Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Oddělení vývojové biologie

Vedoucí:

RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.

E-mail: ondrej.machon@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 062 744,
        +420 608 375 868

Oddělení Vývojové Biologie se zabývá genetickou regulací zárodečného vývoje. Využíváme technologie tkáňově specifických knock-outs v myších k objasnění funkce některých signalizačních drah a vybraných transkripčních faktorů, které řídí zárodečný vývoj kraniofaciální, neurální nebo ušní . Studie v myších modelech jsou doplněny experimenty v embryích ryb Danio rerio. V těchto experimentálních organismech se snažíme objasnit genetickou podstatu některých lidských vývojových vad.

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Simona Vojtěchová 
E-mail: simona.vojtechova@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 062 603

Vědečtí pracovníci

RNDr. Ondřej Machoň, PhD.

Postdoci

Mehmet Mahsum Kaplan, PhD.

Postgraduální studenti

Mgr. Erika Hudáčová
Mgr. Viktorie Psutková

Pregraduální studenti

Andrea Burianová
Miroslav Matějček

Techničtí pracovníci

RNDr. Simona Vojtěchová

Významné výsledky za rok 2022

1. Meis2 řídí formování  kraniofaciálních  kostí

Publikace:  Fabik J, Psutkova V, Machon O. Meis2 controls skeletal formation in the hyoid region. Front Cell Dev Biol. 2022;10:951063. doi: 10.3389/fcell.2022.951063. 

Významné výsledky za rok 2021

1. MEIS-WNT5A regulují vývoj choroidního plexu čtvrté mozkové komory

Publikace: Kaiser K, Jang A, Kompanikova P, Lun MP, Prochazka J, Machon O, Dani N, Prochazkova M, Laurent B, Gyllborg D,  van Amerongen R, Fame RM, Gupta S, Wu F, Barker RA, Bukova I, Sedlacek R, Kozmik Z, Arenas E, Lehtinen M, Bryja V. MEIS-WNT5A axis regulates development of 4th ventricle choroid plexus. Development  2021, 148(10):dev192054,.  doi: 10.1242/dev.192054

Významné výsledky za rok 2020

1.  Charakter buněk neurální lišty v mandibulárním oblouku je řízen transkripčním faktorem Meis2 přes dráhu Sonic hedgehog

Myší embrya, která postrádají transkripční faktor Meis2 v buňkách neurální lišty, mají četné kraniofaciální defekty, např. menší a špatně osifikovanou dolní čelist, nevyvinutý jazyk a jazylku. Zjistili jsme, že Meis2 ovliňuje expresi signální molekuly Shh v epitelu mandibulárního faryngeálního oblouku a následné molekulární určení tohoto oblouku. Tyto časné změny genové exprese vedou k zmíněným kraniofaciální poruchám.

Publikace:   Fabik J, Kovacova K, Kozmik Z, Machon O. Neural crest cells require Meis2 for patterning the mandibular arch via the Sonic hedgehog pathway. Biol Open. 2020 Jul 2;9(6):bio052043. 

2. Transkripční faktor Meis2 řídí vývoj horního patra

Myší embrya, která postrádají transkripční faktor Meis2 v buňkách neurální lišty, mají oboustranný rozštěp horního patra.  Expresní analýza Meis2 mutantních embryí a chromatinová precipitace odhalila řadu cílových genů, jejichž exprese je přímo řízena Meis2, např. Shox2, Runx2, Pbx1 nebo Bmp2. Snížení exprese těchto genů vede ke zpomalenému vývoji patrových plotének a jejich osifikaci, což se nakonec projeví ve formě rozštěpu patra. 

Publikace:  Wang L, Tang Q, Xu J, Li H, Yang T, Li L, Machon O, Hu T, Chen Y. The transcriptional regulator MEIS2 sets up the ground state for palatal osteogenesis in mice. J Biol Chem. 2020 Apr 17;295(16):5449-5460. 

3. Vývojová variabilita během evoluce myších molárů

Byly srovnány morfologie molárů u myších kmenů DUHi a FVB. Zatímco DUHi mají delší přední část molárů, FVB kmen má kratší a širší tvar. Tyto rozdíly jsou pozorovány už během embryonálního vývoje v zubních zárodcích označených expresí Shh. Tyto údaje ukazují, jak rozdíly během vývoje geneticky identických zířat mohou vést k variacím tvaru a velikosti u dospělých myší.

