L., Šmerhovský, Z., Zoubková, H., Sytarová, S., Kavcová, E., Halasová, E., Vodičková, L., Jirásková, K., Svoboda, M., Ambrus, M., Hemminki, K., Vodička, P.: (2015) Structural chromosomal aberrations as potential risk markers in incident cancer patients. Mutagenesis.30(4):557-563.

Vodička, P., Caja, F., Vymetálková, V., Procházka, P., Vodičková, L., Schwarzová, L., Slyšková, J., Kumar, R., Schneiderová, M.: (2015) Ile68Met germline variant in exon 2 of the mutL homolog 1 gene in a colorectal cancer patient. Oncol. Lett. 9(1): 183-186.

Vodička, P., Musak, L., Frank, C., Kazimirova, A., Vymetálková, V., Barancoková, M., Smolková, B., Dzupinková, Z., Jirasková, K., Vodenková, S., Kroupa, M., Osina, O., Naccarati, A., Palitti, F., Försti, A., Dusinská, M., Vodičková, L., Hemminki, K.: (2015) Interactions of DNA repair gene variants modulate chromosomal aberrations in healthy subjects. Carcinogenesis.36(11): 1299-1306.

Vymetálková, V., Souček, P., Kunicka, T., Jirásková, K., Brynychova, V., Pardini, B., Novosadova, V., Polivkova, Z., Kubackova, K., Kozevnikovova, R., Ambrus, M., Vodičková, L., Naccarati, A., Vodička, P.: (2015) Genotype and Haplotype Analyses of TP53 Gene in Breast Cancer Patients: Association with Risk and Clinical Outcomes. PLoS One. 10(7): e0134463.

2014

Farkas, S. A., Vymetálková, V., Vodičková, L., Vodička, P., Nilsson, T. K.: (2014) DNA methylation changes in genes frequently mutated in sporadic colorectal cancer and in the DNA repair and Wnt/β-catenin signaling pathway genes. Epigenomics 6(2): 179-191.

Huhn, S., Bevier, M., Pardini, B., Naccarati, A., Vodičková, L., Novotny, J., Vodička, P., Hemminki, K., Försti, A.: (2014) Colorectal cancer risk and patients' survival: influence of polymorphisms in genes somatically mutated in colorectal tumors. Cancer Causes Control. 25(6): 759-769.

Kunická, T., Václavíková, R., Hlaváč, V., Vrána, D., Pecha, V., Rauš, K., Trnková, M., Kubáčková, K., Ambruš, M., Vodičková, L., Vodička, P., Souček, P.: (2014) Non-Coding Polymorphisms in Nucleotide Binding Domain 1 in ABCC1 Gene Associate with Transcript Level and Survival of Patients with Breast Cancer. PLoS One 9(7): e101740.

Lu, S., Pardini, B., Cheng, B., Naccarati, A., Huhn, S., Vymetálková, V., Vodičková, L., Buchler, T., Hemminki, K., Vodička, P., Försti, A.: (2014) Single Nucleotide Polymorphisms within Interferon Signaling Pathway Genes Are Associated with Colorectal Cancer Susceptibility and Survival. PLoS One 9(10): e111061.

Makovický, P., Tumova, E., Volek, Z., Makovický, P., Vodičková, L., Slyšková, J., Svoboda, M., Rejhová, A., Vodička, P., Samasca, G., Králová, A., Nagy, M., Mydlarova-Blascaková, M., Poracova, J.: (2014) Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-week food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development?Pathol. Res. Pract. 210(12): 855-862.

Makovický, P., Tůmová, E., Volek, Z., Makovický, P., Vodička, P.: (2014) Histological aspects of the small intestine under variable feed restriction: The effects of short and intense restriction on a growing rabbit model. Exp. Ther. Med. 8(5): 1623-1627.

Pardini, B., Verderio, P., Pizzamiglio, S., Nici, C., Maiorana, M. V., Naccarati, A., Vodičková, L., Vymetálková, V., Veneroni, S., Daidone, M. G., Ravagnani, F., Bianchi, T., Bujenda, L., Carracedo, A., Castells, A., Ruiz-Ponte, C., Morreau, H., Howarth, K., Jones, A., Castellvı´-Bel, S., Li L., Tomlinson, I., Van Wezel, T., Vodička, P., Radice, P., Peterlongo, P., the EPICOLON Consortium: (2014) Association between CASP8 –652 6N Del Polymorphism (rs3834129) and Colorectal Cancer Risk: Results from a Multi-Centric Study. PLoS ONE 9(3): e91310.

