Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Studuje mechanizmy zpracování zvukových podnětů ve sluchovém systému savců a vývojovou plasticitu sluchové dráhy za normálních a patologických podmínek. Při experimentální práci používáme elektrofyziologické, imunohistochemické, behaviorální a in vivo zobrazovací metody u zvířat a audiometrické testy u člověka. Výsledky získané studiem sluchové dráhy zvířat mají širší uplatnění při poznání obecných molekulárních mechanizmů přenosu signálů v nervovém systému.

Zástupce vedoucího oddělení:

RNDr. Jiří Popelář, CSc.
E-mail: jiri.popelar@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 062 689

Vědečtí pracovníci:

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
RNDr. Jiří Popelář, CSc.
MUDr. Oliver Profant, Ph.D.
RNDr. Natalia Rybalko, CSc.
Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D.
RNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.

Postdoktorandi:

Minseok Kang, Ph.D.
Mgr. Kateryna Pysanenko, Ph.D.

Odborný pracovník:

Ing. Milan Jilek
Bc. Štěpánka Suchánková

Techničtí pracovníci:

Radomíra Červenková
Jan Kolář
Jan Setnička

Postgraduální studenti:

MUDr. Dora Čapková
MUDr. Jakub Fuksa
Mgr. Nataša Jovanović
Mgr. Adolf Melichar
MUDr. Diana Tóthová

Významný výsledek v roce 2020

Vliv stárnutí, sluchové ztráty a tinnitu na morfologii korové šedé hmoty, amygdaly a hippocampu.

Zkoumali jsme funkční a morfologické změny v mozku vyvolané věkem, sluchovou ztrátou a tinnitem. Skupiny subjektů různého věku, s různým stupněm presbykuze, a nebo tinnitu byly vyšetřeny audiometrickými metodami a metodou MRI. Bylo zjištěno, že stárnutí je doprovázeno zeslabením vrstvy šedé hmoty, dále že sluchová ztráta způsobuje minimální strukturální změny a že tinnitus je doprovázen strukturálními změnami hlavně v limbickém systému a insule.

 sluch-2020

Mozkové struktury člověka, které by mohly být ovlivněny tinitem, zobrazené metodou MRI. (A, B) Kortikální povrch s barevně vyznačenými oblastmi: planum temporale (žlutá), Heschlův gyrus (světle modrá), přední insula (zelená), zraková kůra (fialová), parahippocampus (červená). (C) Příklad lokalizace limbických struktur: hippocampus (modrý) a amygdala (oranžový).

Profant O., Škoch A., Tintěra J., Svobodova V., Tóthová D., Svobodová Burianová J., Syka J. (2020). The influence of aging, hearing loss and tinnitus on the morphology of cortical grey matter, amygdala and hippocampus. Frontiers in Aging Neuroscience. Dec 4;12:553461

 

Významný výsledek v roce 2019

Kochleární ablace u novorozených potkanů naruší inhibiční přenos v mediálním jádře nucleus trapezoideus.

Odstranění kochley v období raného vývoje signifikantně ovlivňuje složení a hustotu presynaptických i postsynaptických inhibičních receptorů v mediálním jádře trapézovitého tělěsa (MNTB). Tyto výsledky naznačují, že inhibiční přenos v MNTB je vývojově regulován a jsou v souladu s představou, že sluchová zkušenost hraje důležitou roli v dozrávání glycinergních okruhů v mozkovém kmeni.

 sluch-2019-b

Zkoumali jsme funkční a morfologické změny v mozku vyvolané věkem, sluchovou ztrátou a tinnitem. Skupiny subjektů různého věku, s různým stupněm presbykuze, a nebo tinnitu byly vyšetřeny audiometrickými metodami a metodou MRI. Bylo zjištěno, že stárnutí je doprovázeno zeslabením vrstvy šedé hmoty, dále že sluchová ztráta způsobuje minimální strukturální změny a že tinnitus je doprovázen strukturálními změnami hlavně v limbickém systému a insule. Oboustranná kochleární ablace u novorozených potkanů přechodně snižuje počty glycinových receptrů a inhibičních vGAT-pozitivních nervových zakončení v mediálním jádře trapézovitého tělesa (MNTB). A, B, Řezy MNTB izolované z dvoutýdenních (2WO) a dvouměsíčních (Adult) potkanů po kochleární ablaci (BCA) nebo kontrolních (Control). Řezy byly označené protilátkami proti α1-podjednotkám glycinových receptorů (A) nebo proti proteinu vGAT (B). Bílé přerušované čáry vyznačují povrchy buněk. V prostředním sloupci jsou znázorněny vybrané buňky z levého sloupce ve větším zvětšením. C, D, Srovnání počtů α1-pozitivních shluků (C) nebo vGAT-pozitivních zakončení na tělech MNTB buněk kontrolních potkanů a potkanů s ablacemi.

Hrušková, B., Trojanová, J., Kralíková, M., Melichar, A., Suchánková, S.,  Bartošová, J., Svobodová Burianová, J., Popelář, J., Syka, J., Tureček, R.: (2019) Cochlear ablation in neonatal rats disrupts inhibitory transmission in the medial nucleus of the trapezoid body. Neuroscience Letters. 699: 145-150.