Publikace:  Hayden L, Lochovska K, Sémon M, Renaud S, Delignette-Muller ML, Vilcot M, Peterkova R, Hovorakova M, Pantalacci S. Developmental variability channels mouse molar evolution. Elife. 2020 Feb 12;9:e50103. doi: 10.7554/eLife.50103. 

Významné výsledky za rok 2019

1. Radikální změna klonality v tvorbě niky kmenových buněk v růstové ploténce

Růst dlouhých kostí u dětí probíhá endochondrální osifikací chondrocytů v růstové ploténce. Popsali jsme novou niku kmenových buněk, chondroprogenitorů, která vzniká po narození v růstové ploténce po vytvoření sekundárního osifikačního centra, a zajišťuje produkci chondrocytů po dlouhou dobu. Tyto kmenové buňky jsou závislé na signalizačních drahách Shh a mTORC1.

Publikace:  Newton PT, Li L, Zhou B, Schweingruber C, Hovorakova M, Xie M, Sun X, Sandhow L, Artemov AV, Ivashkin E, Suter S, Dyachuk V, El Shahawy M, Gritli-Linde A, Bouderlique T, Petersen J, Mollbrink A, Lundeberg J, Enikolopov G, Qian H, Fried K, Kasper M, Hedlund E, Adameyko I, Sävendahl L, Chagin AS. Nature. 2019 Mar;567(7747):234-238. doi: 10.1038/s41586-019-0989-6.

Významné výsledky za rok 2018

1.  Tcf7L2 je nezbytný pro vznik neuronů při vývoji šedé kůry mozkové u myší

V zárodečné ventrikulární vrstvě šedé kůry mozkové u mysích embryí jsme nalezli silnou expresi transkripčních faktorů Tcf7L1 a Tcf7L2 zprostředkujích kanonickou signalizaci Wnt. Při analýze kondicionálních knock-out embryí jsme zjistili, že Tcf7L2 je hlavním mediátorem Wnt dráhy, která je nutná pro udržení buněčné identity nervových progenitorů. Po vyřazení Tcf7L2 je Wnt signalizace snížena, struktura neuroepitelu porušena a chybí mezibuněčné spoje. To vede ke snížené proliferaci radiálních gliových buněk a progenitorů a celkově k menšímu objemu mozku.

Publikace: Chodelkova, O., Masek, J. Korinek, V., Kozmik, Z., Machon, O. Tcf7L2 is essential for neorogenesis in the developing mouse neocortex. Neural Dev. 2018 May 11;13(1):8. doi: 10.1186/s13064-018-0107-8.

2. Signály z mozku a čichového epitelu kontrolují morfogenezi chrupavky nasálního váčku u savců.

Ukázali jsme, že chrupavka nazálního váčku je tvarovaná signály generovanými neurálními strukturami: mozkem a čichovým epitelem. SHH signalizace z mozku indukuje nazální septum a posteriorní části nazálního váčku, zatímco horní část je kontrolována signály čichového epitelu. Experimenty na mutantních kmenech myší potvrdily, že regulační oblasti kontrolující produkci SHH v nervovém systému přispívají k morfogenezi obličejové chrupavky, což může představovat obecný mechanizmus odpovědný za adaptivní evoluci obličeje a čenichu u živočichů.

Publikace: Kaucka M, Petersen J, Tesarova M, Szarowska B, Kastriti ME, Xie M, Kicheva A, Annusver K, Kasper M, Symmons O, Pan L, Spitz F, Kaiser J, Hovorakova M, Zikmund T, Sunadome K, Matise MP, Wang H, Marklund U, Abdo H, Ernfors P, Maire P, Wurmser M, Chagin AS, Fried K, Adameyko I. Signals from the brain and olfactory epithelium control shaping of the mammalian nasal capsule cartilage. Elife. 2018 Jun 13;7. pii: e34465. doi: 10.7554/eLife.34465.