Pardini, B., Bermejo, J. L., Naccarati, A., Di Gaetano, C., Rosa, F., Legrand, C., Novotny, J., Vodička, P., Kumar, R.: (2014) Inherited variability in a master regulator polymorphism (rs4846126) associates with survival in 5-FU treated colorectal cancer patients.Mutat. Res.-Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 766-767: 7-13.

Svoboda, M., Slyšková, J., Schneiderova, M., Makovicky, P., Bielik, L., Levy, M., Lipska, L., Hemmelova, B., Kala, Z., Protivankova, M., Vycital, O., Liska, V., Schwarzova, L., Vodičková, L, Vodička P.: (2014) HOTAIR long non-coding RNA is a negative prognostic factor not only in primary tumors, but also in the blood of colorectal cancer patients. Carcinogenesis. 35(7): 1510-1515.

Slyšková, J., Lorenzo, Y., Karlsen, A., Carlsen, M. H., Novosadová, V., Blomhoff, R., Vodička, P., Collins, A. R.: (2014) Both genetic and dietary factors underlie individual differences in DNA damage levels and DNA repair capacity. DNA Repair (Amst). 16 :66-73.

Slyšková, J., Langie, S, A. , Collins, A. R., Vodička, P.: (2014) Functional evaluation of DNA repair in human biopsies and their relation to other cellular biomarkers. Front Genet. 5: 116.

Švec, J., Schwarzová, L., Janošíková, B., Štekrová, J., Mandys, V., Kment, M., Vodička, P.: (2014) Synchronous gastric and sebaceous cancers, a rare manifestation of MLH1-related Muir-Torre syndrome. Int. J. Clin. Exp. Pathol. 7(8): 5196-5202.

Vymetálková, V., Pardini, B., Rosa, F., Di Gaetano, C., Novotny, J., Levy, M., Buchler, T., Slyšková, J., Vodičková, L., Naccarati, A., Vodička, P.: (2014) Variations in mismatch repair genes and colorectal cancer risk and clinical outcome. Mutagenesis. 29(4): 259-265.

Vymetálková, V., Slyšková, J., Korenková, V., Bielik, L., Langerová, L., Procházka, P., Rejhová, A., Schwarzová, L., Pardini, B.,Naccarati, A., Vodička, P.: (2014) Molecular characteristics of mismatch repair genes in sporadic colorectal tumors in Czech patients BMC Med. Genet. 15(1) :17.

Wolpin, B. M., Rizzato, C., Kraft, P., Kooperberg, C., Petersen, G. M., Wang, Z., Arslan, A. A., Beane-Freeman, L., Bracci, P.M., Buring, J., Canzian, F., Duell, E. J., Gallinger, S., Giles, G. G., Goodman, G. E., Goodman, P. J., Jacobs, E. J., Kamineni, A., Klein, A. P., Kolonel, L. N., Kulke, M. H., Li, D., Malats, N., Olson, S. H., Risch, H. A., Sesso, H. D., Visvanathan, K., White, E., Zheng, W., Abnet, C. C., Albanes, D., Andreotti, G., Austin, M. A., Barfield, R., Basso, D., Berndt, S. I., Boutron-Ruault, M. C., Brotzman, M., Büchler, M. W., Bueno-de-Mesquita, H. B., Bugert, P., Burdette, L., Campa, D., Caporaso, N. E., Capurso, G., Chung, C., Cotterchio, M., Costello, E., Elena, J., Funel, N., Gaziano, J. M., Giese, N. A., Giovannucci, E. L., Goggins, M., Gorman, M. J., Gross, M., Haiman, C. A., Hassan, M., Helzlsouer, K. J., Henderson, B. E., Holly, E. A., Hu, N., Hunter, D. J., Innocenti, F., Jenab, M., Kaaks, R., Key, T. J., Khaw, K. T., Klein, E. A., Kogevinas, M., Krogh, V., Kupcinskas, J., Kurtz, R. C., LaCroix, A., Landi, M. T., Landi, S., Le Marchand, L., Mambrini, A., Mannisto, S., Milne, R. L., Nakamura, Y., Oberg, A. L., Owzar, K., Patel, A. V., Peeters, P. H., Peters, U., Pezzilli, R., Piepoli, A., Porta, M., Real, F. X., Riboli, E., Rothman, N., Scarpa, A., Shu, X. O., Silverman, D. T., Soucek, P., Sund, M., Talar-Wojnarowska, R., Taylor, P. R., Theodoropoulos, G. E., Thornquist, M., Tjønneland, A., Tobias, G. S., Trichopoulos, D., Vodička, P., Wactawski-Wende, J., Wentzensen, N., Wu, C., Yu, H., Yu, K., Zeleniuch-Jacquotte, A., Hoover, R., Hartge, P., Fuchs, C., Chanock, S. J., Stolzenberg-Solomon, R. S., Amundadottir, L. T.: (2014) Genome-wide association study identifies multiple susceptibility loci for pancreatic cancer. Nature Genet. 46(9): 994-1000.