 

Významný výsledek v roce 2018

Zvukové obohacení během raného vývoje zlepšuje spolehlivost odpovědí ve sluchové kůře dospělého potkana.

Pobyt novorozených mláďat potkanů ve zvukově obohaceném prostředí vede ke zvýšení spolehlivosti neuronových odpovědí ve sluchové kůře. Je ovlivněna jak velikost odpovědi, tak časování jednotlivých vzruchů. Při opakované stimulaci stejným zvukem jsou neuronové odpovědi méně proměnlivé, neurony také dokáží přesněji sledovat časovou strukturu podnětu. Tyto změny jsou trvalé a přetrvávají až do dospělosti.

2018turecek1

A. Časová synchronizace odpovědí neuronů ve sluchové kůře s amplitudově modulovaným (AM) šumem je významně lepší u zvukově obohacených zvířat než u potkanů odchovaných ve standardním prostředí. B. Lepší synchronizace odpovědí neuronů ve sluchové kůře při stimulaci AM šumem s modulační frekvencí 10 Hz je zřejmá z časových průběhů odpovědí typických neuronů snímaných u obohacených a kontrolních zvířat.

Publikace:
Bureš Z., Pysanenko K., Lindovský J., Syka J. Acoustical Enrichment during Early Development Improves Response Reliability in the Adult Auditory Cortex of the Rat. Neural Plast. 2018 May 30;2018:5903720. doi: 10.1155/2018/5903720. eCollection 2018.

 

Významný výsledek v roce 2017

KCTD hetero-oligomery umožňují specifickou kinetiku GABAB odpovědí.

Ukazujeme, že GABAB receptory vážou KCTD proteiny, které tvoří hetero-oligomery prostřednictvím T1 a H1 homologních oblastí. Přítomnost KCTD12/16 hetero-oligomerů umožňuje GABAB receptoru aktivovat K+ proudy s jedinečnými kinetickými vlastnostmi. Naše výsledky ukazují, že interakce GABAB receptoru s různými KCTD proteiny zvyšuje jeho molekulární a funkční variabilitu a moduluje fyziologicky aktivované K+ proudy v nervovém systému.

2017turecek1

Obousměrná modulace GABAB-aktivovaných K+ proudů hetero-oligomery KCTD proteinů.
A, Baclofenem aktivované GABAB odpovědi v nepřítomnosti KCTD (w/o), v přítomnosti KCTD12 (černá křivka) nebo KCTD16 (modrá křivka) a v přítomnosti KCTD12 a KCTD16 (červená křivka). B, GABAB odpovědi snímané z CHO buněk exprimujících KCTD12 (černá křivka), mutovaný KCTD16, postrádající GABAB vazající T1 oblast (modrá křivka), nebo oba proteiny současně (červená křivka). C, Souhrn výsledků ukazujících vliv KCTD proteinů na desensitizaci baclofenem aktivovaných proudů. D, GABAB odpovědi vyvolané krátkou aplikací baclofenu na CHO buňky bez KCTD proteinů (šedá křivka), exprimující KCTD12 (černá křivka), KCTD16ΔT1 (modrá křivka) nebo oba KCTD proteiny (červená křivka). KCTD16 prodlužoval deaktivační fázi K+ proudů. KCTD12 neovlivnil deaktivaci odpovědí ani neměnil vliv KCTD16. E, Shrnutí vlivu KCTD proteinů na deaktivační fázi GABAB odpovědí. Deaktivace byla analyzována pomocí fitování poklesu proudové odpovědi na monoexponenciální funkci a graf ukazuje časové konstanty poklesu.

Publikace:
Fritzius T., Turecek R., Seddik R., Kobayashi H., Tiao T., Rem P.D., Metz M., Kralikova M., Bouvier M., Gassmann M., Bettler B. (2017) KCTD hetero-oligomers confer unique kinetic properties on hippocampal GABAB receptor-induced K+-currents. J. Neurosci. 37, 1162-1175.

 

Významné výsledky v roce 2016

1. Expozice myší silnému hluku vyvolala změny aktivity inhibičních interneuronů v jejich sluchové kůře. Změny vykazovaly specifitu pro jednotlivé buněčné podtypy a umístění interneuronů v jednotlivých vrstvách sluchové kůry

Studovali jsme vlivy akustického traumatu na na aktivitu jednotlivých neuronů v primární sluchové kůře narkotizované myši pomocí dvoufotonového vápníkového zobrazování a extracelulární elektrofyziologie. Výsledky ukázaly změny v aktivitě inhibičních interneuronů, v závislosti na buněčném typu a na lokalizaci v jednotlivých korových vrstvách. Pozorované změny ve funkci interneuronů by mohly hrát důležitou roli při patogenezi tinnitu.