Významné výsledky za rok 2016

Buněčná populace pocházející z oblasti dávající vznik zubům tvoří také část předsíně ústní zevně od zubů

V naší studii jsme prokázali, že rané procesy ve vyvíjející se přední části mandibuly jsou společné pro zubní základy funkčních řezáků a nezubní tkáň – vestibulární epitel, dávající vznik oblasti předsíně ústní (obr. 1). Vzhledem k tomu, že tyto buňky dávají vznik zubům, mohou si zachovat svůj potenciál tvořit zubní tkáň a za patologických podmínek dát i v nezubní oblasti zevně od dentice vznik patologiím, například periferním odontomům, jejichž součástí je zubní tkáň či přímo drobné zoubky.

  vb2016cz-jpg-370978526

Vývoj předsíně ústní za přispění buněk z časného signálního centra myšího řezáku. Disociovaný epitel (A) a histologický řez (B) ukazují buněčnou populaci (modře) z raného signálního centra dentálního epitelu (DE) myšího řezáku lokalizované nejen v základu funkčního řezáku (FI), ale i ve vestibulárním epitelu (VE), který dává vznik předsíni ústní – vestibulum oris (VO), jejíž vývoj je znázorněn schematicky (C).

Publikace:
Hovorakova M, Lochovska K, Zahradnicek O, Domonkosova Tibenska K, Dornhoferova M, Horakova-Smrckova L, Bodorikova S. One Odontogenic Cell-Population Contributes to the Development of the Mouse Incisors and of the Oral Vestibule.PLoS One. 2016 Sep 9;11(9):e0162523. IF: 3,057

 

Významný výsledek za rok 2015

Množství Sprouty genu má vliv na časově-prostorovou dynamiku formace primárního sklovinného uzlu

U normálních myší splývají signální centra rudimentárního premolárového primordia a základu prvního moláru, a společně vytvářejí jedno typické signální centrum (primární sklovinný uzel) regulující vývoj první stoličky. S poklesem genové aktivity Sprouty2 a Sprouty4 genu jsme pozorovali, že zmíněná signální centra nesplývají, a následně se vytvoří nadpočetný zub ze samostatně se vyvíjejícího premolárového primordia. Naše závěry významně přispěly k objasnění vzniku a formace nadpočetného zubu. 

  2015peterkacz

Vývoj nadpočetného zubu u myšího embrya.

Publikace:
Lochovska K, Peterkova R, Pavlikova Z, Hovorakova M. Sprouty gene dosage influences temporal-spatial dynamics of primary enamel knot formation. BMC Dev Biol. 2015 Apr 22;15:21. doi: 10.1186/s12861-015-0070-0

 

Významný výsledek za rok 2014

Trojrozměrná analýza časného vývoje dentice

Publikovali jsme 2 obsáhlé články shrnující výsledky našeho dvacetiletého výzkumu vývoje dentice u myši a u člověka. Výsledky vyvracejí všeobecně uznávaný koncept morfogeneze dentice, a nabízejí nové interpretace výsledků studií o interakcích mezi zubním epitelem a mesenchymem, a o molekulární regulaci zubního vývoje na myším modelu (např. úloha signálních molekul a růstových faktorů). Tyto znalosti jsou důležité pro vývoj budoucích metod vytváření biologických zubních náhrad, kdy bude v čelisti uchycen zubní implantát vzniklý na základě řízené diferenciace z živých buněk.

2014peterka1cz

Sumarizace výsledků o vývoji dentice a předsíně ústní u člověka a schématické porovnání s vyvíjejícími se zuby u ryb. (A) Podle učebnic embryologie se objevují v místě vyvíjejích se čelistních oblouků lidského embrya dvě paralelně probíhající podkovovité epitelové lišty: DL – zubmní lišta (dává vznik mléčné dentici) and VL – vestibularní neboli labio-gingivální lišta (základ předsíně ústní). (B) Sumarizace našich výsledků získaných metodou 3D rekonstrukcí však ukázala, že žádná souvislá vestibulární lišta neexistuje. Namísto ní nacházíme soubor epitelových návalků a pruhů, které se krátkodobě vyskytují zevně od zubního epitelu. Červeně – zubní epitel; žlutě nebo modře – vestibulární epitel. c, m1, m2 – mléčný špičák, první a druhá mléčná stolička. AC – akcesorní epitelová struktura pohárkovitého tvaru. (D) Schéma vyvíjejících se zubů u ryb. Kroužky – starší zuby, černé tečky – mladší zuby. Nové zuby se tvoří na zadním konci zubní řady. (E) 3D rekonstrukce zubního a vestibulárního epitelu v horní čelisti člověka 8. týden prenatálního vývoje (pohled ze strany mesenchymu). Bílé hvězdičky označují místa, kde opakovaně splývá zubní epitel s jednotlivými pruhy vestibulárního epitelu. c, m1 – mléčný špičák a první mléčná stolička.