2013

Azqueta, A., Langie, S. A., Slyšková, J., Collins, A. R.: (2013) Measurement of DNA base and nucleotide excision repair activities in mammalian cells and tissues using the comet assay - A methodological overview. DNA Repair (Amst) 12: 1007-1010.

Campa, D., Rizzato, C., Capurso, G., Giese, N., Funel, N., Greenhalf, W., Souček, P., Gazouli, M., Pezzilli, R, Pasquali, C., Talar-Wojnarowska, R., Cantore, M., Andriulli, A., Scarpa, A., Jamroziak, K., Delle Fave, G., Costello, E., Khaw, K. T., Heller, A., Key, T. J., Theodoropoulos, G., Malecka-Panas, E., Mambrini, A., Bambi, F., Land, S., Pedrazzoli, S., Bassi, C., Pacetti, P., Piepoli, A., Tavano, F., di Sebastiano, P., Vodičková, L., Basso, D., Plebani, M., Fogar, P., Büchler, M. W., Bugert, P., Vodička, P., Boggi, U., Neoptolemos, J. P., Werner, J., Canzian, F.: (2013) Genetic susceptibility to pancreatic cancer and its functional characterisation: The PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium. Dig. Liver Dis. 45(2): 95-99.

Campa, D., Rizzato, C., Bauer, A. S., Werner, J., Capurso, G., Costello, E., Talar-Wojnarowska, R., Jamroziak, K., Pezzilli, R., Gazouli, M., Khaw, K. T., Key, T. J., Bambi, F., Mohelnikova-Duchonova, B., Heller, A., Landi, S., Vodičková, L., Theodoropoulos, G., Bugert, P.,Vodička, P., Hoheisel, J., Delle Fave, G., Neoptolemos, J., Souček, P., Buchler, M. W., Giese, N. A., Canzian F.: (2013) Lack of replication of seven pancreatic cancer susceptibility lociidentified in two Asian populations. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.22(2): 320-323.

Lu, S., Bevier, M., Huhn, S., Sainz, J., Lascorz, J., Pardini, B., Naccarati, A., Vodičková, L., Novotný, J., Hemminki, K., Vodička, P., Försti A.: (2013) Genetic variants in C-type lectin genes are associated with colorectal cancer susceptibility and clinical outcome.Int. J. Cancer. 133(10): 2325-2333.

Makovicky, P., Rimarova, K., Boor, A., Makovicky, P., Vodička, P., Samasca, G., Kruzliak, P.: (2013) Correlation between antibodies and histology in celiac disease: Incidence of celiac disease is higher than expected in the pediatric population. Mol. Med. Rep.8(4): 1079-1083.

Mušák, L., Šmerhovský, Z., Halasová, E., Osina, O., Letková, L., Vodičková, L., Poláková, V., Buchancová, J., Hemminki, K.,Vodička, P.: (2013) Chromosomal damage among medical staff occupationally exposed to volatile anesthetics, antineoplastic drugs, and formaldehyde. Scand. J. Work Environ. Health. 39(6): 618-630.

Pardini, B., Rosa, F., Barone, E., Di Gaetano, C., Slyšková, J., Novotný, J., Levy, M., Garritano, S., Vodičková, L., Buchler, T., Gemignani, F., Landi, S., Vodička, P., Naccarati, A.: (2013) Variation within 3' UTRs of base excision repair genes and response to therapy in colorectal cancer patients: a potential modulation of microRNAs binding. Clin. Cancer Res. 19(21): 6044-6056.

Picelli, S., Bermejo, J. L., Change-Claude, J., Hoffmeister, M., Fernández-Rozadilla, C., Carracedo, A., Castells, A., Castellví-Bel, S.,Naccarati, A., Pardini, B., Vodičková, L., Hüller, H., Talseth-Palmer, B. A., Stibbard, G., Peterlongo, P., Nici, C., Veneroni, S., Li, L., Casey, G., Tenesa, A., Farrington, S. M., Tomlinson, I., Moreno, V., van Wezel, T., Wijnen, J., Dunlop, M., Radice, P., Scott, R. J.,Vodička, P., Ruiz-Ponte, C., Brenner, H., Buch, S., Völzke, H., Hampe, J., Schafmayer, C., Lindblom, A.: Meta-Analysis of Mismatch Repair Polymorphisms within the Cogent Consortium for Colorectal Cancer Susceptibility; PLoS One 8(9): e72091.