2016turecek1

Experimentální postup in vivo vápníkového zobrazování při studiu vlivu akustického traumatu na jednotlivé podtypy neuronů ve sluchové kůře myši, se speciálním zaměřením na somatostatin- and parvalbumin-pozitivní (SST+ a PV+) inhibiční interneurony v různých korových vrstvách. 
Vápníkové zobrazování ve sluchové kůře in vivo. A) Experimentální uspořádání akustické stimulace pod dvoufotonovým mikroskopem. B) Fluorescenční obrázek zorného pole zachycující kortikální vrstvu 2/3; PV+ interneurony jsou obarveny červeně. C) Analogické k B, ale červeně jsou identifikovány SST+ interneurony. Všechny druhy neuronů na obrázcích B a C byly zároveň naplněny vápníkovou fluorescenční
sondou OGB-1 (zelená). D) Analýza kalciových dat a rekonstrukce neuronální aktivity. E) Porovnání frekvenčního kódování jednotlivými neurony před a po akustickém traumatu.

Publikace:
Novak O, Zelenka O, Hromadka T, and Syka J. Immediate manifestation of acoustic trauma in the auditory cortex is layer-specific and cell type-dependent. J Neurophysiol jn.00810.02015, 2016. DOI: 10.1152/jn.00810.2015

2. Zpracování averzivního zvuku potkana o frekvenci 22 kHz je rozdílné v jednotlivých mozkových oblastech.

Studovali jsme reakce sluchového systému potkana na averzivní 22-kHz vokalizace pomocí imunohistochemické analýzy exprese c-Fos proteinu. Používali jsme 3 typy akustické stimulace: pomocí záznamu přirozené vokalizace o frekvenci 22 kHz, pomocí vokalizace jiného zvířete v okolí a synteticky vytvořenou umělou vokalizací. Výsledky ukázaly, že stimulace vede k vyšší intenzitě c-Fos barvení. Přirozené vokalizace vyvolaly vyšší reakce, zvláště v akustických a limbických jádrech, zatímco umělé vokalizace byly málo účinné v limbických strukturách.

2016turecek2

Množství c-Fos imunoreaktivních jader v jednotlivých strukturách u kontrolních potkanů, u potkanů stimulovaných 22-kHz stimulem ze záznamu, u potkanů stimulovaných uměle vytvořeným stimulem a u potkanů stimulovaných přírodní vokalizací vyvolanou drážděním packy.

Publikace:
Ouda L, Jilek M, Syka J. Expression of c-Fos in rat auditory and limbic systems following 22-kHz calls. Behav Brain Res. 2016 Jul 15;308:196-204.

 

Významné výsledky v roce 2015

1. Funkční změny ve sluchové kůře člověka ve stáří.

Na základě měření MRI ve sluchové kůře člověka se zdá, že periferní a centrální složky presbyakuze se navzájem ovlivňují jen minimálně. Větší rozsah korové aktivace u starších subjektů ve srovnání s mladými subjekty spolu s asymetrií směrem k pravé straně může sloužit jako kompenzační mechanismus zhoršeného zpracování sluchové informace v důsledku stárnutí.

Spolupracující subjekty:
IKEM, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole

2015turecek1

Zprůměrněná korová aktivita vyvolaná akustickou stimulací a vyšetřená fMRI u 3 skupin objektů: YC – mladí, kontroly, MP – subjekty se středním stupněm presbyakuze, MP – subjekty s pokročilým stupněm presbyakuze. Červená barva – stimulace růžovým šumem se středem na 350 Hz a 700 Hz, modrá barva – stimulace růžovým šumem se středem na 1,5 kHz, 3 kHz a 8 kHz. Šipky ukazují zvýšení aktivity v pravé kůře u obou skupin starších subjektů.

Publikace:
Profant O., Tintěra J., Balogová Z., Ibrahim I., Jilek M., Syka J. (2015) Functional changes in the human auditory cortex in ageing. PLoS One. 2015 Mar 3;10(3):e0116692.

2. Poškození mediálního olivokochleárního systému urychluje rozvoj sluchové ztráty spojené s věkem u Pax2-Isl1 transgenních myší.

Zvýšená exprese transkripčního faktoru ISLET1 pod promoterem PAX2 se projevuje hyperaktivitou, běháním dokolečka a vznikem progresivní sluchové ztráty během stárnutí. Bylo zjištěno, že ztráta otoakustických emisí je způsobena poškozením eferentních synapsí vnějších vláskových buněk (OHC). Naše výsledky poprvé ukazují, že poškození mediálního olivokochleárního eferentního systému urychluje ztrátu sluchu během stárnutí bez úbytku OHC.

Spolupracující subjekty:
RNDr. Gabriela Pavlínková Ph.D., Laboratoř molekulární patogenetiky, Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Prof. Bernd Fritzsch, Department of Biology, University of Iowa, Iowa City, IA, USA

2015turecek2

Změněná eferentní inervace. I přes viditelné podobnosti kvantitativní analýza ukazuje pokles v objemu MOC zakončení na OHC (A, C, šipky, kvantifikováno v M) a eferentních vesikulárních vláknech v oblasti Deitersových buněk (B, D, šipky, kvantifikováno v N) u mladých Tg+/- myší (I, M) než u WT myší (G, M). Progresivní ztráta eferentních vláken je zřejmá u starších Tg+/- (J) ve srovnání s WT (H). U obou skupin WT i Tg+/- eferentní zakončení nejsou přítomna u chybějících OHC (G, I, šipky). Boční pohled (E, F, G, K, L) ukazuje maximální projekci optických řezů napříč jednou trojicí OHC, šipky na těchto obrázcích a na B, D, H, J vyznačují částice pozitivní na ChAT v oblasti Deitersových buněk. MOC mediální olivokochleární eferentní systém, IHC vnitřní vláskové buňky, OHC vnější vláskové buňky, DC Deitersovy buňky, ChAT cholin acetyltransferáza.