2014peterka2cz

Korelace mezi signálními centry Shh a vyvíjejícími se zuby v dolní čelisti normálních myší. Vsuvka: Shh hybridizace celé dolní čelisti myši na dni 12,5 embryonálního vývoje. Obdélníky – funkční zuby; kruhové a oválné tvary – Shh expresní domény označující signální centra vyvíjejících se zubů. Klasická interpretace: Podle literárních dat se Shh exprese vyskytuje do 14. embryonálního dne ve dvou signálních centrech: přední odpovídá primordiu řezáku (I), zadní prvnímu moláru (M1). Nová interpretace na základě shrnutí našich dosavadních výsledků: Shh exprese se objevuje ve více doménách podél předo-zadní osy dolní čelisti. Dříve se objevující domény náleží rudimentárním zubním primordiím v oblasti řezáku (pt - zelená) i tvářových zubů (MS – modrá; R2 – červená). Později se objevují primordia funkčních zubů a jejich signální centra: řezák (I – žlutá), první molár (M1 – žlutá). Signální centra MS, R2 a M1 se objevují postupně směrem dozadu. Funkční M1 u dospělců vzniká s přispěním R2 rudimentu (červený obdélník), a není vyloučeno i malé přispění rudimentu MS (modrý obdélník).

Spolupráce:  Lesot Hervé, Ústav národního zdraví a lékařského výzkumu, UMR 1109, Tým osteoartikulární a zubní regenerativní medicíny, Strasbourg, Francie

Publikace:

  • Peterkova R, Hovorakova M, Peterka M, Lesot H. Three-dimensional analysis of the early development of the dentition. Aust Dent J. 2014, 59 Suppl 1:55-80. IF: 1.482
  • Lesot H, Hovorakova M, Peterka M, Peterkova R. Three-dimensional analysis of molar development in the mouse from the cap to bell stage. Aust Dent J. 2014, 59 Suppl 1:81-100. IF: 1.482

 

Významný výsledek v roce 2013

Reinterpretace Shh signálních center během časného vývoje myší dentice

Model vývoje zubu u myši patří k nejčastěji užívaným systémům při studiu regulačních mechanismů organogene- ze a v poslední době je využíván především při vývoji metod zubního inženýrství a regenerace. Základním předpo- kladem pro získání spolehlivých závěrů vývojových studií na myším modelu odontogeneze je správná interpretace morfologických a molekulárních dat.
Prokázali jsme, že první vyvíjející se struktura a s ní související exprese Shh v horní řezákové oblasti u myši nenáleží funkč- nímu řezáku, jak se dosud předpokládalo, ale rudimentům zubů potlačených během evoluce (Hovořáková et al., 2013).

2013peterka

A. Dvě generace Shh expresních domén (zelená a žlutá), jejichž postupné objevení je dokumentováno na hybridizované horní čelisti B.–D. a odpovídajících 3D rekonstrukcích zubního a přilehlého ústního epitelu s vizualizovanou Shh expresí (červeně), E.–G. Dvě generace domén odpovídají dvěma ge- neracím zubních primordií: První generace (zelená šipka) se objevuje vepředu a odpovídá rudimentárnímu primordiu. Druhá generace (žlutá šipka) se objevuje vzadu a odpovídá signálnímu centru primordia funkčního řezáku.

Studie o vývoji horních řezáků u myši završila naši systematickou revizi klasických dat o myším modelu vývoje zubů, která byla aktualizována ve shrnujícím článku (Peterková et al, v tisku). Prokázali jsme, že do 13. dne se u embryí myši nevyskytují primordia funkčních zubů, jak se doposud předpokládalo, ale pouze rudimentární primordia zubů potlače- ných během evoluce. Až poté vznikají základy funkčních zubů. Vyvíjející se myší dentice obsahuje orgánová primordia, která se zdárně vyvíjejí nebo zanikají. Studium jejího vývoje tedy umožňuje determinovat regulační faktory, které se účastní stimulace růstu struktur a které růst brzdí. Takové informace budou využitelné na poli regenerativní medicíny.