Poláková-Vymetálková, V., Vannucci, L., Korenková, V., Procházka, P., Slyšková, J., Vodičková, L., Rusňáková, V., Bielik, L., Burocziová, M., Rossmann., P., Vodička, P.: (2013) Evaluation of tumor suppressor gene expressions and aberrant methylation in the colon of cancer-induced rats: a pilot study. Mol. Biol. Rep. 40(10): 5921-5929.

Procházka, P., Hrabeta, J., Vicha, A., Cipro, S., Stejskalová, E., Musil, Z., Vodička, P., Eckschlager, T.: (2013) Changes in MYCN expression in human neuroblastoma cell lines following cisplatin treatment may not be related to MYCN copy numbers. Oncol. Rep. 29(6):2415-2421.

Rizzato, C., Campa, D., Pezzilli, R., Souček, P., Greenhalf, W., Capurso, G., Talar-Wojnarowska, R., Heller, A., Jamroziak, K., Khaw, K. T., Key, T. J., Bambi, F., Landi, S., Mohelniková-Duchoňová, B., Vodičková, L., Büchler, M. W., Bugert. P., Vodička, P., Neoptolemos, J. P., Werner, J., Hoheisel, J. D., Bauer, A. S., Giese, N., Canzian, F.: (2013) ABO blood groups and pancreatic cancer risk and survival: Results from the PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium. Oncol. Rep. 29(4): 1637-1644.

AZV 17-30920A Zkoumání získané chemorezistence pomocí profilování genů zahrnutých do opravy DNA u pacientů s rakovinou tlustého střeva. PI: Ing. Vymetálková, (2017-2020).

GACR 18- 09709S  Studium mechanismů maligní transformace adenomů tlustého střeva a konečníku. PI: Dr. Vodička, (2018-2020).

NV 18-03-00199 Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenoma ke karcinomu. PI: Dr. Vodička, (2018-2021).

GACR 19-10543S Změny DNA reparačního systému související s odpovědí na léčbu ovariálního karcinomu. PI: Dr. Vodička, (2019-2021).

NV 19-09-00237 Klinicko-patologické a molekulární faktory detekované v metastazách, které předpovídají odpověď na léčbu karcinomu tlustého střeva. PI: Dr.Vymetálková, (2019-2022).

GACR 20-03997S Vliv mikrobiálních metabolitů a diety na genom a epigenom při vzniku kolorektálního karcinomu PI: Dr. Vodička, (2020-2022)

GAČR Expro: 21-04607X Horizontal transfer of mitochondria in cancer biology. PI: Dr. Vodička, (2021- 2025)

AZV NU21-03-00145 Homeostáza telomér jako potencialni biomarker rizika, prognózy a progrese u gynekologických nádorů. PI: Dr. Vodičková (2021-2024)

AZV NU21-07-00247 Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a onkogenní KRAS mutace pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu. PI: Dr. Vodička (2021-2024)

AZV NU21-03-00506 Význam mutačního spektra nádorových buněk ve vývoji kolorektálního karcinomu. PI: Dr. Vodička (2021-2024)

Thomayerova nemocnice Praha

IKEM, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Kralovské Vinohrady, Praha

Masarykova Universita, Brno

První lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha

Třetí lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha

Biomedicínske Centrum, Lékařská fakulta, Plzeň, Karlova Universita, Praha

Státní zdravotní Ústav, Praha

Biotechnologický ústav, AV ČR v.v.i. Vestec

Ústav Molekulární Genetiky AV ČR v.v.i. Praha

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i., Praha

DKFZ (German Cancer Research Center) Heidelberg, Německo (prof. Hemminki, prof. Kumar, Dr. Canzian, Dr. Főrsti)

University of Pisa, Itálie (prof. Landi, prof. Barale, dr. Campa)

Italian Institute for Genomic Medicine, Torino, Itálie (Dr. Naccarati, Dr. Pardini)

Leiden University Medical Center, Leiden, Holandsko (prof. Van Wezel)

IDIBAPS / CIBERehd / Hospital Clínic, Barcelona, Španělsko (Dr. Castellvi-Bel)

Umeå University, Švédsko (Prof. Torbjőrn Nilsson)

Vienna Medical University, Rakousko (prof. Knasműller, Dr.Gsur)

RCSI Royal College of Surgeons in Ireland, Irsko(Dr. Hughes)

CEITEC - středoevropský technologický institut, Brno

Genetics and Epidemiology of Colorectal cancer Consortium (GECCO)

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230