Publikace:
Chumak T., Bohuslavova R., Macova I., Dodd N., Buckiova D., Fritzsch B., Syka J., Pavlinkova G. (2015) Deterioration of the Medial Olivocochlear Efferent System Accelerates Age-Related Hearing Loss in Pax2-Isl1 Transgenic Mice. Mol Neurobiol, [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s12035-015-9215-1

3. Rozdílná modulace GABAB-vyvolaných K+ proudů endogenními KCTD proteiny.

GABAB jsou s G-proteiny spřažené receptory pro hlavní inhibiční neuropřenašeč, γ-aminomáselnou kyselinu (GABA). GABAB receptory regulují excitabilitu většiny neuronů centrální nervové soustavy ovlivňováním aktivity různých enzymů a iontových kanálů. Ukázali jsme, že GABAB receptory se vážou s homooligomery proteinů KCTD8, 12, 12b a 16, které kontrolují odpovědi receptoru přímou interakcí s G-proteiny a byly nazvány přídavné podjednotky GABAB. KCTD12 a KCTD16 vykazují odlišné regulační účinky na aktivitu G-proteinů a na časový průběh GABAB-zprostředkovaných inhibičních postsynaptických proudů v hipokampálních neuronech. Naše výsledky naznačují, že kombinace různých KCTD proteinů na GABAB zvyšuje rozmanitost odpovědí nativních receptorů.

Spolupracující subjekt:
Prof. Bernhard Bettler, Department of Biomedicine, Institute of Physiology, Pharmazentrum, University of Basel, Basel, Switzerland

2015turecek3

A, Podjednotkové složení neuronálních GABAB receptorů. Hlavní podjednotky GABAB receptorů – GABAB1 (černě) a GABAB2 (bile) – obsahují 7 transmembránových domén typických pro receptory spřažené s G-proteiny. GABAB2 váže proteiny KCTD12 (červeně) a KCTD16 (modře). B, Změněné odpovědi GABAB receptorů u neuronů s chybějícími KCTD proteiny. Elektrofyziologické záznamy K+ proudů vyvolaných rychlou aplikací baclofenu, agonisty GABAB, na kultivované hipokampální neurony z kontrolních myší (WT) a z transgenních myší, jimž byly odstraněny KCTD16 (KCTD16 KO, červeně) nebo KCTD12 (KCTD12 KO, modře). Delece KCTD12 snižuje desensitizaci odpovědí, zatímco delece KCTD16 mírně zvyšuje desensitizaci díky vyšší dostupnosti volných GABAB pro KCTD12. C, Záznamy ukazují K+ proudy vyvolané 1 s trvajícími aplikacemi baclofenu na hipokampální neurony izolované z WT, KCTD12 KO nebo KCTD16 KO myší. Výsledky analýz časového průběhu deaktivace proudových odpovědí jsou shrnuty v sloupcovém grafu. Graf naznačuje, že deaktivace byla urychlena u KCTD16 KO myší. D, Příklady záznamů inhibičních postsynaptických proudů (IPSC) z CA1 hipokampálních neuronů na mozkových řezech z WT nebo KCTD16 KO myší. Fitováním deaktivace IPSC na exponenciální funkci bylo zjištěno, že KCTD16 KO neurony se vyznačují rychlejší kinetikou jejich synaptických odpovědí.

Publikace:
Raveh A, Turecek R and Bettler B (2015) Mechanisms of Fast Desensitization of GABAB Receptor-Gated Currents. Adv. Pharmacol. 73C:145-165.

 

Významné výsledky v roce 2014

1. Hodnocení změn sluchu v souvislosti se stárnutím

Pomocí vysokofrekvenční audiometrie (0,125-16 kHz) byly změřeny změny sluchového prahu u více než 400 mužů a žen ve věku 16–70 let. Výsledky mohou být využity k vypracování mezinárodního standardu změny sluchu s věkem. Přesné měření parametrů sluchové kůry pomocí magnetické rezonance ukázalo věkem podmíněný výskyt atrofie. Výsledky ukazují, že na zhoršení sluchu s věkem se podílejí i změny v mozkové kůře.

Spolupráce:  Klinika zobrazovacích metod IKEM, Praha, ORL klinika Fakultní nemocnice Motol

2014turecek1  

Audiogramy.  Průměrné audiogramy u mužů (nahoře) a žen (dole), zprůměrněné odděleně pro každou věkovou dekádu. Zvětšená vysokofrekvenční část audiogramu je znázorněna vpravo.