Publikace:
Hovorakova M, Smrckova L, Lesot H, Lochovska K, Peterka M, Peterkova R. Sequential Shh expression in the development of the mouse upper functional incisor. J Exp Zool B Mol Dev Evol. 320B: 455–464, 2013. IF 2,123

2022

Fabik J, Psutkova V, Machon O. Meis2 controls skeletal formation in the hyoid region. Front. Cell Dev. Biol. 10:951063. doi: 10.3389/fcell.2022.951063 

2021

Fabik J, Psutkova V, Machon O. The mandibular and hyoid arches - from molecular patterning to shaping bone and cartilage. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7529. https://doi.org/10.3390/ijms22147529.

Kaiser K, Jang A, Kompanikova P, Lun MP, Prochazka J, Machon O, Dani N, Prochazkova M, Laurent B, Gyllborg D,  van Amerongen R, Fame RM, Gupta S, Wu F, Barker RA, Bukova I, Sedlacek R, Kozmik Z, Arenas E, Lehtinen M, Bryja V. MEIS-WNT5A axis regulates development of 4th ventricle choroid plexus. Development 2021, May 15;148(10):dev192054. doi: 10.1242/dev.192054.

2020

Fabik J, Kovacova K, Kozmik Z, Machon O. Neural crest cells require Meis2 for patterning the mandibular arch via the Sonic hedgehog pathway. Biology Open (2020) 9, bio052043. doi:10.1242/bio.052043

Wang L, Tang Q, Xu J, Li H, Yang T, Li L, Machon O, Hu T, Chen Y. The transcriptional regulator Meis2 sets up the ground state for palatal osteogenesis in mice. J Biol Chem. 2020 Mar 13. doi: 10.1074/jbc.RA120.012684. 

Hayden L, Lochovska K, Sémon M, Renaud S, Delignette-Muller ML, Vilcot M, Peterkova R, Hovorakova M, Pantalacci S. Developmental variability channels mouse molar evolution. Elife. 2020 Feb 12;9. pii: e50103. doi: 10.7554/eLife.50103.

2019

Newton PT, Li L, Zhou B, Schweingruber C, Hovorakova M, Xie M, Sun X, Sandhow L, Artemov AV, Ivashkin E, Suter S, Dyachuk V, El Shahawy M, Gritli-Linde A, Bouderlique T, Petersen J, Mollbrink A, Lundeberg J, Enikolopov G, Qian H, Fried K, Kasper M, Hedlund E, Adameyko I, Sävendahl L, Chagin AS. A radical switch in clonality reveals a stem cell niche in the epiphyseal growth plate. Nature. 2019 Mar;567(7747):234-238. doi: 10.1038/s41586-019-0989-6. 

Vesela B, Svandova E, Hovorakova M, Peterkova R, Kratochvilova A, Pasovska M, Ramesova A, Lesot H, Matalova E.  Specification of Sprouty2 functions in osteogenesis in in vivo context. Organogenesis. 2019;15(4):111-119. doi: 10.1080/15476278.2019.1656995.

Sadier A, Twarogowska M, Steklikova K, Hayden L, Lambert A, Schneider P, Laudet V, Hovorakova M, Calvez V, Pantalacci S. Modeling Edar expression reveals the hidden dynamics of tooth signaling center patterning.  PLoS Biol. 2019 Feb 7;17(2):e3000064. doi: 10.1371/journal.pbio.3000064.

Kaucka M, Petersen J, Tesarova M, Szarowska B, Kastriti ME, Xie M, Kicheva A, Annusver K, Kasper M, Symmons O, Pan L, Spitz F, Kaiser J, Hovorakova M, Zikmund T, Sunadome K, Matise MP, Wang H, Marklund U, Abdo H, Ernfors P, Maire P, Wurmser M, Chagin AS, Fried K, Adameyko I. Signals from the brain and olfactory epithelium control shaping of the mammalian nasal capsule cartilage. Elife. 2018 Jun 13;7. pii: e34465. doi: 10.7554/eLife.34465.

2018

Fulka, H., Langerova, A. Nucleoli in embryos: a central structural platform for embryonic chromatin remodeling? Review. Chromosome Res 2018, https://doi.org/10.1007/s10577-018-9590-3

Peterka, M., Likovsky, Z., Panczak, A., Peterkova, M. Long-term significant seasonal differences in the numbers of new-borns with an orofacial cleft in the Czech Republic - a retrospective study. BMC Pregnancy Childbirth 2018, 28;18(1):348. doi: 10.1186/s12884-018-1981-0

Zidek, R., Machon, O., Kozmik, Z. Wnt/beta-catenin signalling is necessary for gut differentiation in marine annelid, Platynereis dumerilii. EvoDevo 2018, 9: 14.