Publikace:
Jilek M., Šuta D., Syka J. (2014) Reference hearing thresholds in an extended frequency range as a function of age and their mathematical approximation. J Acoust Soc Am. 136(4):1821- 1830. IF1.555
Profant, O., Škoch, A., Balogová, Z., Tintěra, J., Hlinka, J., Syka, J.: (2014) Diffusion tensor imaging and MR morphometry of the central auditory pathway and auditory cortex in aging. Neuroscience 260: 87-97. IF3.327 

2. Pobyt ve zvukově obohaceném prostředí v kritické periodě vývoje potkana zlepšuje parametry sluchové funkce

Výsledky studie ukazují, že pobyt ve zvukově obohaceném prostředí v kritické periodě vývoje potkana zlepšuje parametry sluchové funkce tím, že způsobuje snížení excitačních sluchových prahů nervových buněk, zvyšuje frekvenční selektivitu, zvětšuje velikost odpovědí na zvuk a zvyšuje spontánní aktivitu. Tyto pozitivní změny přetrvávají až do dospělosti zvířete. Tyto nálezy mohou mít praktický význam pro vytváření optimálního zvukového prostředí pro nedonošené děti.

Spolupracující subjekt:  Vysoká škola polytechnická, Jihlava

2014turecek2  

Obohacené prostředí.  Excitační prahy neuronů a jejich frekvenční naladění. Vlevo – bodový diagram znázorňující závislost excitačního prahu neuronu na charakteristické frekvenci neuronu u kontrolních a obohacených potkanů. Křivky jsou polynomiální regresní křivky 5. řádu. Vpravo - bodový diagram znázorňující závislost faktoru kvality Q30 na na charakteristické frekvenci neuronu u kontrolních a obohacených potkanů. Křivky jsou polynomiální regresní křivky 5. řádu.

Publikace:
Bureš Z., Bartošová J., Lindovský J., Chumak T., Popelář J., Syka J. (2014) Acoustical enrichment during early postnatal development changes response properties of inferior colliculus neurons in rats. Eur. J. Neurosci 2014, Vol. 40, pp. 3674–3683. IF 3.669

3. Molekulární mechanismus desensitizace GABAB receptorů

Studovali jsme mechanismy desensitizace GABAB aktivovaných K+ proudů KCTD proteiny. Zjistili jsme, že desensitizace je vyvolána dvěma typy přímých interakcí KCTD12 s βγ podjednotkami heteromerických G-proteinů. Konstitutivní vazba stabilizuje G-protein na GABAB receptoru, zatímco dynamická vazba KCTD12 k odlišnému místu na Gβγ vyvolává desensitizaci separací Gβγ od efektorového K+ kanálu. Naše výsledky ukazují, že GABAB receptory jsou vybaveny specifickým mechanismem, zajišťujícím rychlou a reverzibilní desensitizaci jejich na G-proteinu závislé signalizace.

2014turecek3

Molekulární mechanismus KCTD12-vyvolané desensitizace GABA B odpovědí.
A,  Schématické znázornění snímání membránových proudů G-proteinem aktivovaných dovnitř usměrněných K+ kanálů (GIRK) z CHO buněk. B, K+ proudy vyvolané aplikací agonistů GABAB receptorů (baclofen) na CHO buňky exprimující GABAB a GIRK bez (w/o) nebo spolu s KCTD12 proteiny. Přítomnost KCTD12 způsobuje rychlou desensitizaci GABAB-aktivovaných K+ proudů. C, Schéma ukazuje mechanismus rychlé desensitizace proudových odpovědí GABAB signalosomu, skládajícího se z GABABheteromeru, heterotrimerického G-proteinu, KCTD12 a GIRK. Jsou znázorněny tři stavy signalosomu: klidový (Resting), aktivní (Active) a desensitizovaný stav (Desensitized). KCTD12 je v klidovém stavu současně vázán ke GABAB a k Gβγ podjednotkám G-proteinu. Toto uspořádání umožňuje přechodnou aktivaci Gβγ, vedoucí jednak ke stimulaci GIRK proudů a jednak ke změně konformace komplexu Gβγ/KCTD12. Nový komplex se vyznačuje neschopností vazby mezi Gβγ a GIRK, což má za následek desensitizaci K+ proudů. 

Publikace:
Tureček R, Schwenk J, Fritzius T, Ivánková K, Zolles G, Adelfinger L, Jacquier V, Besseyrias V, Gassmann M, Schulte U, Fakler B, Bettler B, (2014): Auxiliary GABAB Receptor Subunits Uncouple G Protein βγ Subunits from Effector Channels to Induce Desensitization. Neuron 82(5): 1032-1044. IF 15.982

 

Software

Bureš, Z.
Softwarový generátor signálu pro měření spektrotemporálních receptivních polí neuronů (STRF).
[Software generator for spectrotemporal receptive field (STRF) measurement.]

Bureš, Z., Rybalko, N.
Softwarový systém pro řízení a vyhodnocování behaviorálních experimentů.
[Software system for controlling and evaluation of behavioral experiments.]

Bureš, Z., Popelář, J.
Softwarový systém pro vyhodnocování odpovědí neuronů.
[Software system for evaluation of neuronal responses.]

Jilek, M.
Technologie výroby miniaturní kuličkové elektrody.
[The miniature ballpoint wire electrode technology.]

Jilek, M., Popelář, J.
Zařízení pro chlazení a měření teploty mozkové kůry.
[Brain cortex cooling and temperature measuring device.]

2020

Rybalko N, Popelář J, Šuta D, Svobodová Burianová J, Alvaro GS, Large CH, Syka J (2020) Effect of Kv3 channel modulators on auditory temporal resolution in aged Fischer 344 rats. Hear. Res. IN PRESS

Svobodová Burianová J, Syka J (2020) Postnatal exposure to an acoustically enriched environment alters the morphology of neurons in the adult rat auditory system. Brain Struct. Funct. 225(7): 1979-1995.

Bureš Z, Pysanenko K, Syka J (2020) Age-related changes in the temporal processing of acoustical signals in the auditory cortex of rats. Hear Res. 108025. doi: 10.1016/j.heares.2020.108025.

Profant O, Škoch A, Tintěra J, Svobodová V, Tóthová D, Svobodová Burianová J, Syka J (2020) The influence of aging, hearing and tinnitus on the morphology of cortical grey matter, amygdala and hippocampus. Front. Aging Neurosci. 12:553461. doi: 10.3389/fnagi.2020.553461.

Syka J (2020) Age-Related Changes in the Auditory Brainstem and Inferior Colliculus. In: Aging and Hearing. Springer Handbook of Auditory Research, Vol. 72, Eds.: K.S. Helfer, E.L. Bartlett, A.N. Popper, R.R. Fay. Springer Nature Switzerland AG, pp. 67-96.

Chang TR, Šuta D, Chiu TW (2020) Responses of midbrain auditory neurons to two different environmental sounds-A new approach on cross-sound modeling. Biosystems. 187: 104021. doi: 10.1016/j.biosystems.2019.104021.

2019

Abdelfattah AS, Kawashima T, Singh A, Novák O, Liu H, Shuai YC, Huang YC, Campagnola L, Seeman SC, Yu J, Zheng JH, Grimm JB, Patel R, Friedrich J, Mensh BD,  Paninski L, Macklin JJ, Murphy GJ, Podgorski K, Lin BJ, Chen TW, Turner GC, Liu Z, Koyama M, Svoboda K, Ahrens MB, Lavis LD, Schreiter ER (2019) Bright and photostable chemigenetic indicators for extended in vivo voltage imaging. Science 365(6454): 699-704.

Bureš Z, Profant O, Svobodová V, Tothová D, Vencovský V, Syka J (2019) Speech Comprehension and Its Relation to Other Auditory Parameters in Elderly Patients With Tinnitus. Front. Aging Neurosci. 11: 219.

Dinamarca MC, Raveh A, Schneider A, Fritzius T, Fruh S, Rem PD, Stawarski M, Lalanne T, Tureček R, Choo M, Besseyrias V, Bildl V, Bentrop D, Staufenbiel M, Gassmann M, Fakler B, Schwenk J, Bettler B (2019) Complex formation of APP with GABA(B) receptors links axonal trafficking to amyloidogenic processing. Nat. Commun. 10: 1331. doi: 10.1038/s41467-019-09164-3.

Hruskova B , Trojanova J, Kralikova M, Melichar A, Suchankova S, Bartosova J, Svobodova Burianova J, Popelar J, Syka J, Turecek R (2019) Cochlear ablation in neonatal rats disrupts inhibitory transmission in the medial nucleus of the trapezoid body. Neurosci. Lett. 699,145-150. doi: 10.1016/j.neulet.2019.01.058.

Macová I, Pysaněnko K, Chumak T, Dvořáková M, Bohuslavová R, Syka J, Fritzsch B, Pavlinková G (2019) Neurod1 Is Essential for the Primary Tonotopic Organization and Related Auditory Information Processing in the Midbrain. J. Neurosci. 39(6): 984-1004. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2557-18.2018.

Profant O , Jilek M, Bures Z, Vencovsky V, Kucharova D, Svobodova V , Korynta J, Syka J (2019) Functional Age-Related Changes Within the Human Auditory System Studied by Audiometric Examination. Front. Aging Neurosci. 11:26. doi: 10.3389/fnagi.2019.00026.

Rybalko N , Mitrovic D, Suta D, Bures Z, Popelar J, Syka J (2019) Behavioral evaluation of auditory function abnormalities in adult rats with normal hearing thresholds that were exposed to noise during early development. Physiol. Behav. 210:112620. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112620

Stříteská M, Profant O, Trnková K, Laboš M, Weichet J, Dědková J, Vališ M, Chrobok V, Chovanec M (2019) Superior semicircular canal dehiscence. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 115: 461– 463.

2018

Shen TW, Liu TJ, Šuta D, Lee ChCH (2018) Acoustic Perturbation of Breathing: A Newly Discovered Response to Soft Sounds in Rats Using an Approach of Image Analysis. Journal of Medical and Biological Engineering 39: 43–53.

Balogova Z , Popelar J, Chiumenti F, Chumak T, Svobodova Burianova J, Rybalko N, Syka J (2018) Age-related differences in hearing function and cochlear morphology between male and female Fischer 344 rats. Front. Aging Neurosci. 9:428. doi: 10.3389/fnagi.2017.00428.

Bureš Z , Pysaněnko K, Lindovský J, Syka J (2018) Acoustical Enrichment during Early Development Improves Response Reliability in the Adult Auditory Cortex of the Rat. Neural Plasticity 5903720. doi: 10.1155/2018/5903720.