Kaucka, M., Petersen, J., Tesarova, M., Szarowska, B., Kastriti, M.E., Xie, M., Kicheva, A., Annusver, K., Kasper, M., Symmons, O., Pan, L., Spitz, F., Kaiser, J., Hovorakova, M., Zikmund, T., Sunadome, K., Matise, M.P., Wang, H., Marklund, U., Abdo, H., Ernfors, P., Maire, P., Wurmser, M., Chagin, A.S., Fried, K., Adameyko, I. Signals from the brain and olfactory epithelium control shaping of the mammalian nasal capsule cartilage. Elife 2018 Jun 13;7. pii: e34465. doi: 10.7554/eLife.34465.

Hovořáková, M. , Lesot, H., Peterka, M., Peterková, R. Early development of the human dentition revisited. Review. J. Anat. 2018 May 10. doi: 10.1111/joa.12825.

Chodelková, O., Mašek, J., Kořínek, V., Kozmik, Z., Machoň, O. Tcf7L2 is essential for neurogenesis in the developing mouse neocortex. Neural Dev. 2018 May 11;13(1):8. doi: 10.1186/s13064-018-0107-8.

2017

Pantalacci, S., Guéguen. L., Petit. C., Lambert. A., Peterková, R., Sémon. M. (2017) Transcriptomic signatures shaped by cell proportions shed light on comparative developmental biology. Genome Biol. 18(1): 29. doi: 10.1186/s13059-017-1157-7.

Fons Romero, J.M., Star. H., Lav, R., Watkins, S., Harrison, M., Hovořáková, M., Headon. D., Tucker. A.S. (2017) The Impact of the Eda Pathway on Tooth Root Development. J Dent Res.  96(11):1290-1297. doi: 10.1177/0022034517725692.

2016

Dosedělová, H., Štěpánková, K., Zikmund, T., Lesot, H., Kaiser, J., Novotný,K., Štembírek, J., Knotek, Z., Zahradníček, O., Buchtová, M.: (2016) Age-related changes in the tooth-bone interface area of acrodont dentition in the chameleon. J. Anat., 229(3): 356-368.

Hovořáková, M., Lochovská, K., Zahradníček, O. , Domonkosová, T. K., Dornhoferová, M., Hořáková-Smrčková, L., Bodoriková, S.: (2016) One Odontogenic Cell-Population Contributes to the Development of the Mouse Incisors and of the Oral Vestibule. PLoS One, 11(9): e0162523.

Liška, F., Peterková, R., Peterka, M., Landa, V., Zídek, V., Mlejnek, P., Šilhavý, J., Šimáková, M., Křen, V., Starker, C.G., Voytas, D.F., Izsvák, Z., Pravenec, M.: (2016) Targeting of the Plzf Gene in the Rat by Transcription Activator-Like Effector Nuclease Results in Caudal Regression Syndrome in Spontaneously Hypertensive Rats. PLoS One, 11(10): e0164206.

Mašek, J., Machoň, O., Kořínek, V., Taketo M. M., Kozmik, Z. (2016) Tcf7L1 protects the anterior neural fold from adopting the neural crest fate. Development 143, 2206-2216

2015

Blackburn, J., Kawasaki, K., Porntaveetus, T., Kawasaki, M., Otsuka-Tanaka, Y., Miake, Y., Ota, Masato., Watanebe, M., Hishinuma, M., Nomoto, T., Oommen, S., Ghafoor, S., Harada, F., Nozawa-Inoue, K., Maeda, T., Peterková, R., Lesot, H., Inoue, J., Akiyama, T., Schmidt-Ulrich, R., Liu, B., Hu, Y., Page, A., Ramírez, Á., Sharpe, P., Ohazama, A.: (2015) Excess NF-kB induces ectopic odontogenesis in embryonic incisor epithelium. J. Dent. Res. 94(1): 121-128.