Hod D, Novák O, Guardado-Montesino M, Fransen JW, Hu A, Borghuis BG, Guo C, Kim DS, Svoboda K (2018) Thy1 transgenic mice expressing the red fluorescent calcium indicator jRGECO1a for neuronal population imaging in vivo. PLoS One 13(10):e0205444. doi: 10.1371/journal.pone.0205444

Lindovský J , Pysaněnko K, Popelář J, Syka J (2018) Fast tonotopy mapping of the rat auditory cortex with a custom-made electrode array. Physiol. Res. 67(6):993-998.

Pysanenko K , Bureš Z, Lindovský J, Syka J: (2018) The effect of complex acoustic environment during early development on the responses of auditory cortex neurons in rats. Neuroscience 371:221-228. doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.11.049.

Školoudík L, Chrobok V, Kočí Z, Popelář J, Syka J, Laco J, Filipová A, Syková E, Filip S (2018) The Transplantation of hBM-MSCs Increases Bone Neo-Formation and Preserves Hearing Function in the Treatment of Temporal Bone Defects - on the Experience of Two Month Follow Up. Stem Cell Rev. Rep. 14: 860-870.

Zarska M, Sramek M, Novotny F, Havel F, Babelova A, Mrazkova B, Benada O, Reinis M, Stepanek I, Musilek K, Bartek J, Ursinyova M, Novak O, Dzijak R, Kuca K, Proska J, Hodny Z (2018) Biological safety and tissue distribution of (16-mercaptohexadecyl) trimethylammonium bromidemodified cationic gold nanorods. Biomaterials 154:275-290. doi: 10.1016/j.biomaterials.2017.10.044.

2017

Fík Z, Chovanec M, Zvěřina E, Kluh J, Profant O, Kraus J, Hrubá S, Čada Z, Procházková K,  Plzák J, Betka J (2017) Funkce lícního nervu po mikrochirurgické léčbě vestibulárního schwannomu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie 80(5): 545-551.

Fritzius T, Tureček R, Seddik R, Kobayashi H,  Tiao J, Rem PD,  Metz M, Králíková M, Bouvier M, Gassmann M, Bettler B (2017) KCTD Hetero-oligomers Confer Unique Kinetic Properties on Hippocampal GABA(B) Receptor-Induced K+ Currents.  J. Neurosci. 37(5): 1162-1175.

Kratochvílová B, Profant O, Astl J, Holý R (2017) Our experience in the treatment of idiopathic sensorineural hearing loss (ISNHL): Effect of combination therapy with HBO2 and vasodilator infusion therapy. Undersea & Hyperbaric Medicine 43(7): 771-780.

Popelář J, Gómez MD, Lindovský J, Rybalko N, Burianová J, Oohashi T, Syka J (2017) The absence of brain-specific link protein Bral2 in perineuronal nets hampers auditory temporal resolution and neural adaptation in mice. Physiol. Res. 66, 867-880.

Profant O , Roth J, Bureš Z, Balogová Z, Lišková I, Betka J, Syka J (2017) Auditory dysfunction in patients with Huntington's disease. Clin. Neurophysiol. 128(10): 1946-1953.

Bohuslavová R, Dodd N, Macová I, Chumak T, Horák M, Syka J, Fritzsch B, Pavlínková G (2017) Pax2-Islet1 Transgenic Mice Are Hyperactive and Have Altered Cerebellar Foliation. Mol. Neurobiol. 54(2):1352-1368. doi: 10.1007/s12035-016-9716-6.

Bureš Z, Popelář J, Syka J (2017) The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system. Hear. Res. 352:1-11. doi: 10.1016/j.heares.2016.03.008.

2016

Dvořáková, M., Jahan, I., Macová, I., Chumak, T., Bohuslavová, R., Syka, J., Fritzsch, B., Pavlinková, G.: (2016) Incomplete and delayed Sox2 deletion defines residual ear neurosensory development and maintenance. Scientific Reports 6: 38253.

Jírů, F., Skoch, A., Wagnerová, D., Dezortová, M., Visková, J., Profant, O., Syka, J., Hájek, M.: (2016) The age dependence of T2 relaxation times of N-acetyl aspartate, creatine and choline in the human brain at 3 and 4T. NMR Biomed., 29(3): 284-92.

Novák, O. , Zelenka, O., Hromádka, T., Syka, J.: (2016) Immediate manifestation of acoustic trauma in the auditory cortex is layer specific and cell type dependent. J. Neurophysiol, 115(4): 1860-74.

Ouda, L. , Jilek, M., Syka, J.: (2016) Expression of c-Fos in rat auditory and limbic systems following 22-kHz calls. Behav. Brain Res., 308: 196-204.

Školoudik, L., Chrobok, V., Kalfert, D., Koči, Z., Syková, E., Chumak, T., Popelář, J., Syka. J., Laco, J., Dědková, J., Dayanithi, G., Filip, S.:(2016) Human multipotent mesenchymal stromal cells in the treatment of postoperative temporal bone defect: an animal model. Cell Transplant., 25(7): 1405-1414.

2015

Burianová, J. , Ouda, L., Syka, J.: (2015) The influence of aging on the number of neurons and levels of non-phosporylated neurofilament proteins in the central auditory system of rats. Front Aging Neurosci. 7: 27.