Khannoon, E. R., Zahradníček, O.: (2015) Postovipositional development of the sand snake Psammophis sibilans (Serpentes:Lamprophiidae) in1 comparison with other snake species. Acta Zoologica (Stockholm) IN PRESS

Lochovská, K. , Peterková, R., Pavliková, Z., Hovoraková, M.: (2015) Sprouty gene dosage influences temporal-spatial dynamics of primary enamel knot formation. BMC Dev Biol. 15: 21.

Machoň, O. , Mašek, J., Machoňová, O., Krauss, S., Kozmik, Z. (2016) Meis2 is essential for cranial and cardiac neural crest cell development. BMC Dev Biol. DOI 10.1186/s12861-015-0093-6

Rusková, H., Bejdová, S., Peterka, M., Krajíček, V., Velemínská, J.: (2015) 3-D shape analysis of palatal surface in patients with unilateral complete cleft lip and palate. J Craniomaxillofac Surg.42(5):e140-147.

2014

Lesot, H., Hovořáková, M., Peterka, M., Peterková, R.: (2014) Three-dimensional analysis of molar development in the mouse from the cap to bell stage. Aust. Dent. J. 59 (Suppl.1): 81-100.

Peterková, R., Hovořáková, M., Peterka, M., Lesot, H.: (2014) Three-dimensional analysis of the early development of the dentition. Aust. Dent. J. 59 (Suppl.1): 55-80.

Rusková, H., Bejdová, S., Peterka, M., Krajíček, V., Velemínská, J.: (2014) 3-D shape analysis of palatal surface in patients with unilateral complete cleft lip and palate. J. Craniomaxillofac Surg. 42(5): e140-147.

Zahradnicek, O., Buchtova, M., Doesedelova, H., Tucker, A.S. (2014). The development of complex tooth shape in reptiles. Frontiers in Craniofacial Biology 5, 1-7.

2013

Buchtová, M., Zahradníček, O., Balková, S., Tucker, A. S.: (2013) Odontogenesis in the Veiled Chameleon (Chamaeleo calyptratus). Arch. Oral Biol. 58(2): 118-133.

Hovořáková, M., Smrčková, L., Lesot, H., Lochovská, K., Peterka, M., Peterková, R.: (2013) Sequential Shh expression in the development of the mouse upper functional incisor. J. Exp. Zool. Part B. 320(7): 455-464.

Khonsari, R. H., Seppala, M., Pradel, A., Dutel, H., Clément, G., Lebedev, O., Ghafoor, S., Rothová, M., Tucker, A., Maisey, J. G., Fan, C. M., Ohazama, A., Tafforeau, P., Franco, B., Helms, J., Haycraft, C. J., David, A., Janvier, P., Cobourne, M. T., Sharpe, P.T.: (2013) The buccohypophyseal canal is an ancestral vertebrate trait maintained by modulation in sonic hedgehog signaling. BMC Biol.11:70.

Klein, O. D., Oberoi, S., Huysseune, A., Hovořáková, M., Peterka, M., Peterková, R.: (2013) Developmental disorders of the dentition: An update. Am. J. Med. Genet. C. 163(4): 318-332.

Lagronová-Churavá, S., Špoutil, F., Vojtěchová, S., Lesot, H., Peterka, M., Klein, O. D., Peterková, R.: (2013) The Dynamics of Supernumerary Tooth Development Are Differentially Regulated by Sprouty Genes. J. Exp. Zool. Part B. 320(5): 307-320.

Nakatomi, M., Hovořáková, M., Gritli-Linde, A., Blair, H., MacArthur, K., Peterková, R., Lesot, H., Ruiz-Perez, V. L., Goodship, J., Peters, H.: (2013) Evc regulates a symmetric response to Shh signaling in molar development. J. Dent. Res. 92(3): 222-228.

GA CR, 22-10660S, Role transkripčních faktorů Meis během během kondenzace mezenchymu při vývoji lebky, 2022-2024

GA CR, 18-00514S, Studium úlohy transkripčních faktorů rodiny Meis během vývoje buněk neurální lišty, 2018-2020

Grantová agentura Univerzity Karlovy 1034120, 2019-2021

Grantová agentura UK 340321, 2021-2023, Vliv meis1 transkripčního faktoru na kraniofaciální vývoj dania pruhovaného (Danio rerio)

King's College, London, UK

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Masarykova Universita, Brno

Max-Planck Institure for Evolutionary Biology, Plon, Germany

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230