Chovanec, M., Zvěřina, E., Profant, O., Balogová, Z., Kluh, J, Syka, J., Lisý, J., Merunka, I., Skřivan, J., Betka, J.: (2015) Does attempt at hearing preservation microsurgery of vestibular schwannoma affect postoperative tinnitus? Biomed Res. Int. 2015: 783169.

Ouda, L. , Profant, O., Syka, J.: (2015) Age-related changes in the central auditory system. Cell Tissue Res. 361(1): 337-358.

Profant, O. , Tintěra, J., Balogová, Z., Ibrahim, I., Jilek, M., Syka, J.: (2015) Functional changes in the human auditory cortex in ageing. PLoS One 10(3):e0116692.

Raveh, A., Tureček, R., Bettler, B.: (2015) Mechanisms of fast desensitization of GABA(B) receptor-gated currents. Adv Pharmacol. 73:145-165.

Rybalko, N. , Chumak, T., Bureš, Z., Popelář, J., Šuta, D., Syka, J.: (2015) Development of the acoustic startle response in rats and its change after early acoustic trauma. Behav. Brain Res. 286: 212-221.

Šuta, D. , Rybalko, N., Shen, D. W., Popelář, J., Poon, P. W., Syka J.: (2015) Frequency discrimination in rats exposed to noise as juveniles. Physiol. Behav. 144: 60-65.

Tomková, M., Tomek, J., Novák, O., Zelenka, O., Syka, J., Brom, C.: (2015) Formation and disruption of tonotopy in a large-scale model of the auditory cortex. J Comput Neurosci. 39(2):131-153.

2014

Adelfinger, L., Tureček, R., Ivankova, K., Jensen, A. A., Moss, S. J., Gassmann, M., Bettler, B.: (2014) GABAB receptor phosphorylation regulates KCTD12-induced K+ current desensitization. Biochem. Pharmacol. 91(3): 369-379.

Betka, J., Zvěřina, E., Balogová, Z., Profant, O., Skřivan, J., Kraus, J., Lisý, J., Syka, J., Chovanec, A.: (2014) Complications of microsurgery of vestibular schwannoma. Biomed. Res. Int. 2014: 315952.

Bureš, Z. , Bartošová, J., Lindovský, J., Chumak, T., Popelář, J., Syka, J.: (2014) Acoustical enrichment during early postnatal development changes response properties of inferior colliculus neurons in rats. Eur. J. Neurosci. 40(11): 3674-3683.

Jilek, M. , Šuta, D., Syka, J.: (2014) Reference hearing thresholds in an extended frequency range as a function of age. J. Acoust. Soc. Am. 136(4): 1821.

Profant, O. , Škoch, A., Balogová, Z., Tintěra, J., Hlinka, J., Syka, J.: (2014) Diffusion tensor imaging and MR morphometry of the central auditory pathway and auditory cortex in aging. Neurosci. 260: 87-97.

Lu, H. P., Syka, J., Chiu, T. W., Poon, P. W.: (2014) Prolonged sound exposure has different effects on increasing neuronal size in the auditory cortex and brainstem. Hear. Res. 314: 42-50.

Trojanová, J. , Kulík, A., Janacek, J., Králíková, M., Syka, J., Tureček, R.: (2014) Distribution of glycine receptors on the surface of the mature calyx of Held nerve terminal. Front. Neural Circuits. 8: 120.

Tureček, R. , Schwenk, J., Fritzius, T., Ivankova, K., Zolles, G., Adelfinger, L., Jacquier, V., Besseyrias, V., Gassmann, M., Schulte U., Fakler, B., Bettler, B.: (2014) Auxiliary GABAB Receptor Subunits Uncouple G Protein βγ Subunits from Effector Channels to Induce Desensitization. Neuron. 82(5): 1032-1044.

Změny funkce sluchového systému ve spojitosti se zvukovou expozicí a věkem
GAČR, 18-09692S, 2018–2021

Dysfunkce GABAB receptorů a patofyziologie tinnitu
GAČR, 19-09283S, 2019–2021

Změny ve sluchové kůře u pacientů s jednostrannou hluchotou
GAČR, 19-08241S, 2019–2021

Modulace excitačního a inhibičního synaptického přenosu ve sluchové kůře proteinem KCTD a její význam v kódování zvukových vjemů u myši
GAUK, 42119, 2019-2021

Centrum rekonstrukčních neurověd – NEURORECON
MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419, 2017–2022

Úloha NEUROD1 and ISL1 ve vývoji neuronů vnitřního ucha
GAČR, 20-06927S, 2020–2022

Zpracování komplexních akustických signálů včetně vokalizací v inhibičních okruzích centrálního sluchového systému u myších modelů autismu a různých typů senzorineurální ztráty sluchu
MŠMT, INTER-ACTION, 2019LTAIN, 2020–2022

Nové diagnostické postupy ve vyšetření sluchových změn způsobených stárnutím
AZV, NU20-08-00311, 2020-2023

Úloha GABAB-asociovaných KCTD proteinů v senzorickém nervovém systému
GAČR, 21-17085S, 2021–2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Prague

Biotechnologický ústav, AV ČR

University of Basel, Basel, Švýcarsko

National Chiao Tung University, Taiwan

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky, ČVUT

Fakultní nemocnice Motol

Université de Bordeaux, Francie

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230